Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Monitoring powietrza i wody
Course of study:
2017/2018
Code:
GIS-2-205-ZS-s
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Zagospodarowanie surowców i odpadów
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Ptaszyński Bogusław (ptaszyns@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Ptaszyński Bogusław (ptaszyns@agh.edu.pl)
dr hab. inż, prof. AGH Niedoba Tomasz (tniedoba@agh.edu.pl)
dr inż. Kuczera Zbigniew (zkuczera@agh.edu.pl)
dr inż. Łuczak Rafał (rluczak@agh.edu.pl)
dr inż. Życzkowski Piotr (piotr.zyczkowski@agh.edu.pl)
dr inż. Pawul Małgorzata (pawul@agh.edu.pl)
Module summary

Moduł obejmuje tematykę zanieczyszczeń powietrza i wody, sposoby ich określania i analizy statystycznej otrzymanych wyników pomiarów.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy z zakresu monitoringu powietrza i wody. IS2A_K03, IS2A_K05 Activity during classes,
Participation in a discussion
M_K002 Student ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej w szerzeniu wiedzy na temat wpływu działalności człowieka na środowisko. IS2A_K05 Activity during classes,
Participation in a discussion
Skills
M_U001 Student potrafi wyznaczyć błędy i niepewności pomiaru danych monitoringowych. IS2A_U14, IS2A_U06, IS2A_U13 Examination
M_U002 Student potrafi wykonać weryfikację hipotez statystycznych oraz analizę statystyczną wyników pomiaru w monitoringu powietrza i wody. IS2A_U14, IS2A_U13 Report,
Execution of laboratory classes
M_U003 Student potrafi wykonywać pomiary zanieczyszczeń gazowych i pyłowych. IS2A_U11, IS2A_U13 Report,
Participation in a discussion,
Execution of laboratory classes
M_U004 Student potrafi interpretować praktycznie dane pomiarowe z monitoringu powietrza i wody. IS2A_U06, IS2A_U01, IS2A_U02 Participation in a discussion
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę na temat niepewności pomiarów i błędów pomiarowych. IS2A_W14, IS2A_W01 Examination
M_W002 Student ma uporządkowaną wiedzę na temat estymacji wyników, populacji generalnej i próbnej, próbki małej i dużej w pomiarach monitoringowych. IS2A_W14, IS2A_W03, IS2A_W01 Examination
M_W003 Student ma podstawową wiedzę na temat analizy statystycznej danych monitoringowych powietrza i wody oraz ich interpretacji praktycznej. IS2A_W03, IS2A_W04, IS2A_W01 Examination
M_W004 Student ma wiedzę z zakresu określania jakości powietrza. IS2A_W10, IS2A_W03, IS2A_W04 Examination,
Report,
Execution of laboratory classes
M_W005 Student ma wiedzę w zakresie wykorzystywania map hydrogeologicznych, o składzie chemicznym wód powierzchniowych i podziemnych oraz na temat migracji zanieczyszczeń w środowisku wodnym. IS2A_W03, IS2A_W01 Examination
M_W006 Student ma wiedzę na temat obliczania stężeń zanieczyszczeń w powietrzu. IS2A_W01 Examination
M_W007 Student ma wiedzę na temat prowadzenia pomiarów przepływu w cieku powierzchniowym. IS2A_W03 Examination,
Participation in a discussion
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy z zakresu monitoringu powietrza i wody. + - - - - - - - - - -
M_K002 Student ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej w szerzeniu wiedzy na temat wpływu działalności człowieka na środowisko. + - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi wyznaczyć błędy i niepewności pomiaru danych monitoringowych. + - - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi wykonać weryfikację hipotez statystycznych oraz analizę statystyczną wyników pomiaru w monitoringu powietrza i wody. - - + - - - - - - - -
M_U003 Student potrafi wykonywać pomiary zanieczyszczeń gazowych i pyłowych. - - + - - - - - - - -
M_U004 Student potrafi interpretować praktycznie dane pomiarowe z monitoringu powietrza i wody. + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę na temat niepewności pomiarów i błędów pomiarowych. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student ma uporządkowaną wiedzę na temat estymacji wyników, populacji generalnej i próbnej, próbki małej i dużej w pomiarach monitoringowych. + - - - - - - - - - -
M_W003 Student ma podstawową wiedzę na temat analizy statystycznej danych monitoringowych powietrza i wody oraz ich interpretacji praktycznej. + - - - - - - - - - -
M_W004 Student ma wiedzę z zakresu określania jakości powietrza. + - + - - - - - - - -
M_W005 Student ma wiedzę w zakresie wykorzystywania map hydrogeologicznych, o składzie chemicznym wód powierzchniowych i podziemnych oraz na temat migracji zanieczyszczeń w środowisku wodnym. + - - - - - - - - - -
M_W006 Student ma wiedzę na temat obliczania stężeń zanieczyszczeń w powietrzu. + - - - - - - - - - -
M_W007 Student ma wiedzę na temat prowadzenia pomiarów przepływu w cieku powierzchniowym. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Niepewności pomiarów a błędy pomiarowe. Estymacja wyników pomiarów. Populacja generalna i próbna. Próbka mała i duża. Weryfikacja hipotez statystycznych. Analiza statystyczna danych monitoringowych powietrza atmosferycznego i wody oraz ich interpretacja praktyczna. Metody obliczania stężeń zanieczyszczeń w powietrzu. Mapy hydrogeologiczne. Skład chemiczny wód powierzchniowych i podziemnych oraz migracja zanieczyszczeń w środowisku wodnym. Pomiary przepływu w cieku powierzchniowym.

Laboratory classes:

Przyrządy pomiarowe do analizy składników gazowych i stałych powietrza. Pomiary zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w środowisku wewnętrznym i zewnętrznym. Statystyczna analiza stanu zanieczyszczenia powietrza na podstawie danych automatycznego monitoringu powietrza. Automatyczna stacja monitoringu powietrza – wycieczka terenowa.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 15 h
Participation in laboratory classes 15 h
Examination or Final test 2 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Contact hours 1 h
Preparation for classes 7 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 5 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa obliczana jako średnia ważona ocen z egzaminu (70%) i ćwiczeń laboratoryjnych (30%).

Prerequisites and additional requirements:

Podstawowe wiadomości z zakresu hydrologii, metrologii, monitoringu powietrza i wody.

Recommended literature and teaching resources:

Markiewicz M. T., Podstawy modelowania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2004.
Bednarczyk J., Podstawy metrologii technicznej, Uczelniane Wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2000.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Soliński B., Niedoba T.: Aproksymacja rozkładu prędkości wiatru za pomocą nieparametrycznych metod statystycznych, w Konwersja odnawialnych źródeł energii pod red. nauk. Aleksandra Lisowskiego, Wydawnictwo: Wieś Jutra, 2009.
2. Tumidajski T., Foszcz D., Niedoba T., Siewior J.: Modele stochastyczne zanieczyszczeń powietrza w aglomeracjach przemysłowych, Rocznik Ochrona Środowiska, vol. 11(1), pp. 543-554, 2009.
3. Foszcz D., Niedoba T., Siewior J., Tumidajski T.: Stochastic models of air pollutants spreading as the method of emission amount management allowing elimination of high pollution concentrations in ecosystems, w Environmental management accounting and cleaner production, pp. 239-244, Graz, Austria, 2006.
4. Tumidajski T., Foszcz D., Niedoba T., Siewior J.: Stochastic models of air pollution in industrial agglomerations, w Proceedings of Ochrana ovzdušia = Air protection 2008, pp. 128-132, 2008.
5. Tumidajski T., Siewior J., Foszcz D., Niedoba T.: Ocena wpływu stężeń zanieczyszczeń powietrza w GOP-ie na jakość powietrza w rejonie Opola i Kędzierzyna-Koźla, Rocznik Ochrona Środowiska, vol. 16, pp. 519–533, 2014.
6. Siewior J., Tumidajski T., Foszcz D., Niedoba T.: Prognozowanie stężeń zanieczyszczeń powietrza w GOP-ie modelami statystycznymi, Rocznik Ochrona Środowiska, vol. 13(2), pp. 1261-1274, 2011.

Additional information:

Obowiązuje 1 termin egzaminu podstawowego oraz 2 terminy egzaminów poprawkowych.
Forma zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych: oddanie sprawozdań, pozytywne oceny z przeprowadzonych ćwiczeń laboratoryjnych. Możliwość odrobienia ćwiczenia laboratoryjnego z inną grupą po uzgodnieniu z prowadzącym.
Obecność na ćwiczeniach laboratoryjnych obowiązkowa.
Obecność na wykładach jest zalecana i może być premiowana.
Nie ma możliwości poprawy oceny pozytywnej na wyższą.