Module also offered within study programmes:
General information:
Annual:
2017/2018
Code:
GIS-2-206-ZS-s
Name:
Construction of landfill sites and their use
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Zagospodarowanie surowców i odpadów
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Pomykała Radosław (rpomyk@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Pawul Małgorzata (pawul@agh.edu.pl)
dr inż. Kępys Waldemar (kepys@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Pomykała Radosław (rpomyk@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Jest świadomy złożoności problemów w zakresie składowania odpadów oraz wpływu składowisk na środowisko. IS2A_K04, IS2A_K02, IS2A_K05, IS2A_K03 Activity during classes,
Test,
Project
Skills
M_U001 Potrafi zaprojektować składowisko odpadów komunalnych wraz z niezbędną infrastrukturą. IS2A_U07, IS2A_W07, IS2A_W01, IS2A_U01 Project
M_U002 Potrafi zaprojektować warstwę uszczelniające i rekultywacyjne składowiska odpadów. IS2A_U07, IS2A_U06, IS2A_W08, IS2A_W07 Activity during classes,
Project
Knowledge
M_W001 Posiada wiedzę na temat możliwości składowania różnych typów odpadów, oraz wymagań prawnych w tym zakresie IS2A_W04, IS2A_W07, IS2A_U01, IS2A_U02 Examination
M_W002 Posiada wiedzę w zakresie procesów technologicznych towarzyszących procesowi składowania odpadów IS2A_W04, IS2A_W07, IS2A_U16, IS2A_U01 Activity during classes,
Examination,
Project
M_W003 Posiada wiedzę na temat oddziaływania składowisk odpadów na środowisko, ich uszczelniania rekultywacji oraz zna metody ograniczania ich niekorzystnego oddziaływania na środowisko. IS2A_W02, IS2A_W04, IS2A_W08, IS2A_W07, IS2A_K05, IS2A_U01, IS2A_U10, IS2A_U05 Activity during classes,
Examination,
Project
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Jest świadomy złożoności problemów w zakresie składowania odpadów oraz wpływu składowisk na środowisko. + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi zaprojektować składowisko odpadów komunalnych wraz z niezbędną infrastrukturą. - - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi zaprojektować warstwę uszczelniające i rekultywacyjne składowiska odpadów. - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Posiada wiedzę na temat możliwości składowania różnych typów odpadów, oraz wymagań prawnych w tym zakresie + - - - - - - - - - -
M_W002 Posiada wiedzę w zakresie procesów technologicznych towarzyszących procesowi składowania odpadów + - - + - - - - - - -
M_W003 Posiada wiedzę na temat oddziaływania składowisk odpadów na środowisko, ich uszczelniania rekultywacji oraz zna metody ograniczania ich niekorzystnego oddziaływania na środowisko. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Rola składowisk odpadów;
Składowiska odpadów wczoraj i dziś;
Wymagania prawne w zakresie budowy i eksploatacji składowisk odpadów w świetle prawa krajowego, europejskiego i innych wybranych krajów;
Składowanie odpadów komunalnych, jako element gospodarki odpadami;
Składowanie odpadów niebezpiecznych;
Składowanie odpadów wydobywczych i innych mineralnych;
Wybrane aspekty stateczności składowisk odpadów;
Gospodarka wodno-ściekowa na składowiskach różnych typów;
Wpływ składowisk odpadów na środowisko.
Ograniczanie niekorzystnego oddziaływania składowisk na środowisko;
Zarządzanie składowiskami różnych typów;
Biogaz na składowisku odpadów komunalnych, pozyskiwanie, oczyszczanie i wykorzystywanie;
Zamykanie i rekultywacja składowisk
Monitoring składowisk;
Awarie i katastrofy składowisk;
Przyszłość składowisk odpadów a zrównoważony rozwój.

Project classes:
Projekt składowiska odpadów komunalnych

Celem zajęć jest opracowanie i przygotowanie projektu składowiska odpadów komunalnych na podstawie przygotowanych danych, w zadanym terenie. Projekt przygotowywany indywidualnie. Będzie on obejmował część teoretyczną, obliczeniową oraz rysunkową.
Do najważniejszych zadań szczegółowych będzie należało scharakteryzowanie strumienia odpadów, określenie objętości odpadów w okresie funkcjonowania składowiska, zaprojektowanie jego bryły w trzech okresach, sposobu uszczelnienia oraz rekultywacji, a także obliczenie bilansu wodnego składowiska.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 77 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Examination or Final test 2 h
Realization of independently performed tasks 25 h
Participation in lectures 15 h
Completion of a project 20 h
Participation in project classes 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa wyznaczana jako średnia ważona ocen z egzaminu (60%) oraz z projektu (40%).

Na ocenę projektu będą składały jego walory merytoryczne, w tym wnioski, jakość obliczeń, dokładność i estetyka rysunków. Ponadto pod uwagę będzie brana również aktywność na zajęciach, systematyczność w realizacji projektu oraz terminowość jego oddania.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

1. Rosik-Dulewska Cz.: “Podstawy gospodarki odpadami” Wyd. nauk. PWN. Warszawa (wydanie aktualne)
2. Żygadło M.: “Gospodarka odpadami komunalnymi” Wyd. Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce (wydanie aktualne)
3. Nowakowski S. 2001. Wykorzystanie biogazu – przegląd rozwiązań. W mat. IX Międzynarodowej Konferencji „Budowa i eksploatacja bezpiecznych składowisk odpadów”, Abrys, Ustroń. Oleszkiewicz J. 1999.
4. Eksploatacja składowiska odpadów. LEM PROJEKT S.C., Kraków. Żygadło M. 1998.
5. Gospodarka odpadami komunalnymi. Politechnika Świętokrzyska, Kielce.
6. Łuniewski S. „Bezpieczne składowanie odpadów”, Białystok : Wydaw. Ekonomia i Środowisko, 2000.
7. Wysokiński L. Zasady budowy składowisk odpadówPoradnik ITB 444/2009, Warszawa 2009

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:
  1. Kuczyńska I., Mazurkiewicz M., Pomykała R. Perspektywiczne rozwiązania : gospodarka odpadami biodegradowalnymi w gminie. Przegląd Komunalny: Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska. 2011 nr 10, s. 38–39.
  2. Pomykała R., Łyko P. Biogaz z odpadów (bio)paliwem dla transportu – bariery i perspektywy. Chemik: nauka-technika-rynek, 2013 r. 67 nr 5, s. 454–457
  3. Kuczyńska I., Pomykała R., Nogaj A. Odpady w produkcji biogazu, Cz. 1. Recykling, 2011 nr 9, s. 26–28.
  4. Kuczyńska I., Nogaj A., Pomykała R. Odpady w produkcji biogazu, Cz. 2. Recykling, 2011 nr 10, s. 23–26.
Additional information:

Nieobecności na ćwiczeniach można odrobić na innych grupach pod warunkiem zgodności tematyki zajęć.
Terminy egzaminu: jeden podstawowy i dwa poprawkowe.
Istnieje możliwość poprawiania oceny pozytywnej w ramach ustalonych terminów.