Module also offered within study programmes:
General information:
Annual:
2017/2018
Code:
GIS-2-303-ZS-s
Name:
Mining & Reclamation
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Zagospodarowanie surowców i odpadów
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
English
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Ostręga Anna (ostrega@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Ostręga Anna (ostrega@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student is aware of the importance of reclamation for the environment. Activity during classes,
Execution of exercises,
Test,
Case study,
Participation in a discussion
Skills
M_U001 Student can define the scope of technical reclamation on the basis of established mode of reclamation. Execution of exercises
M_U002 Student can define the scope of biological reclamation on the basis of established mode of reclamation. Execution of exercises
Knowledge
M_W001 Student has knowledge about types of mining activities and their influence into the environment. Activity during classes,
Test,
Case study,
Execution of exercises,
Participation in a discussion
M_W002 Student knows the legal basis and methods of post-mining land reclamation. Activity during classes,
Test,
Case study,
Participation in a discussion
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student is aware of the importance of reclamation for the environment. + + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student can define the scope of technical reclamation on the basis of established mode of reclamation. + + - - - - - - - - -
M_U002 Student can define the scope of biological reclamation on the basis of established mode of reclamation. + + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student has knowledge about types of mining activities and their influence into the environment. + + - - - - - - - - -
M_W002 Student knows the legal basis and methods of post-mining land reclamation. + + - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Definitions: mining plant, waste facility, overburden dump, mine closure, derelict and degraded land, reclamation, redevelopment, revitalisation, modes of reclamation.
2. Types of mining activity and their influence into the environment. Kind of transformation of the area as a result of mining activities.
3. Legal basis of the mining and reclamation activities.
4. Financial sources of reclamation work.
5. Stages of reclamation process: initial, technical, detail. Methods of post-mining land reclamation.
6. Technics and technologies in reclamation processes.
7. Examples of opportunities for mining-related reclamation and redevelopment reuse (forest, agricultural, natural, water, recreational, educational, cultural, economic, etc.).
8. Responsibility in the reclamation, redevelopment and revitalisation processes.
9. Case studies of reclamation and redevelopment for the post-industrial areas.

Auditorium classes:

Basic vocabulary of mining terms especially mining equipment, mining processes, mining objects and mining reclamation. Selection of proper mode of reclamation and target redevelopment (revitalisation). Defining the scope of technical reclamation on the basis of established mode of reclamation. Calculating the costs of technical and biological reclamation.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 77 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 15 h
Participation in auditorium classes 15 h
Examination or Final test 2 h
Realization of independently performed tasks 25 h
Preparation for classes 20 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Średnia arytmetyczna z kolokwium oraz ćwiczeń audytoryjnych. Obecność i aktywność na wykładach mogą być premiowane przez podniesienie oceny.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

1. Gołda T.: Rekultywacja. Skrypty Uczelniane, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2005.
2. Cała M., von Bismarck F., Illing M. (red.): Geotechniczne i środowiskowe aspekty rewitalizacji obszarów pogórniczych w Polsce i w Niemczech. Wydawnictwa AGH, 2014.
3. Cała M. (red.) 2013: Mining waste management in the Baltic Sea Region. Min-Novation project. AGH University of Science and Technology Press, Kraków.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Uberman R., Ostręga A. 2007: Mineral Policy in Poland. Mining Manual. AGH University of Science and Technology Press, Kraków.
2. Cała M., Ostręga A. (2013), Geotechnical Aspects of Revitalisation of Post-Mining Areas – An Example of the Adaptation of Katowice Hard Coal Mine for the New Silesian Museum. Archives of Mining Science, vol. 58, no. 2, s. 361–374.
3. Uberman R., Ostrega A. 2009: Prawne procedury postępowania dla uzyskania koncesji na odkrywkową eksploatację złóż. Górnictwo Odkrywkowe nr 2–3, s. 58–64.
4. Uberman R., Ostręga A. 2004: Sposoby rekultywacji i zagospodarowania zwałowisk nadkładu i składowisk odpadów górniczych. Górnictwo Odkrywkowe, nr 7-8, s. 80–87.
5. Ostrega A., Uberman R. 2009: Ranking of Lignite Deposits in Poland Established on the Basis of the Analytic Hierarchy Process. The Tenth International Symposium on the Analytic Hierarchy Process, ISAHP 2009. The University of Pittsburgh, Katz Graduate School of Business in Pittsburgh, Pennsylvania, USA 29 lipiec – 1 sierpień 2009. Wersja elektroniczna referatu.
6. Uberman R., Czaja P., Ostręga A. 2010: Mining and reclamation in Poland. 2. Internationaler Bergbau und Umwelt Sanierungs Congress, 1–3 September 2010, Dresden. Publikacja w materiałach konferencyjnych.
7. Ostrega A., Uberman R. 2010: Kierunki rekultywacji i zagospodarowania – sposób wyboru, klasyfikacja i przykłady. Górnictwo i Geoinżynieria R. 34, z. 4, s. 445–461.
8. Ostręga A., Uberman R., Stożek Ł., Muzykiewicz B.: Koncepcja rekultywacji i docelowego zagospodarowania kopalni wapienia ,,Kujawy”. Górnictwo i Geologia XV. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej nr 132, Studia i Materiały nr 39; Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2011; s. 223–224.
9. Ostręga A., Teodorski D., Becker R. 2012: Regeneration of post-industrial facilities in the Legnica–Głogów Copper Mining District illustrated with an example of “Obora” Filling Sand Mine. AGH Journal of Mining and Geoengineering, vol. 36, no. 2, s. 259–268.
10. Uberman R., Ostręga A. 2012: Reclamation and revitalisation of lands after mining activities. Polish achievements and problems. AGH Journal of Mining and Geoengineering, vol. 36, no. 2, s. 285–297.
11. Ostręga A. 2013: Organizacyjno-finansowe modele rewitalizacji w regionach górniczych. Wydawnictwa AGH. Seria rozprawy i monografie, nr 279 Kraków.

Additional information:

Wykłady zaliczone zostaną na podstawie kolokwium obejmującego treści przedstawiane na wykładach. Ćwiczenia audytoryjne zaliczone zostaną na podstawie wykonanych ćwiczeń. Przewiduje się jeden podstawowy i jeden dodatkowy termin kolokwium zaliczeniowego z wykładu. Zakres materiału do kolokwium zaliczeniowego obejmuje treści przedstawiane na wykładach.
Obecność na wykładach jest zalecana i może być premiowana poprzez podniesienie oceny. Obecność na zajęciach audytoryjnych jest obowiązkowa.W przypadku zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach audytoryjnych student jest zobowiązany do uczestnictwa w zajęciach innej grupy (tzw. odrobienie zajęć) lub wykonania dodatkowego opracowania w formie pisemnej na temat uzgodniony z prowadzącym.
W przypadku każdej formy zajęć istnieje jednokrotna możliwość poprawy oceny pozytywnej na wyższą.