Module also offered within study programmes:
General information:
Annual:
2017/2018
Code:
DIS-1-717-s
Name:
Basics of waterworks and sewerage design
Faculty of:
Mining Surveying and Environmental Engineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
7
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Kowalewski Zbigniew (kowalew@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Kowalewski Zbigniew (kowalew@agh.edu.pl)
dr inż. Lach Stanisław (slach@agh.edu.pl)
Module summary

Moduł obejmuje wprowadzenie do obliczenień wodociągów i kanalizacji, oraz zapoznanie się z programami EPANET i SWMM.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 potrafi pracować w grupie, posiada umiejętność planowania i dysponowania obowiązkami i czasem pracy IS1A_K03, IS1A_K04, IS1A_K06 Report,
Project,
Activity during classes
Skills
M_U001 potrafi stworzyć koncepcję sieci wodociągowej, kanalizacji komunalnej i deszczowej IS1A_U09, IS1A_U13, IS1A_U27 Project,
Activity during classes
M_U002 potrafi zaprojektować sieć wodociągową, sieć kanalizacji deszczowej oraz komunalnej IS1A_U09, IS1A_U13, IS1A_U18, IS1A_U27 Execution of a project,
Project
Knowledge
M_W001 zna podstawowe parametry konstrukcyjne sieci wodociągowej i kanalizacyjnej IS1A_W20 Activity during classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 potrafi pracować w grupie, posiada umiejętność planowania i dysponowania obowiązkami i czasem pracy - - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 potrafi stworzyć koncepcję sieci wodociągowej, kanalizacji komunalnej i deszczowej - - - + - - - - - - -
M_U002 potrafi zaprojektować sieć wodociągową, sieć kanalizacji deszczowej oraz komunalnej - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 zna podstawowe parametry konstrukcyjne sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - - - + - - - - - - -
Module content
Project classes:
 1. Projekt sieci wodociągowej

  Metoda Crossa, samodzielne obliczenia i wykonywanie rysunków, program EPANET.

 2. Projekt kanalizacji deszczowej

  Podstawy projektowania sieci deszczowej, praca z programem SWMM.

 3. Projekt sieci kanalizacyjnej

  Obliczenia i rysunki sieci kanalizacyjnej, trasowanie sieci, profile sieci.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 54 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Realization of independently performed tasks 10 h
Contact hours 2 h
Participation in project classes 30 h
Preparation for classes 5 h
Completion of a project 7 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocenę końcową (OK) modułu oblicza się według wzoru:
OK = P

gdzie:
P – ocena uzyskana z ćwiczeń projektowych (średnia arytmetyczna wszystkich ocen otrzymanych na zajęciach)

Prerequisites and additional requirements:

brak

Recommended literature and teaching resources:
 1. Bolt A., Burszta-Adamiak E., Gudelis-Taraszkiewicz K., Suligowski Z., Tuszyńska A.: Kanalizacja – projektowanie, wykonanie, eksploatacja. Wyd. Seidel Przywecki Sp. z o.o. 2012.
 2. Królikowska J., Królikowski A., Żaba T.: Kanalizacja. Podstawy projektowania, wykonawstwa i eksploatacji. Wyd. Politechniki Krakowskiej, Kraków 2015.
Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:
 1. Problem stosowania norm na przykładzie budownictwa wodnego / Leszek OPYRCHAŁ, Stanisław LACH, Dariusz Bojarski // W: Problemy techniczno-prawne utrzymania obiektów budowlanych : ogólnopolska konferencja : Warszawa, 15–16 stycznia 2013 roku / Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. — [Warszawa : s. n.], 2013. — S. 231–236.
 2. Problem zastosowania norm w budownictwie wodnym / Dariusz Bojarski, Stanisław LACH, Leszek OPYRCHAŁ // Gospodarka Wodna ; ISSN 0017-2448. — 2013 R. 73 nr 2, s. 58–60.
 3. Problem wydatku urządzeń upustowych / L. OPYRCHAŁ, S. LACH, M. WANAT // W: Zagrożenia jakości wód powierzchniowych i metody działań ochronnych / red. Grażyna Mazurkiewicz-Boroń, Barbara Marczewska ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli. Instytut Inżynierii Środowiska. — Lublin : Wydawnictwo KUL, 2014.
 4. Ocena pracy oczyszczalni ścieków w Żywcu po wykonanej rozbudowie i modernizacji / Stanisław LACH, Leszek OPYRCHAŁ // Gospodarka Wodna; 2014 R. 74 nr 6, s. 217–221.
 5. Ocena pracy oczyszczalni ścieków w Żywcu po wykonanej rozbudowie i modernizacji / L. OPYRCHAŁ, S. LACH, M. ŁĄGIEWKA // W: Zagrożenia jakości wód powierzchniowych i metody działań ochronnych / red. Grażyna Mazurkiewicz-Boroń, Barbara Marczewska ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli. Instytut Inżynierii Środowiska. — Lublin : Wydawnictwo KUL, 2014.
 6. Influence of modernization of disinfection method on drinking water microbial stability in Raba water distribution system in Krakow / Agnieszka WŁODYKA-BERGIER, Tomasz BERGIER, Zbigniew KOWALEWSKI, Małgorzata GRYGAR // Polish Journal of Environmental Studies ; 2016 vol. 25 no. 5A, s. 96–99.
 7. Zastosowanie modelowania matematycznego do optymalizacji pracy oczyszczalni ścieków / Zbigniew KOWALEWSKI, Elena NEVEROVA-DZIOPAK // W: INFRAEKO 2016 : nowoczesne miasta, infrastruktura i środowisko : V międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : [9–10 czerwca 2016, Kraków] / pod red. Józefa Dziopaka, Daniela Słysia, Agnieszki Stec ; Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza. Katedra Infrastruktury i Ekorozwoju. — Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2016.
 8. Zastosowanie symulacji komputerowej procesu osadu czynnego do minimalizowania potencjału eutrofizującego ścieków oczyszczonych / Zbigniew KOWALEWSKI, Elena NEVEROVA-DZIOPAK, Michał PREISNER // Ochrona Środowiska; 2016 vol. 38 nr 3, s. 23–28.
 9. Przebieg symulacji komputerowej procesu oczyszczania ścieków komunalnych w reaktorze osadu czynnego / Zbigniew KOWALEWSKI, Elena NEVEROVA-DZIOPAK // Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury; 2016 t. 33 z. 63 nr 2/II, s. 241–254.
 10. Ocena pracy oczyszczalni ścieków w Bielsku-Białej w latach 2008–2012 / Stanisław LACH // W: Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce : woda i ścieki / red. nauk. Jacek Leśny, Jędrzej Nyćkowiak. — Poznań : Młodzi Naukowcy, 2016.
Additional information:

ocena końcowa z ćwiczeń projektowych jest średnią arytmetyczną ważoną z projektów i zadań realizowanych w toku zajęć
obecność na wszystkich zajęciach jest obowiązkowa
braki w ocenach z zajęć uzupełnia się po konsultacjach z prowadzącym