Module also offered within study programmes:
General information:
Annual:
2017/2018
Code:
GIS-2-210-ZS-s
Name:
Technologie membranowe
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Zagospodarowanie surowców i odpadów
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. Sanak-Rydlewska Stanisława (ssanak@agh.edu.pl)
Academic teachers:
prof. dr hab. Sanak-Rydlewska Stanisława (ssanak@agh.edu.pl)
dr Bożęcka Agnieszka (gala@agh.edu.pl)
dr Hołda Anna (turno@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student samodzielnie poszukuje rozwiązań problemów teoretycznych i praktycznych rozdziału mieszanin wskazanych przez prowadzącego IS2A_K04, IS2A_K01 Participation in a discussion
M_K002 Zachowuje postawę etyczną w trakcie wykonywania badań, korzysta z danych rzetelnie i uczciwie IS2A_K06 Participation in a discussion
M_K003 Student ma potrzebę edukacji, inspiruje intelektualnie inne osoby, organizuje proces uczenia się IS2A_K02, IS2A_K03 Participation in a discussion
Skills
M_U001 Student potrafi posługiwać się terminologią z zakresu technik membranowych IS2A_U01, IS2A_U02 Activity during classes,
Test,
Report
M_U002 Student potrafi obliczyć podstawowe parametry urządzeń i procesów stosowanych w technologiach membranowych IS2A_U05, IS2A_U16, IS2A_U01, IS2A_U02 Test,
Activity during classes,
Report
M_U003 Student potrafi dobrać odpowiednią technikę membranową w zależności od wielkości cząstek mieszaniny IS2A_U05, IS2A_U01 Test,
Activity during classes,
Report
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę na temat metod rozdziału mieszanin zdysocjowanych nieorganicznych ( o małych masach molowych) oraz organicznych bardzo dużych masach molowych IS2A_W02, IS2A_W04, IS2A_W01 Activity during classes,
Test,
Report
M_W002 Student zna prawa opisujące transport masy przez membrany w zależności od siły rozdzielczej IS2A_W02, IS2A_W01 Activity during classes,
Test,
Report
M_W003 Student zna rozwiązania z zastosowania metod rozdziału w różnych gałęziach przemysłu (otrzymywania wody pitnej, spożywczy, farmaceutyczny itp.) IS2A_W02, IS2A_W04 Test
M_W004 Student ma wiedzę na temat procesów rozdziału ziaren metodami mikro, ultra i nanofiltracji IS2A_W02, IS2A_W04, IS2A_W01 Activity during classes,
Test,
Report
M_W005 Student ma wiedzę na temat budowy membran stosowanych do rozdziału mieszanin bardzo drobnych IS2A_W02, IS2A_W04, IS2A_W01 Activity during classes,
Test,
Report
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student samodzielnie poszukuje rozwiązań problemów teoretycznych i praktycznych rozdziału mieszanin wskazanych przez prowadzącego + - + - - - - - - - -
M_K002 Zachowuje postawę etyczną w trakcie wykonywania badań, korzysta z danych rzetelnie i uczciwie + - + - - - - - - - -
M_K003 Student ma potrzebę edukacji, inspiruje intelektualnie inne osoby, organizuje proces uczenia się + - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi posługiwać się terminologią z zakresu technik membranowych + - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi obliczyć podstawowe parametry urządzeń i procesów stosowanych w technologiach membranowych - - + - - - - - - - -
M_U003 Student potrafi dobrać odpowiednią technikę membranową w zależności od wielkości cząstek mieszaniny + - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę na temat metod rozdziału mieszanin zdysocjowanych nieorganicznych ( o małych masach molowych) oraz organicznych bardzo dużych masach molowych + - + - - - - - - - -
M_W002 Student zna prawa opisujące transport masy przez membrany w zależności od siły rozdzielczej + - + - - - - - - - -
M_W003 Student zna rozwiązania z zastosowania metod rozdziału w różnych gałęziach przemysłu (otrzymywania wody pitnej, spożywczy, farmaceutyczny itp.) + - - - - - - - - - -
M_W004 Student ma wiedzę na temat procesów rozdziału ziaren metodami mikro, ultra i nanofiltracji + - + - - - - - - - -
M_W005 Student ma wiedzę na temat budowy membran stosowanych do rozdziału mieszanin bardzo drobnych + - + - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Kryteria podziału procesów separacji – 1h
2. Membrana – definicja. Transport masy: konwekcyjny, dyfuzyjny, energii, ładunku – 2h
3. Opis procesu dializy i osmozy. Modele procesów – 2h
4. Podstawy procesów filtracji, mikrofiltracji, ultrafiltracji i nanofiltracji – 3h
5. Osmoza odwrócona. Istota procesu, warunki stosowania w przemyśle – 2h
6. Wybrane przykłady zastosowań metod permeacyjnych – 4h

Laboratory classes:

1. Separacja pianowa. Usuwanie SPCz ze ścieków. Wyznaczenie współczynnika rozdziału – 3h
2. Membrany ciekłe. Zbadanie zdolności transportowych i separacyjnych membrany grubowarstwowej – 2h
3. Ekstrakcja membranowa. Obliczenie współczynnika przenikania masy i stopnia wyekstrahowania – 3h
4. Odwrócona osmoza. Wykorzystanie procesu do odsalania wody – 3h
5. Filtracja membranowa. Zastosowanie w procesie uzdatniania wody i oczyszczania ścieków – 3h

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 53 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 15 h
Participation in laboratory classes 15 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 10 h
Examination or Final test 2 h
Realization of independently performed tasks 5 h
Contact hours 1 h
Preparation for classes 5 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Na ocenę końcową składa się:
50% ocena z kolokwium zaliczeniowego i 50% ocena z ćwiczeń laboratoryjnych

Prerequisites and additional requirements:

Na pierwszym wykładzie podawane są studentom warunki zaliczania wszystkich form przedmiotu. W związku z tym obecność studentów bezwzględnie obowiązkowa. Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych i treści wykładu może odbyć się maksymalnie w trzech terminach: podstawowym i dwóch poprawkowych.

Ocena z ćwiczeń laboratoryjnych jest uzależniona od oceny ze sprawozdań, kolokwium zaliczeniowego oraz aktywności na zajęciach.

Recommended literature and teaching resources:

Literatura obowiązkowa
1. Narębska A. Membrany i membranowe techniki rozdziału. Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 1997
2. Bodzek M., Bohdziewicz J., Konieczny K., Techniki membranowe w ochronie środowiska, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 1997
3. S. Sanak-Rydlewska. Metody permeacyjne oczyszczania ścieków. Część I. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2005
4. Rautenbach R., Procesy membranowe. Wydawnictwo Naukowo -Techniczne, Warszawa 1996
Literatura uzupełniająca
1. Konieczny K. Ultrafiltracja i mikrofiltracja w uzdatnianiu wód do celów komunalnych. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Inżynieria środowiska, Z.42, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2000
2. Bodzek M., Konieczny K. Usuwanie zanieczyszczeń nieorganicznych ze środowiska wodnego metodami membranowymi. Wydawnictwo Seidel-Przywecki 2011
3. Bodzek M., Konieczny K. Wykorzystanie procesów membranowych w uzdatnianiu wody. Oficyna Wydawnicza Projprzem-Eko, Bydgoszcz 2005

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. S. Sanak-Rydlewska. Metody permeacyjne oczyszczania ścieków. Część I. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2005

Additional information:

Obecność na ćwiczeniach laboratoryjnych jest bezwzględnie obowiązkowa. W przypadku zajęć laboratoryjnych do uzyskania zaliczenia konieczne jest wykonanie wszystkich ćwiczeń. Jedynie nieobecności usprawiedliwione mogą być odrabianie za zgodą prowadzącego zajęcia na dowolnej grupie realizującej dany zakres materiału. W ramach wszystkich form zaliczenia przedmiotu nie ma możliwości poprawiania oceny pozytywnej.