Module also offered within study programmes:
General information:
Annual:
2017/2018
Code:
GIS-2-105-ZS-s
Name:
Niezawodność systemów inżynierskich
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Zagospodarowanie surowców i odpadów
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż, prof. AGH Szybka Jan (szybja@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż, prof. AGH Szybka Jan (szybja@agh.edu.pl)
dr inż. Pilch Robert (pilch@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student posiada świadomość samokształcenia, potrafi współpracować w zespołach, nastawiony jest na poszukiwanie rozwiązań innowacyjnych i jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo własne i współpracowników. IS2A_K02, IS2A_K07, IS2A_K01, IS2A_K03, IS2A_K04 Test,
Oral answer
Skills
M_U001 Student umie korzystać z dostępnych źródeł informacji w tym programów komputerowych i baz danych. Posiada umiejętności analizowania dokumentacji techniczno-ruchowej urządzeń. IS2A_U01, IS2A_U02, IS2A_U04, IS2A_U05 Test,
Oral answer
M_U002 Student posiada umiejętności oceny bezpieczeństwa eksploatacji, potrafi zbierać i analizować dane statystyczne z badań eksploatacyjnych. IS2A_U11, IS2A_U15, IS2A_U09, IS2A_U14, IS2A_U06 Test,
Oral answer
Knowledge
M_W001 Student posiada wiedzę z zakresu matematyki i statystyki, przeprowadzania pomiarów i interpretacji danych. IS2A_W06, IS2A_W01, IS2A_W02 Test,
Oral answer
M_W002 Student zna zagadnienia związane z zarządzaniem jakością, metodyką prowadzenia badań niezawodnościowych, ocenę ryzyka, bezpieczeństwa pracy i efektywności funkcjonowania urządzeń inżynierii środowiska. IS2A_W13, IS2A_W11, IS2A_W15 Test,
Oral answer
M_W003 Student potrafi korzystać z bazy patentów i wzorów użytkowych oraz rozumie społeczne aspekty działalności inżynierskiej. IS2A_W17, IS2A_W16 Test,
Oral answer
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student posiada świadomość samokształcenia, potrafi współpracować w zespołach, nastawiony jest na poszukiwanie rozwiązań innowacyjnych i jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo własne i współpracowników. - + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student umie korzystać z dostępnych źródeł informacji w tym programów komputerowych i baz danych. Posiada umiejętności analizowania dokumentacji techniczno-ruchowej urządzeń. - + - - - - - - - - -
M_U002 Student posiada umiejętności oceny bezpieczeństwa eksploatacji, potrafi zbierać i analizować dane statystyczne z badań eksploatacyjnych. - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student posiada wiedzę z zakresu matematyki i statystyki, przeprowadzania pomiarów i interpretacji danych. - + - - - - - - - - -
M_W002 Student zna zagadnienia związane z zarządzaniem jakością, metodyką prowadzenia badań niezawodnościowych, ocenę ryzyka, bezpieczeństwa pracy i efektywności funkcjonowania urządzeń inżynierii środowiska. - + - - - - - - - - -
M_W003 Student potrafi korzystać z bazy patentów i wzorów użytkowych oraz rozumie społeczne aspekty działalności inżynierskiej. - + - - - - - - - - -
Module content
Auditorium classes:

1. Charakterystyka systemów inżynierskich i ich oceny eksploatacyjne.
2. Analiza procesów zużycia, zmęczenia i starzenia elementów maszyn.
3. Systemy działaniowe w warunkach eksploatacyjnych.
4. Oceny stanu zdatności – niezawodność obiektów.
5. Charakterystyki niezawodnościowe obiektów badanych do pierwszego uszkodzenia.
6. Charakterystyki niezawodnościowe obiektów odnawialnych.
7. Analityczne modele szacowania niezawodności.
8. Procesy eksploatacji w odniesieniu do układu człowiek maszyna otoczenie.
9. Struktury niezawodnościowe.
10. Nadmiary funkcjonalne i niezawodnościowe.
11. Ocena niezawodności systemów złożonych.
12. Symulacyjne metody wyznaczania niezawodności.
13. Wyznaczanie wskaźników w aspekcie kształtowania niezawodności obiektów i systemów.
14. Zapewnienie bezpieczeństwa eksploatacji.
15. Niezawodność i bezpieczeństwo systemu.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 53 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in auditorium classes 15 h
Examination or Final test 2 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Preparation for classes 20 h
Contact hours 1 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Pod uwagę brana jest ocena z kolokwium i odpowiedzi ustnej.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

1. Szybka J.: Prognozowanie niezawodności urządzeń mechanicznych funkcjonujących w układach z rezerwą. Rozprawy, Monografie, z. 34, Wydawnictwa AGH, Kraków 1996.
2. Gnedenko B., Ushakov I.: Probabilistic reliability engineering. John Wiley & Sons, Inc., New York 1995.
3. Hamrol A.: Zarządzanie jakością z przykładami. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
4. Migdalski J. (red.): Poradnik niezawodności. Tom 1, 2. Wydawnictwo ZETOM, Warszawa 1992.
5. Ushakov I.: Reliability engineering. John Wiley & Sons, Inc., New York 1994.
6. PN-EN ISO 9001: 2009: Systemy zarządzania jakością. Wymagania. Warszawa: PKN 2009.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Lenkiewicz W., Szybka J. [red.]: Problemy badawcze w eksploatacji wybranych obiektów technicznych. PAN.KBM.SPE.Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne. Warszawa, 2010.
2. Szybka J., Heinrich M., Smolnik M., Wędrychowicz D.: Failure stream parameter as the reliability characteristic of the maintenance process of the selected mining machines [w] Problemy Eksploatacji Maintenance Problems. 2014, nr 1, s. 81–93.
3. Szybka J., Broniec Z., Pilch R.: Forecasting the failure of a thermal pipeline on the basis of risk assessment and exploitation analysis — Prognozowanie uszkodzenia ciepłociągu na podstawie oceny ryzyka eksploatacji [w] Eksploatacja i Niezawodność Maintenance and Reliability. 2011, nr 4, s. 5-10.
4. Pilch R., Szybka J., Tuszyńska A.: Application of factoring and time-space simulation methods for assessment of the reliability of water-pipe networks — Zastosowanie metod faktoryzacji oraz symulacji czasowo-przestrzennej do oceny niezawodności sieci wodociągowych [w] Eksploatacja i Niezawodność Maintenance and Reliability. 2014, nr 2, s. 253-258.
5. Pilch R.: A method for obtaining the required system reliability level by applying preventive maintenance [w] Simulation: Transactions of the Society for Modeling and Simulation International. 2015, vol. 91 (7), s. 615–624.

Additional information:

None