Module also offered within study programmes:
General information:
Annual:
2017/2018
Code:
GIS-2-213-ZS-s
Name:
Zarządzanie środowiskiem
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Zagospodarowanie surowców i odpadów
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
dr inż. Ogrodnik Romuald (rogrod@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Ogrodnik Romuald (rogrod@agh.edu.pl)
Module summary

Przedmiot “Zarządzanie środowiskiem” ma na celu przybliżenie studentom możliwych działań w zakresie ochrony, użytkowania i kształtowania środowiska, podejmowanych zarówno na szczeblu centralnym, jak również bezpośrednio w podmiotach gospodarczych. Szczególną uwagę zwrócono na formalne systemy zarządzania środowiskowego oparte o normę ISO 14001 oraz rozporządzenie EMAS.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K002 Student jest świadomy uzupełniania wiedzy z zakresu studiowanego przedmiotu. IS2A_K03 Examination
Skills
M_U001 Student potrafi opisać relacje w makrosystemie społeczeństwo-gospodarka-środowisko. IS2A_U01, IS2A_U02 Activity during classes,
Examination
M_U002 Student potrafi wyróżnić i scharakteryzować stosowane w Polsce instrumenty zarządzania środowiskiem. IS2A_U01, IS2A_U02 Activity during classes,
Examination
M_U003 Student potrafi określić zalety i wady formalnych i nieformalnych systemów zarządzania środowiskowego. IS2A_U06, IS2A_U01, IS2A_U02 Activity during classes,
Examination
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę w zakresie procesów i działań dotyczących użytkowania i ochrony środowiska. IS2A_W01, IS2A_W07, IS2A_W17, IS2A_W04, IS2A_W08 Activity during classes,
Examination
M_W002 Student ma wiedzę w zakresie procesów i działań dotyczących kształtowania środowiska. IS2A_W01, IS2A_W07, IS2A_W17, IS2A_W04, IS2A_W08 Activity during classes,
Examination
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K002 Student jest świadomy uzupełniania wiedzy z zakresu studiowanego przedmiotu. + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi opisać relacje w makrosystemie społeczeństwo-gospodarka-środowisko. + - - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi wyróżnić i scharakteryzować stosowane w Polsce instrumenty zarządzania środowiskiem. + - - - - - - - - - -
M_U003 Student potrafi określić zalety i wady formalnych i nieformalnych systemów zarządzania środowiskowego. + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę w zakresie procesów i działań dotyczących użytkowania i ochrony środowiska. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę w zakresie procesów i działań dotyczących kształtowania środowiska. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Teoretyczne podstawy budowy systemu zarządzania środowiskiem. Zarządzanie przedsiębiorstwem a koncepcja zrównoważonego rozwoju. Środki zarządzania środowiskiem. Instrumenty zarządzania środowiskiem. Zasoby środowiska. Rozwój systemów zarządzania środowiskowego. Systemy nieformalne zarządzania środowiskowego. Systemy formalne – ISO 14001 i EMAS.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 79 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Examination or Final test 2 h
Contact hours 1 h
Realization of independently performed tasks 46 h
Participation in lectures 30 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa: ocena z egzaminu.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Adamczyk J., Nitkiewicz T.: Programowanie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.
Adamczyk J.: Koncepcja zrównoważonego rozwoju w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2001.
Łunarski J.: Zarządzanie środowiskiem. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2002.
Poskrobko B.: Zarządzanie środowiskiem. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.
Nierzwicki W.: Zarządzanie środowiskowe. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006.
Łaguna T.: Ekonomiczne podstawy zarządzania środowiskiem i zasobami naturalnymi. Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 2005.
Urbaniak M.: Zarządzanie jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem. Difin, Warszawa 2007.
Ricki W. Griffin : Podstawy zarządzania organizacjami. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Romuald OGRODNIK: Analiza wielkości nakładów inwestycyjnych służących ochronie środowiska Przegląd Górniczy. Katowice 2017
Romuald OGRODNIK: Wskaźniki efektywności działalności środowiskowej kopalń węgla kamiennego. Ekonomika ochrony środowiska i ekoinnowacje. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2016
Jerzy MIESZANIEC, Romuald OGRODNIK: Czynniki motywujące przedsiębiorstwa górnicze do wdrażania ekoinnowacji. Przegląd Górniczy, nr 8/2016
Ogrodnik R.: OCHRONA ŚRODOWISKA. Część 1. Planowanie ekoinnowacji jako element społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw górniczych. Wiadomości Górnicze, nr 1/2015
Ogrodnik R.: Mining Companies’ Activities in the Context of a Sustainable Development Policy [w:] Polish Journal of Environmental Studies. Vol. 23, No. 3A, 2014 – Olsztyn
Ogrodnik R.: Innowacje ekologiczne w przedsiębiorstwach górniczych. Wiadomości Górnicze, nr 3/2014
Ogrodnik R.: Procedura planowania innowacji ekologicznych w przedsiębiorstwie górniczym Przegląd Górniczy, nr 9/2013
Mieszaniec J., Ogrodnik R.: Zakres działalności innowacyjnej przynoszący korzyści dla środowiska w przedsiębiorstwach górniczych. [w:] Polityka zrównoważonego i zasobooszczędnego gospodarowania. Wrocław 2013
Ogrodnik R.: Zarządzanie przedsiębiorstwem górniczym w świetle koncepcji zrównoważonego rozwoju. [w:] Szanse i bariery rozwoju przemysłu górniczego : monografia. Katowice “Śląsk” 2013
Ogrodnik. R.: Identyfikacja aspektów środowiskowych jako podstawa opracowania systemu zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwie górniczym [w:] Knosala R. (red.): Komputerowo zintegrowane zarządzanie. Tom II. Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2011
Ogrodnik. R.: Instrumenty ekonomiczne ochrony środowiska w Polsce i w krajach Unii Europejskiej jako element makrootoczenia górnictwa węgla kamiennego [w:] Materiały konferencyjne “Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2000”, Kraków 2000
Ogrodnik. R.: Opłaty ekologiczne jako element kosztów wynikających z przepisów prawnych w procesie zarządzania kopalnią [w:] Materiały konferencyjne “Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 1999”, Kraków 1999

Additional information:

Obecność na wykładach jest zalecana i może być premiowana.