Module also offered within study programmes:
General information:
Annual:
2017/2018
Code:
DIS-1-721-s
Name:
water transfer equipment
Faculty of:
Mining Surveying and Environmental Engineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
7
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. nadzw. dr hab. inż. Opyrchał Leszek (opyrchal@agh.edu.pl)
Academic teachers:
prof. nadzw. dr hab. inż. Opyrchał Leszek (opyrchal@agh.edu.pl)
dr inż. Lach Stanisław (slach@agh.edu.pl)
Module summary

Student poznaje podstawy projektowania rurociągów do transportu wody oraz doboru pomp

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 ma śwadomość gospodarczego i społecznego zanczenia urządzeń do transportu wody IS1A_K02 Participation in a discussion
Skills
M_U001 posiada umiejętność doboru rodzaju rurociągu oraz jego lokalizacji IS1A_U14, IS1A_U15, IS1A_U17 Execution of a project
M_U002 potrafi wykonać uproszczony projekt ujęcia wody IS1A_U01, IS1A_U08, IS1A_U25 Project
Knowledge
M_W001 posiada wiedzę z metod transportu wody IS1A_W20 Oral answer
M_W002 posiada wiedzę o rodzajach rurociągów służących do przesyłu cieczy IS1A_W12, IS1A_W20 Oral answer
M_W003 posiada wiedzę o rodzajach i konstrukcji ujęć wody surowej IS1A_W14, IS1A_W16 Oral answer
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 ma śwadomość gospodarczego i społecznego zanczenia urządzeń do transportu wody + - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 posiada umiejętność doboru rodzaju rurociągu oraz jego lokalizacji + - - + - - - - - - -
M_U002 potrafi wykonać uproszczony projekt ujęcia wody + - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 posiada wiedzę z metod transportu wody + - - + - - - - - - -
M_W002 posiada wiedzę o rodzajach rurociągów służących do przesyłu cieczy + - - + - - - - - - -
M_W003 posiada wiedzę o rodzajach i konstrukcji ujęć wody surowej + - - + - - - - - - -
Module content
Lectures:
 1. Przepływ wody w kanałach i rurociągach

  Przepływ w kanałach otwartych i rurociągach. Starty liniowe i miejscowe. Równanie ciągłości. Wzory obliczeniowe do obliczania natężenie przepływu w kanałach otwartych i rurociągach.

 2. Straty energii

  Równanie Bernoulliego dla cieczy rzeczywistej, elementy powodujące straty miejscowe, wzory praktyczne na obliczanie wielkości strat miejscowych, przykłady obliczeniowe.

 3. Straty energii -cd

  Straty liniowe, Praktyczne wzory na obliczanie wydatku przewody kołowego, związek wielkości strat liniowych ze średnicą rurociągu, dobór średnicy rurociągu. Wykreślanie linii energii, ciśnienia i położenia.

 4. Pompy

  Rodzaje pomp, omówienie budowy pompy wirowej, połączenie równoległe pomp, połączenie szeregowe pomp, punkt pracy pompy, regulacja pomp. Dobór pompy.

 5. Ujęcia wody

  Rodzaje ujęć wody. Budowa ujęcia brzegowo-komorowego. Inżynierskie zasady minimalnych odległości pomiędzy urządzeniami ujęcia, minimalna grubość ścian ujęcia.

 6. Obliczanie elementów ujęcia wody

  Obliczenie elementów komory wlotowej, wielkość okna i krat. Wielkość komory czerpalnej, wielkość okna i siatki, wymiary leja ssącego. Obliczanie strat energii na urządzeniach ujęcia brzegowo-komorowego.

 7. Budowa rurociagu

  Materiały stosowane na rurociągi. Sposoby układania rurociągu nadziemnego i podziemnego. Elementy armatury.

 8. Trasa rurociagu

  Wyznaczanie trasy rurociągu.

Project classes:
 1. Wstęp

  Omówienie zakresu projektu, podanie sposobu jego wykonania, zasad jego odbioru i oceny.

 2. Rozdanie projektów

  Rozdanie studentom tematów projektów.

 3. Rurociąg

  Dobór średnicy i materiału z jakiego wykonany jest rurociąg,
  wyznaczenie trasy rurociągu, sporządzenie profilu rurociągów, wyznaczenie kątów zmian kierunku osi rurociągu.

 4. Ujęcie wody

  Obliczenia elementów ujęcia brzegowo-komorowego: okna wlotowego, kraty, siatki, wielkości komór i leja ssawnego.

 5. Straty energii i dobór pompy

  Obliczanie wielkości start energii liniowych, miejscowych oraz całkowitych, dobór pompy.

 6. Rysunki projektowe

  Wykonanie rysunków przekrojów ujęcia wody powierzchniowej.

 7. Rysunki projektowe

  Wykonanie rysunków profilu rurociągu wraz z linią energii i położenia.

 8. Odbiór projektów

  Odbiór i ocena wykonanych projektów.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 15 h
Participation in project classes 15 h
Contact hours 6 h
Preparation for classes 4 h
Completion of a project 20 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena z wykonanego projektu.

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość podstaw matematyki i mechaniki płynów, umiejętność obliczania wielkości kąta pomiędzy prostymi.

Recommended literature and teaching resources:
 1. Jankowski F.: Pompy I wentylatory w inżynierii sanitarnej. Arkady, Warszawa, 1975.
 2. Żbikowski A.: Małe budowle wodne. Część II. Kanały i przewody. PWN, Łódź 1966.
 3. Budziło B.: Projektowanie ujęć wody powierzchniowej. Wyd. Politechniki Krakowskiej, Kraków 2005.
Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:
1. St. Lach, L. Opyrchał, Ocena pracy oczyszczalni ścieków w Żywcu po wykonanej rozbudowie i modernizacji, Gospodarka Wodna, 6, 2014, s.217-221 . 2. A.Bąk, L.Opyrchał, Nowatorska metodyka określania naprężeń ścinających koryt wielodzielnych, samoczyszczenie kanałów ściekowych, AQUA 2014: problemy inżynierii środowiska : XXXIV międzynarodowe sympozjum im. Bolesława Krzywoustego 29 i 30 maja 2014, Płock, Politechnika Warszawska. s. 102-108.
Additional information:

None