Module also offered within study programmes:
General information:
Annual:
2017/2018
Code:
GIS-2-108-ZS-s
Name:
Kontrola procesów technologicznych
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Zagospodarowanie surowców i odpadów
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Foszcz Dariusz (foszcz@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Foszcz Dariusz (foszcz@agh.edu.pl)
dr inż. Krawczykowski Damian (dkrawcz@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 ma świadomość konieczności kontroli procesów technologicznych w inżynierii srodowiska IS2A_K04 Activity during classes,
Examination,
Test
Skills
M_U001 potrafi przygotowywać próbki wg przyjętego schematu – rozdrabnianie, podział, mielenie, ucieranie, kontrola operacji IS2A_U14, IS2A_W02, IS2A_U13, IS2A_W07 Report,
Execution of laboratory classes
M_U002 potrafi określać skład ziarnowy odpadów IS2A_U14, IS2A_W02, IS2A_U01 Examination,
Test,
Report,
Execution of a project
M_U003 potrafi wykonywać wybrane pomiary parametrów odpadów stałych, ciekłych i gazowych IS2A_U14, IS2A_W02, IS2A_U13, IS2A_U01, IS2A_U02 Examination,
Test,
Report,
Execution of laboratory classes
M_U004 potrafi przeprowadzić statystyczną analizę wyników pomiarów IS2A_U14, IS2A_W02, IS2A_U15, IS2A_U01, IS2A_U02 Examination,
Test,
Report
M_U005 potrafi przeprowadzić analizę wybranego schematu kontroli zakładu przemysłowego IS2A_U14, IS2A_W02, IS2A_U01, IS2A_U02 Examination
M_U006 potrafi zaprojektować schemat kontroli dla wybranego zakładu inżynierii środowiska IS2A_W02, IS2A_W06, IS2A_W03, IS2A_W04, IS2A_W07 Examination,
Test,
Report,
Execution of laboratory classes
Knowledge
M_W001 zna podstawowe zagadnienia z kontroli procesów technologicznych w inżynierii środowiska IS2A_W02, IS2A_W06, IS2A_W03 Examination,
Test
M_W002 zna metody i urządzenia kontrolno-pomiarowe wykorzystywane w inżynierii środowiska IS2A_W06, IS2A_W03, IS2A_W07 Examination,
Test,
Report,
Execution of laboratory classes
M_W003 zna normy związane z pobieraniem próbek dla różnych surowców, odpadów i procesów IS2A_W02 Examination,
Test,
Report
M_W004 zna systematykę pomiarów technologicznych i techniki pobierania i przygotowania próbek IS2A_W02, IS2A_W06, IS2A_W07 Test,
Report,
Execution of laboratory classes,
Examination
M_W005 zna podstawy projektowania schematów kontroli IS2A_W02, IS2A_W06, IS2A_W03, IS2A_W07, IS2A_W16 Examination,
Test,
Report
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 ma świadomość konieczności kontroli procesów technologicznych w inżynierii srodowiska + - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 potrafi przygotowywać próbki wg przyjętego schematu – rozdrabnianie, podział, mielenie, ucieranie, kontrola operacji + - + - - - - - - - -
M_U002 potrafi określać skład ziarnowy odpadów + - + - - - - - - - -
M_U003 potrafi wykonywać wybrane pomiary parametrów odpadów stałych, ciekłych i gazowych + - + - - - - - - - -
M_U004 potrafi przeprowadzić statystyczną analizę wyników pomiarów + - + - - - - - - - -
M_U005 potrafi przeprowadzić analizę wybranego schematu kontroli zakładu przemysłowego + - + - - - - - - - -
M_U006 potrafi zaprojektować schemat kontroli dla wybranego zakładu inżynierii środowiska + - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 zna podstawowe zagadnienia z kontroli procesów technologicznych w inżynierii środowiska + - - - - - - - - - -
M_W002 zna metody i urządzenia kontrolno-pomiarowe wykorzystywane w inżynierii środowiska + - + - - - - - - - -
M_W003 zna normy związane z pobieraniem próbek dla różnych surowców, odpadów i procesów + - + - - - - - - - -
M_W004 zna systematykę pomiarów technologicznych i techniki pobierania i przygotowania próbek + - + - - - - - - - -
M_W005 zna podstawy projektowania schematów kontroli + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Podstawowe definicje kontroli procesów technologicznych. Zadania kontroli, metody kontroli, funkcje systemów kontroli, klasyfikacja systemów kontroli.
2. Podstawy pobierania próbek, sposób pobierania, wielkość próbek, rodzaje próbek.
3. Normy związane z pobieraniem próbek dla różnych surowców, odpadów i procesów.
4. Przygotowanie próbek – uśrednianie, pomniejszanie, schematy przygotowania.
5. Sposoby opróbowania, rodzaje eksperymentów przemysłowych – czynny, bierny, błędy opróbowania, niepewność pomiaru.
6. Technika pobierania i przygotowania próbek – próbobiorniki ręczne, mechaniczne i automatyczne, podzielniki próbek.
7. Systematyka pomiarów technologicznych, pomiary ilościowe i jakościowe. Podstawy teoretyczne wybranych pomiarów.
8. Metody i urządzenia pomiarowe składu ziarnowego produktów, surowców i odpadów.
9. Popiołomierze – rodzaje, zasada budowy i działania.
10. Pomiar zawartości pierwiastków w produktach.
11. Pomiar składu jonowego cieczy, pomiar gęstości zawiesin i cieczy.
12. Pomiar BZT, pomiar zawartości gazów w wodzie.
13. Przepływomierze i wagi taśmowe, pomiar zapełnienia zbiorników.
14. Schemat kontroli, oznaczenia i symbole na schematach kontroli, omówienie normy PN.
15. Schematy kontroli wybranych obiektów przemysłowych – oczyszczalnia ścieków, zakład przeróbczy itp.

Laboratory classes:

1. Uśrednianie i podział próbek – ocena metody.
2. Przygotowanie próbek wg przyjętego schematu – rozdrabnianie, podział, mielenie, ucieranie, kontrola operacji.
3. Określenie składu ziarnowego produktu gruboziarnistego.
4. Określenie składu ziarnowego produktu drobnoziarnistego.
5. Określenie zawartości popiołu w próbce.
6. Wykonanie wybranych pomiarów parametrów cieczy – pH, zagęszczenia, itp.
7. Analiza statystyczna wyników pomiarów, analiza wybranego schematu kontroli zakładu.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 90 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Examination or Final test 3 h
Participation in lectures 30 h
Participation in laboratory classes 15 h
Realization of independently performed tasks 19 h
Preparation for classes 8 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = ocena z egzaminu x 0,7 + ocena z zajęć laboratoryjnych x 0,3

Prerequisites and additional requirements:

Podstawowa wiedza z zakresu procesów stosowanych w inżynierii środowiska

Recommended literature and teaching resources:

1. Poradnik górnika tom V. Wyd Śląsk, Katowice 1976
2. Cierpisz S., Parametry jakości węgla – pomiary i sterowanie. WPŚl. Gliwice 2005
3. Mączka W., Trybalski K., Kontrola procesów technologicznych cz. V, skr. ucz. AGH 836, Kraków 1981

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Trybalski K.: Kontrola, modelowanie i optymalizacja procesów technologicznych przeróbki rud. Wydawnictwa AGH. Kraków 2013.
2. Trybalski K., Kędzior A., Krawczykowski D.: Przemysłowe metody pomiaru uziarnienia. MiAG, z. 1/408, 2005, s. 11-18.

Additional information:

Ćwiczenia laboratoryjne odbywają się w laboratorium fizycznych metod wzbogacania (A1, s. 8), laboratorium procesów rozdrabniania i przesiewania (A1, s. 04) i laboratorium wzbogacania magnetycznego (A1, s. 6)