Module also offered within study programmes:
General information:
Annual:
2017/2018
Code:
GIS-2-113-ZS-s
Name:
Rolnictwo a środowisko
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Zagospodarowanie surowców i odpadów
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Sobczyk Wiktoria (sobczyk@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Sobczyk Wiktoria (sobczyk@agh.edu.pl)
dr inż. Śliwka Małgorzata (sliwka@agh.edu.pl)
dr Orlof-Naturalna Monika (orlof@agh.edu.pl)
Module summary

Historia rozwoju rolnictwa. Typy gospodarki w rolnictwie – od prehistorii do dziś. Klasyfikacja zagrożeń. Zagrożenia związane z osadnictwem wiejskim.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student zdobywa umiejętność myślenia kategoriami wynikłymi z potrzeb kształtowania środowiska naturalnego człowieka IS2A_K04, IS2A_K02, IS2A_K01 Activity during classes,
Participation in a discussion,
Involvement in teamwork
M_K002 Student ma świadomość skutków nieprzemyślanej działalności rolniczej IS2A_K04, IS2A_K02, IS2A_K01 Activity during classes,
Participation in a discussion,
Involvement in teamwork
M_K003 Student ma świadomość poszerzania wiedzy IS2A_K04, IS2A_K02, IS2A_K01 Activity during classes,
Participation in a discussion,
Involvement in teamwork
Skills
M_U001 Student potrafi rozpoznać zagrożenia rolnicze w środowisku IS2A_U06, IS2A_U05, IS2A_U01, IS2A_U02, IS2A_U04, IS2A_U03 Activity during classes,
Test,
Participation in a discussion,
Involvement in teamwork
M_U002 Student potrafi zastosować zasady dobrej praktyki rolniczej IS2A_U06, IS2A_U05, IS2A_U01, IS2A_U02, IS2A_U04, IS2A_U03 Activity during classes,
Test,
Participation in a discussion,
Involvement in teamwork
M_U003 Student potrafi wymienić trendy i strategie w nowoczesnym rolnictwie IS2A_U06, IS2A_U05, IS2A_U01, IS2A_U02, IS2A_U04, IS2A_U03 Activity during classes,
Test,
Participation in a discussion,
Involvement in teamwork
M_U004 Student umie obserwować i udokumentować obiekt rolniczy IS2A_U06, IS2A_U05, IS2A_U01, IS2A_U02, IS2A_U04, IS2A_U03 Activity during classes,
Test,
Participation in a discussion,
Involvement in teamwork
M_U005 Student umie dokumentować procesy rolnicze zachodzące w środowisku IS2A_U06, IS2A_U01, IS2A_U02, IS2A_U04 Activity during classes,
Project,
Participation in a discussion,
Involvement in teamwork
Knowledge
M_W001 Student zna historię rozwoju rolnictwa IS2A_W02, IS2A_W03, IS2A_W04 Activity during classes,
Test,
Participation in a discussion
M_W002 Student wie, w jaki sposób rolnictwo oddziałuje na środowisko IS2A_W02, IS2A_W03, IS2A_W04 Activity during classes,
Test,
Participation in a discussion
M_W003 Student zna i rozumie zasady dobrej praktyki rolniczej IS2A_W02, IS2A_W03, IS2A_W04, IS2A_W01 Activity during classes,
Test,
Participation in a discussion
M_W004 Student zna i rozumie mechanizmy rządzące rolnictwem alternatywnym IS2A_W02, IS2A_W03, IS2A_W04 Activity during classes,
Test,
Participation in a discussion
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student zdobywa umiejętność myślenia kategoriami wynikłymi z potrzeb kształtowania środowiska naturalnego człowieka + + - - - - - - - - -
M_K002 Student ma świadomość skutków nieprzemyślanej działalności rolniczej + - - - - - - - - - -
M_K003 Student ma świadomość poszerzania wiedzy + + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi rozpoznać zagrożenia rolnicze w środowisku + - - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi zastosować zasady dobrej praktyki rolniczej + + - - - - - - - - -
M_U003 Student potrafi wymienić trendy i strategie w nowoczesnym rolnictwie + + - - - - - - - - -
M_U004 Student umie obserwować i udokumentować obiekt rolniczy - + - - - - - - - - -
M_U005 Student umie dokumentować procesy rolnicze zachodzące w środowisku + + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna historię rozwoju rolnictwa + - - - - - - - - - -
M_W002 Student wie, w jaki sposób rolnictwo oddziałuje na środowisko + - - - - - - - - - -
M_W003 Student zna i rozumie zasady dobrej praktyki rolniczej + + - - - - - - - - -
M_W004 Student zna i rozumie mechanizmy rządzące rolnictwem alternatywnym + + - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
 1. Historia rozwoju rolnictwa

  Historia rozwoju rolnictwa
  Społeczności prehistoryczne
  Typy gospodarki w rolnictwie – od prehistorii do dziś
  Udomowienie roślin i zwierząt
  Społeczności historyczne

 2. Klasyfikacja zagrożeń

  Klasyfikacja zagrożeń
  Zagrożenia związane z osadnictwem wiejskim i bytowaniem człowieka
  Zagrożenia związane z działalnością rolniczą
  Zagrożenie środowiska przez mechanizację rolnictwa
  Zagrożenia środowiska naturalnego ze strony melioracji rolnych
  Zagrożenie środowiska przez nawozy
  Produkcja zwierzęca
  Zagrożenie środowiska przez pestycydy

 3. Podstawy toksykologii

  Klasy toksyczności

 4. Udział rolnictwa w zmianach środowiska

  Udział rolnictwa w zmianach środowiska
  Zmiany krajobrazu: utrata siedlisk i bioróżnorodności
  Udział w zanieczyszczeniu powietrza atmosferycznego
  Udział w zanieczyszczeniu wód powierzchniowych; Eutrofizacja; Udział w zanieczyszczeniu wód podziemnych
  Pustynnienie
  Zasolenie wody i gleby

 5. Pestycydy

  Podział i toksyczność pestycydów. Trwałość pestycydów w środowisku

 6. Rola zadrzewień
 7. Chemiczne i biologiczne skażenia żywności
 8. Dobra praktyka rolnicza
 9. Rolnictwo alternatywne
 10. Biotechnologie
 11. Trendy i strategie w rolnictwie
Auditorium classes:
 1. Rolnictwo w Polsce

  Rolnictwo w Polsce (warunki naturalne, ukształtowanie powierzchni, klimat, gleby, uprawy rolne).

 2. Gleba jako środowisko życia

  Żyzność i urodzajność gleb. Klasyfikacja użytkowa gleb i klasyfikacja bonitacyjna. Systematyka gleb Polski.

 3. Zagrożenie terenów wiejskich

  Zagrożenie terenów wiejskich przez czynniki nie związane z działalnością rolniczą

 4. Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej

  Bezpieczeństwo żywności „od pola do stołu” ze szczególnym uwzględnieniem Zwykłej Dobrej Praktyki Rolniczej. (Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej)

 5. Ochrona gleb

  Ochrona gleb przy stosowaniu osadów ściekowych w celach nieprzemysłowych.

 6. Kierunki zmian na obszarach wiejskich w świetle „Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich”.
 7. Komunikacja a rolnictwo – skażenia motoryzacyjne
 8. Rolnictwo jako źródło surowców energetycznych
 9. Zagrożenie różnorodności biologicznej ze strony rolnictwa
 10. Intensywna i ekstensywna gospodarka rolna i jej wpływ na środowisko
 11. Przyrodnicze oraz pozaprzyrodnicze czynniki sprzyjające rozwojowi
 12. Racjonalne zagospodarowanie odłogów i nieużytków.
 13. Model regionalny zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 56 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Examination or Final test 2 h
Realization of independently performed tasks 8 h
Participation in auditorium classes 15 h
Participation in lectures 15 h
Preparation for classes 15 h
Contact hours 1 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest średnią ważoną ocen z zaliczenia wykładów (waga 0,75) i ćwiczeń audytoryjnych (waga 0,25). Obecność i aktywność na wykładach mogą być premiowane. Zakres materiału do kolokwium obejmuje treści przedstawiane na wykładach.

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość podstawowych wiadomości z ochrony środowiska, biologii i ekologii.

Recommended literature and teaching resources:

Banaszkiewicz T.: Chemiczne środki ochrony roślin: zagadnienia ogólne, Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2003.
Biziuk M. (red.): Pestycydy: występowanie, oznaczanie i unieszkodliwianie, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2001.
Czaja S., Becla A.: Ekologiczne podstawy procesów gospodarowania, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2007.
Dobrzański Z.: Zagrożenie środowiska przez produkcję zwierzęcą, w: Bieszczad S., Sobota J.: Zagrożenia, ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczo-rolniczego, Wyd. AR, Wrocław 1998.
Gawlik J.: Produkcja zwierzęca a ochrona środowiska. „Lubuskie Aktualności Rolnicze” 2007, nr 12.
Ilnicki P.: Polskie rolnictwo a ochrona środowiska. Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Poznań 2004.
Siebeneicher G.E.: Podręcznik rolnictwa ekologicznego, PWN, Warszawa 1997.
Sobczyk W.: Substancje obce w żywności. Żywność bezpieczna, Prace Monograficzne nr 288, Wydawnictwa Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2002, ss. 136.
Sobczyk W.: Edukacja ekologiczna i prozdrowotna, Prace Monograficzne nr 293, Wydawnictwa Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2003, ss. 174.
Sobczyk W.: Rolnictwo i środowisko, Wydawnictwa AGH, Kraków 2013, ss. 355.
Zasada Wzajemnej Zgodności (cross-compliance). Minimalne normy, Obszar A i Obszar B obowiązujący od 2011 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa 2010.
Zieliński S.: Skażenia chemiczne w środowisku. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2007.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Sobczyk W.: Ocena skażeń żywności przez respondentów z różnych regionów Polski. w: III Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Rozwój Teorii i Technologii w Technicznej Modernizacji Rolnictwa”, Olsztyn 2000, s. 380-384.
2. Sobczyk W.: Substancje obce w żywności. Żywność bezpieczna, Prace Monograficzne nr 288, Wydawnictwa Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2000.
3. Sobczyk W.: Zanieczyszczenia żywności w opinii konsumentów z wybranych krajów Europy. w: X Forum „Ekologia Wsi”, Solina 2000, s. 95-101.
4. Sobczyk W.: Produkcja bezpiecznej żywności w Belgii na przykładzie gospodarstwa ekologicznego w Schriek, gmina Mechelen. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej w Krakowie nr 377(sesja naukowa nr 78), s. 279-289, Kraków 2001.
5. Sobczyk W.: Co wiedzą o zanieczyszczeniach żywności? „Zdrowa Żywność, Zdrowy Styl Życia” 2001, nr 1.
6. Sobczyk W.: Zasady uprawy roli i żywienia roślin. „Zdrowa Żywność, Zdrowy Styl Życia” 2001, nr 4, s. 21.
7. Sobczyk W. Нова методологія удосконалення агроекологічної культури: Методичні рекомендації. Kijów, wyd. «Логос», 2004. ss. 68.
8. Sobczyk W. A typical educational programme for rural society. Агроекологічний журнал. – Кijów, Instytut Agroekologii i Biotechnologii УААН, 2004. № 2. s. 80-84.
9. Sobczyk W.: Контроль якості екологічної продукції. Międzynarodowa Konferencja „ECOTROPHOLOGY. MODERN PROBLEMS”, Bila Tserkva State Agrarian University, Ukraine 2005, s. 115-119.
10. Malada A., Sobczyk W. Uprawa roślin energetycznych jako forma aktywizacji środowisk wiejskich. Zeszyty Naukowe Katedry Inżynierii Procesowej Uniwersytetu Opolskiego, zeszyt II, Opole. 2005, s. 92-98.
11. Sobczyk W.: The utilization of the biomass’ energy as the important factor of versatile development of agrosphere. Folia Scientiarum Universitatis Technicae Resoviensis nr 229, Budownictwo i inżynieria środowiska, z. 40; 2006, s. 459-464.
12. Sobczyk W.: Socjalno-ekologiczne problemy agrosfery Małopolski w świetle badań. Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Technica 2006, Z. 1, s. 120-128.
13. Sobczyk W.: Ryzyko środowiskowe związane z działalnością sektora rolnego na przykładzie fermy drobiu i wytwórni pasz w Klimontowie (streszczenie). Environmental risk arising from the activity of agricultural sector on the example of the poultry farm and fodder plant in Klimontow. W: Teoretyczne i aplikacyjne problemy inżynierii rolniczej. IX międzynarodowa konferencja naukowa 19–22 czerwca 2007 r., Wrocław–Polanica Zdrój/ Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Instytut Inżynierii Rolniczej, Komitet Techniki Rolniczej PAN, Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej. Wrocław, Wydawnictwo MarMar, 2007. s. 279–280.
14. Sobczyk W., Jankowska B., Нагорнюк О. Н.: Socjalne bariery rozwoju wsi na przykładzie Małopolski, Zeszyty Naukowe Katedry Inżynierii Procesowej Uniwersytetu Opolskiego, Nauki Techniczne 24, Opole 2007, s. 119-124.
15. Sobczyk W.: Bezpieczeństwo żywienia. Zagrożenia zdrowia i życia człowieka metalami ciężkimi w żywności. Rozdział w: monografii: Rybakowski M.: Bezpieczeństwo człowieka. Konteksty i dylematy. Wyd. Uniwersytetu Zielonogórskiego 2007, s. 85-98.
16. Sobczyk W.: Ryzyko środowiskowe związane z działalnością sektora rolnego (badania wstępne na przykładzie Fermy Drobiu i Wytwórni Pasz w Klimontowie). Inżynieria Rolnicza = Agricultural Engineering; ISSN 1429-7264. 2008 r. 12, nr 5, s. 259–266.
17. Собчик В., Нагорнюк О. Агросфера та її роль у забрудненні навколишнього середовища / Наукові доповіді НУБіП України 10-1(17) http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Nd/2010-1/10nomarp.pdf . – К.: НУБіП, 2010. – http://nd.nauu.edu.ua.
18. Собчик В., Нагорнюк О. Вплив сільських лідерства і дорадництва на екологозбалансований розвиток аграрного сектора / Матеріали Міжнародного науково-практичного семінару «Відповідальність за створіння і сталий розвиток Верхнього Потисся». Ужгородський національний університет. – Ужгород: В-во В.Подяка, 2010 – С.59-68.
19. Мудрак О., Собчик В., Нагорнюк О. Соціально-екологічний моніторинг агросфери / Матеріали Міжнародного екологічного форуму «Довкілля 2010», 26-28 жовтня 2010 р. – К.: ВЕЛ, Український міжнародний центр МВКФ, Мін природи України, 2010.
20. Собчик В., Нагорнюк О.: Entepreneurship development in rural areas, Науковий вісник НУБіПУ, 2010. – Вип. № 155/1 – С. 255-261.
21. Sobczyk W.: Problem zagospodarowania odpadów komunalnych na terenach wiejskich. Rocznik Naukowy Edukacja – Technika – Informatyka nr 3, cz.1, Przemyśl 2012. s. 199-205.
22. Sobczyk W., Nagorniuk O.: Alternative agriculture as a key to sustainable rural development. „Agroekologicznij żurnal” 2012, no 2, s. 42-44.
23. Sobczyk W.: Rolnictwo i środowisko, Wydawnictwa AGH, Kraków 2013, ss. 355.
24. Sobczyk W., Sternik K: Systemy zarządzania gospodarką odpadami w gminie wiejskiej. Rocznik Naukowy Edukacja – Technika – Informatyka nr 4/2013, cz. I. Problemy edukacji ekologicznej i społecznej. Scientific Annual Education – Technology – Computer Science, Main problems of technology and professional education, s. 263-270.
25. Sobczyk W.: Uprawa roślin energetycznych na terenach wiejskich – rolnictwo alternatywne. Materiały Konferencji Naukowo-Technicznej “Realizacja inwestycji w Odnawialne Źródła Energii. Teoria a praktyka”. Grudziądz 30 VII 2013.
26. Sobczyk W.: Sustainable development of rural areas. Problems of Sustainable Development 2014, vol. 9, no 1, 119-126.
27. Sobczyk W., Nagornûk O. M., Falencka-Jabłońska M.: Zrównoważona praktyka rolnicza – wybrane zagadnienia. Rocznik Naukowy Edukacja – Technika – Informatyka nr 6/2015, cz. I. Problemy edukacji ekologicznej i społecznej. Scientific Annual Education – Technology – Computer Science, Main problems of technology and professional education.

Additional information:

Zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych następuje poprzez uzyskanie pozytywnych ocen z prezentacji i przewidzianych kolokwiów. Zaliczenie należy uzyskać w terminie podstawowym (jeden termin) do końca danego semestru. Dopuszcza się zaliczenie ćwiczeń w jednym terminie poprawkowym. Obecność na ćwiczeniach audytoryjnych jest obowiązkowa. Jeżeli student opuścił więcej niż 25% ćwiczeń audytoryjnych, nie będzie dopuszczony do zaliczenia. Usprawiedliwiona nieobecność na ćwiczeniach może być odrobiona z inną grupą, ale tylko pod warunkiem zgody prowadzących. Obecność na wykładach jest zalecana i może być premiowana podwyższeniem oceny końcowej. Zaliczenie wykładów odbywa się w jednym terminie podstawowym i jednym poprawkowym. Formą zaliczenia wykładów jest kolokwium pisemne obejmujące treści podane na wykładach. Oceny pozytywnej nie można poprawiać na wyższą.