Module also offered within study programmes:
General information:
Annual:
2017/2018
Code:
GIS-2-115-ZS-s
Name:
Gleboznawstwo i ochrona gleb
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Zagospodarowanie surowców i odpadów
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Biegańska Jolanta (biega@agh.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student rozumie zasady przeprowadzania analiz laboratoryjnych pracując w zespole. IS2A_K01, IS2A_K02, IS2A_K07 Activity during classes,
Execution of laboratory classes,
Involvement in teamwork
Skills
M_U001 Student potrafi wykonać pomiary szeregu właściwości gleb i zinterpretować uzyskane wyniki. IS2A_U14, IS2A_U02, IS2A_U15 Report,
Execution of laboratory classes
M_U002 Student potrafi wstępnie oszacować zagrożenie gleb na podstawie danych kartograficznych i literaturowych. IS2A_U02, IS2A_U01, IS2A_U13 Activity during classes,
Report
Knowledge
M_W001 Student zna podstawowe procesy glebotwórcze i poziomy glebowe oraz symbole obowiązujące w systematyce gleb Polski. IS2A_W12, IS2A_W08 Test
M_W002 Student zna podstawowe właściwości fizyczne, chemiczne i biologiczne charakteryzujące gleby. IS2A_W08 Report,
Execution of laboratory classes
M_W003 Student zna podstawowe zagrożenia gleb oraz metody ochrony gleb. IS2A_W08 Activity during classes,
Report,
Execution of laboratory classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student rozumie zasady przeprowadzania analiz laboratoryjnych pracując w zespole. - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi wykonać pomiary szeregu właściwości gleb i zinterpretować uzyskane wyniki. - - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi wstępnie oszacować zagrożenie gleb na podstawie danych kartograficznych i literaturowych. + - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna podstawowe procesy glebotwórcze i poziomy glebowe oraz symbole obowiązujące w systematyce gleb Polski. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna podstawowe właściwości fizyczne, chemiczne i biologiczne charakteryzujące gleby. + - - - - - - - - - -
M_W003 Student zna podstawowe zagrożenia gleb oraz metody ochrony gleb. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
 1. Powstawanie i morfologia gleb.

  Czynniki glebotwórcze, warunki powstawania gleb, skały macierzyste gleb. Budowa profilu glebowego.

 2. Właściwości fizyczne i chemiczne gleb.

  Faza stała gleby – skład granulometryczny, gęstość fazy stałej i gęstość objętościowa, porowatość gleby. Faza ciekła gleby – postacie wody w glebie. Retencja wody w glebie. Plastyczność i stany konsystencji gleby. Faza gazowa – powietrze glebowe. Odczyn gleb. Sorpcyjne właściwości gleb. Buforowe właściwości gleb. Pierwiastki chemiczne wchodzące w skład gleby. Makroelementy.

 3. Materia organiczna i właściwości biologiczne gleb.

  Glebowa materia organiczna i jej znaczenie dla funkcjonowania gleby. Mikroorganizmy glebowe – ekologia, systematyka, rola w glebie i metody badania. Mezo- i makrofauna i jej wpływ na glebę.

 4. Systematyka gleb Polski

  Systematyka gleb Polski według PTG 2011.

 5. Główne zagrożenia gleb i metody im zapobiegania.

  Erozja gleb, spadek zawartości materii organicznej, degradacja geomechaniczna gleb, zasklepianie gleb, degradacja chemiczna gleb, degradacja hydrologiczna gleb, degradacja biologiczna gleb.

Laboratory classes:
 1. Omówienie zasad BHP oraz reguł pracy obowiązujących w laboratorium.
 2. Oznaczanie zawartości materii organicznej w glebie.
 3. Oznaczanie aktywności respiracyjnej gleb.
 4. Oznaczanie zasolenia gleb.
 5. Oznaczanie odczynu gleb.
 6. Oznaczanie kwasowości hydrolitycznej gleb.
 7. Oznaczanie sumy zasad metodą Kappena.
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 55 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 15 h
Participation in laboratory classes 15 h
Preparation for classes 15 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena z zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych i kolokwium końcowego.
Ocena końcowa = 0,5 oceny z laboratorium + 0,5 oceny z kolokwium.

Prerequisites and additional requirements:

Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych może być uzyskane w terminie podstawowym i dwóch terminach poprawkowych.
Obecność na ćwiczeniach laboratoryjnych jest obowiązkowa. Dopuszczalna jest jedna nieobecność nieusprawiedliwiona na ćwiczeniach. Nieobecność na ćwiczeniach może być odrobiona z inną grupą, ale tylko za zgodą obu prowadzących i pod warunkiem, że na ćwiczeniach laboratoryjnych realizowany jest ten sam temat oraz warunki, w jakich odbywają się zajęcia.
Prowadzący może weryfikować stopień opanowania przez Studentów materiału zrealizowanego na poprzednich zajęciach dydaktycznych za pomocą prac pisemnych, odpowiedzi ustnych lub innych form sprawdzania wiedzy, z których Student może otrzymać ocenę cząstkową.
Poprawa oceny pozytywnej z kolokwium zaliczeniowego jest możliwa pod warunkiem spełnienia następujących kryteriów:

 • nie wykorzystane zostały wszystkie terminy zaliczenia,
 • przed poprawą Student zgłosi się w godzinach konsultacji w celu zapoznania się z uwagami prowadzącego do poprzedniej/poprzednich prac,
 • po uzyskaniu wglądu do prac/pracy Student oświadcza, że nie ma żadnych zastrzeżeń ani uwag (w tym proceduralnych) dotyczących sposobu oceniania i organizacji poprzedniego kolokwium/poprzednich kolokwiów [wszelkie ewentualne wątpliwości i zażalenia muszą zostać wyjaśnione przed przystąpieniem do poprawy oceny pozytywnej],
 • osoba przystępująca do kolokwium poprawkowego w celu poprawy oceny pozytywnej rezygnuje z dotychczas wystawionej oceny, a nowo uzyskana ocena staje się oceną wiążącą [w przypadku poprawy na niższą ocenę lub 2,0 “ndst” taka ocena zostaje wystawiona jako ocena z kolokwium].
Recommended literature and teaching resources:

1. Zawadzki S., „Gleboznawstwo”. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 1999.
2. Kowalik S., „Zagadnienia z gleboznawstwa dla studentów inżynierii środowiska”. Skrypt Uczelniany AGH, SU 1690, 2007.
3. Mocek A. i inni, „Geneza, analiza i klasyfikacja gleb”. Wydawnictwo AR w Poznaniu, 2000.
4. Myślińska E., „Laboratoryjne badania gruntów i gleb”. Wydawnictwa UW, 2001.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Obecność i aktywność na wykładach mogą być premiowane przez podniesienie oceny.