Module also offered within study programmes:
General information:
Annual:
2017/2018
Code:
GIS-2-102-ZS-s
Name:
Projektowanie systemów wodno-kanalizacyjnych
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Zagospodarowanie surowców i odpadów
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Galiniak Grzegorz (galiniak@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Galiniak Grzegorz (galiniak@agh.edu.pl)
prof. dr hab. inż. Dąbrowski Wojciech (wdabrow@pk.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student rozumie potrzebę aktualizowania wiedzy w zakresie modelowania i projektowania sieci wod-kan IS2A_K03, IS2A_K01 Activity during classes,
Case study,
Participation in a discussion
Skills
M_U001 Student potrafi korzystać z norm oraz aktów formalno-prawnych ułatwiających projektowanie oraz modelowanie IS2A_U01, IS2A_U02, IS2A_U04 Activity during classes,
Execution of a project
M_U002 Student potrafi zaprojektować sieć wodociągową i kanalizacyjną z uwzględnieniem aktualnych aktów formalno-prawnych i normatywnych IS2A_U01, IS2A_U02, IS2A_U04 Execution of a project
Knowledge
M_W001 Student zna podstawowe zasady stosowane przy modelowaniu i projektowaniu sieci wodociągowo-kanalizacyjnych IS2A_W02, IS2A_W09, IS2A_W14 Activity during classes,
Engineering project,
Case study,
Participation in a discussion,
Execution of a project
M_W002 Student powinien znać sposoby projektowania i obliczania systemów hydraulicznych zaopatrzenia w wodę oraz rozumieć podstawy na których te zasady się opierają, w tym powinien rozumieć i umieć stosować niezbedne do obliczeń wodociągowych elementy mechaniki płynów. Powinien również posiąść wiedzę ogolną o budowie ujęć wody, w tym ujęć wod podziemnych wraz ze studziennymi ujęciami lewarowymi. IS2A_W09, IS2A_W05, IS2A_W14, IS2A_W03, IS2A_W10 Engineering project,
Participation in a discussion,
Execution of a project,
Examination,
Oral answer
M_W003 Student ma wiedzę dotyczącą prowadzenia obliczeń hydrodynamicznych i hydraulicznych w wodociągach i kanalizacji IS2A_W09, IS2A_W17, IS2A_W15 Activity during classes,
Engineering project,
Case study,
Execution of a project
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student rozumie potrzebę aktualizowania wiedzy w zakresie modelowania i projektowania sieci wod-kan + - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi korzystać z norm oraz aktów formalno-prawnych ułatwiających projektowanie oraz modelowanie - - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi zaprojektować sieć wodociągową i kanalizacyjną z uwzględnieniem aktualnych aktów formalno-prawnych i normatywnych - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna podstawowe zasady stosowane przy modelowaniu i projektowaniu sieci wodociągowo-kanalizacyjnych + - - - - - - - - - -
M_W002 Student powinien znać sposoby projektowania i obliczania systemów hydraulicznych zaopatrzenia w wodę oraz rozumieć podstawy na których te zasady się opierają, w tym powinien rozumieć i umieć stosować niezbedne do obliczeń wodociągowych elementy mechaniki płynów. Powinien również posiąść wiedzę ogolną o budowie ujęć wody, w tym ujęć wod podziemnych wraz ze studziennymi ujęciami lewarowymi. + - - + - - - - - - -
M_W003 Student ma wiedzę dotyczącą prowadzenia obliczeń hydrodynamicznych i hydraulicznych w wodociągach i kanalizacji + - - + - - - - - - -
Module content
Lectures:
 1. 1. Na bazie podstaw mechaniki płynów opis konsekwencji charakteru ruchu dla wymiarowania systemów ujęcia, uzdatniania, rozprowadzenie i magazynowania wody.
  2. Metody obliczeniowe stosowane w projektowaniu sieci wodociągowych
  3. Metody obliczeniowe stosowane w projektowaniu sieci kanalizacyjnych
  4. Wymogi w zakresie modelowania sieci wod-kan zapisane w dokumentacjach normatywnych
  5. Podstawowe zasady prowadzenie obliczeń hydrodynamicznych i hydraulicznych w projektowaniu systemów wod-kan

 2. Konsekwencje charakteru przepływu dla projektowania i eksploatacji poszczególnych elementów systemów wodociągowych.

  Na podstawie podsumowania zasad mechaniki płynów na których opiera się obliczanie systemów zaopatrzenia w wodę przeprowadzenie dyskusji nad wpływem charakteru ruchu, a dla ruchu laminarnego i przejsciowego temperatury, na warunki pracy poszczególnych elementów zaopatrzenia w wodę.

 3. Własciwości materiałów i połączeń stosowanych przy budowie wodociągów i kanalizacji.

  Omówienie właściwości mechanicznych materiałów sprężystych, lepko -n sprężystych i kompozytowych do budowy przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Opis i demonstracja na przezroczach połaczeń, w tym połaczeń kielichowych blokowanych.

 4. Korozja elektrochemiczna, ocena korozyjności wód, monotoring procesu korozji, ochrona przed korozja rurociągów zeliwnych i stalowych.

  Wyprowadzenie ukladu rownań opisujących równowagę węglanową w wodzie, wyprowadzenie indeksu nasycenia Langeliera i opis nomogramów Candwella – Lorensa. Wytłumaczenie roli zasadowości ogólnej w kształtowaniu pojemności buforowej wody i przebiegu procesów korozyjnych. Omówienie wstępnych sposobów oceny korozyjności wody, sposobów ochrony przed korozja oraz warstw ochronnych.

 5. Obliczenia hydrauliczne sieci wodociągowych.

  Obliczenie sieci wodociagowej programem Epanet wraz z prezentacją sposobu wprowadzania danych i wizualizacja wyników.

 6. Rodzaje kanalizacji , zasady dboru wymiarów, spadków, połączeń kanałów i zmiana kierunku przebiegu, budowa studni kanalizacyjnych.

  Podany opis podziału kanalizacji na :\
  ogólnospławną,
  rozdzielczą,
  półrozdzielczą.
  Podany opis podziału kanalizacji na :
  grawitacyjną,
  ciśnieniową,
  podciśnieniową,
  odciążoną.
  Podany opis podziału kanalizacji na :
  płytką,
  głęboką.
  Opis rodzajów przekrojów kanalizzacyjnych, trasowania przebiegu, połączeń, zmiany kierunków, różnych sposobów budowy studni połączeniowych i rewizyjnych.

 7. Obliczanie deszczy miarodajnych do wymiarowania kanalizacji i hydrauliczny dobór kanalów.

  Opis metody stałych i zmiennych natężeń deszczu. Pokazanie jak stosuje się metodę granicznych natężeń deszczu do wymiarowania rozbudowanej sieci kanalizacyjnej.

 8. Rodzaje i konstrukcje przelewów burzowych, wymagania prawne w odniesieniu do przelewów, charakterystyka jakościowa ścieków deszczowych, roztopowych.

  Opisane podstawy prawne projektowania przelewów burzowych w Polsce, projektowanie przelewów burzowych w innych krajach europejskich i w USA. Opis zmian wprowadzonych do projetowania przez unormowania PN-EN.

Project classes:

Kompletny projekt sieci wodociągowej (kanalizacyjnej).

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 56 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 15 h
Participation in project classes 30 h
Contact hours 1 h
Completion of a project 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = ocena z ćwiczeń projektowych

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Biedugnis S., Miłaszewski R. Metody optymalizacyjne w wodociągach
i kanalizacji. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 1993.
2. Biedugnis S. Wspomaganie komputerowe projektowania sieci kanalizacyjnych.
Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej. Warszawa 1990.
3. Biedugnis S. Metody informatyczne w wodociągach i kanalizacji. Wydawnictwo
Politechniki Warszawskiej. Warszawa 1998.
4. Biedugnis S. Wspomaganie komputerowe projektowania sieci wodociągowej.
Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej. Warszawa 1994.
5. Gabryszewski t. Wodociągi. Arkady. Warszawa 1989.
6. Gruszecki T., Wartalski J., Kanalizacja. WSI. Koszalin. 1986.
7. Heidrich Z., Maciuszko S., Sawyrnik J., Sosnowski S., Tabernacki J., Wenda R.
Instalacje w domu jednorodzinnym. Arkady. Warszawa. 1986.
8. śuchowicki A. Projektowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Wydawnictwo
Uczelniane Politechniki Koszalińskiej. Koszalin 2004 r.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

1. Obecność na zajęciach projektowych jest obowiązkowa.
2. W przypadku zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach projektowych (dopuszczalna jedna nieobecność) – student jest zobowiązany do uczestnictwa w zajęciach innej grupy za zgodą prowadzącego (tzw. odrobienie zajęć).
3. Warunkiem zaliczenia ćwiczeń projektowych jest uzyskanie pozytywnych ocen cząstkowych z wszystkich zadań projektowych.
4. Nie ma możliwości poprawy oceny pozytywnej na wyższą z zajęć projektowych.
5. Zaliczenie projektów może być uzyskane w terminie podstawowym i jednym terminie poprawkowym.