Module also offered within study programmes:
General information:
Annual:
2017/2018
Code:
GIS-2-306-ZS-s
Name:
Seminarium dyplomowe
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Zagospodarowanie surowców i odpadów
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Niedoba Tomasz (tniedoba@agh.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Ma świadomość istoty własności intelektualnej i prawa patentowego podczas pisania pracy dyplomowej IS2A_K06 Diploma thesis
M_K002 Ma świadomość celowości badań prowadzonych w ramach realizacji tematu pracy dyplomowej IS2A_K03, IS2A_K04, IS2A_K05, IS2A_K01 Diploma thesis
M_K003 Jest świadomy konieczności swojego ciągłego rozwoju i doskonalenia zawodowego również po ukończeniu studiów IS2A_K02, IS2A_K03, IS2A_K04, IS2A_K01 Diploma thesis
Skills
M_U001 Potrafi w sposób jasny i przejrzysty komponować i przedstawić zawartość pracy dyplomowej IS2A_U04, IS2A_U17, IS2A_U14, IS2A_U13, IS2A_U16 Diploma thesis
M_U002 Umie wykorzystywać zdobytą teoretyczną i praktyczną wiedzę zdobytą podczas studiów w czasie pisania pracy dyplomowej IS2A_U09, IS2A_U10, IS2A_U02, IS2A_U04, IS2A_U03, IS2A_U17, IS2A_U05, IS2A_U14, IS2A_U07, IS2A_U06, IS2A_U13, IS2A_U15, IS2A_U08, IS2A_U16, IS2A_U01, IS2A_U12, IS2A_U11 Diploma thesis
M_U003 Potrafi wykorzystywać różnorakie dane składowe do realizacji tematu pracy dyplomowej IS2A_U02, IS2A_U04, IS2A_U05, IS2A_U14 Diploma thesis
M_U005 Potrafi znajdować i efektywnie korzystać z baz danych, źródeł książkowych oraz innych form materiałów podczas pisania pracy magisterskiej IS2A_U02, IS2A_U04, IS2A_U03, IS2A_U05, IS2A_U14 Diploma thesis
Knowledge
M_W001 Posiada wiedzę na temat zasad pisania pracy magisterskiej IS2A_W06, IS2A_W01, IS2A_W07, IS2A_W16, IS2A_W02, IS2A_W10, IS2A_W03, IS2A_W04, IS2A_W08, IS2A_W15, IS2A_W14, IS2A_W12, IS2A_W09, IS2A_W13, IS2A_W05, IS2A_W17, IS2A_W11 Diploma thesis
M_W002 Posiada wiedzę na temat zasad korzystania z literatury, stron internetowych oraz aktów prawnych podczas pisania pracy dyplomowej IS2A_W16 Diploma thesis
M_W003 Wie w jaki sposób należy udowadniać tezę pracy IS2A_W06, IS2A_W01, IS2A_W07, IS2A_W16, IS2A_W02, IS2A_W10, IS2A_W03, IS2A_W04, IS2A_W08, IS2A_W15, IS2A_W14, IS2A_W12, IS2A_W09, IS2A_W13, IS2A_W05, IS2A_W17, IS2A_W11 Diploma thesis
M_W004 Ma wiedzę na temat doboru metod i odpowiednich narzędzi podczas realizacji tematu pracy dyplomowej IS2A_W06, IS2A_W16, IS2A_W02, IS2A_W04, IS2A_W12, IS2A_W05, IS2A_W11 Diploma thesis
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Ma świadomość istoty własności intelektualnej i prawa patentowego podczas pisania pracy dyplomowej - + - - - - - - - - -
M_K002 Ma świadomość celowości badań prowadzonych w ramach realizacji tematu pracy dyplomowej - + - - - - - - - - -
M_K003 Jest świadomy konieczności swojego ciągłego rozwoju i doskonalenia zawodowego również po ukończeniu studiów - + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi w sposób jasny i przejrzysty komponować i przedstawić zawartość pracy dyplomowej - + - - - - - - - - -
M_U002 Umie wykorzystywać zdobytą teoretyczną i praktyczną wiedzę zdobytą podczas studiów w czasie pisania pracy dyplomowej - + - - - - - - - - -
M_U003 Potrafi wykorzystywać różnorakie dane składowe do realizacji tematu pracy dyplomowej - + - - - - - - - - -
M_U005 Potrafi znajdować i efektywnie korzystać z baz danych, źródeł książkowych oraz innych form materiałów podczas pisania pracy magisterskiej - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Posiada wiedzę na temat zasad pisania pracy magisterskiej - + - - - - - - - - -
M_W002 Posiada wiedzę na temat zasad korzystania z literatury, stron internetowych oraz aktów prawnych podczas pisania pracy dyplomowej - + - - - - - - - - -
M_W003 Wie w jaki sposób należy udowadniać tezę pracy - + - - - - - - - - -
M_W004 Ma wiedzę na temat doboru metod i odpowiednich narzędzi podczas realizacji tematu pracy dyplomowej - + - - - - - - - - -
Module content
Auditorium classes:

1. Zasady edytorskie pisania pracy dyplomowej i jej układu.
2. Zasady dotyczące cytowania źródeł literaturowych oraz przypisów.
3. Indywidualne konsultacje na temat wybranych tematów prac.
4. Sformułowanie zakresu i wstępnej objętości pracy.
5. Organizacja części badawczej pracy.
6. Bieżąca kontrola postępów w pisaniu pracy.
7. Wstępna prezentacja prac dyplomowych.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 79 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in seminar classes 28 h
Contact hours 1 h
Preparation for classes 50 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena z prezentacji wykonywanej pracy magisterskiej

Prerequisites and additional requirements:

Nie dotyczy

Recommended literature and teaching resources:

1. Affeltowicz J., Ogólne podstawy pisania technicznych prac dyplomowych. Pomocnicze materiały dydaktyczne, Gdańsk 1980.
2. Boć J., Jak pisać pracę magisterską, Wrocław 2003.
3. Budzeń H., Przygotowanie pracy magisterskiej. Przewodnik metodyczny, Radom 2000.
4. Burek J., Poradnik dyplomanta, Rzeszów 2001.
5. Jadacka H., Termin techniczny. Pojęcie, budowa, poprawność, Warszawa 2000.
6. Jura J., Roszczypała J., Metodyka przygotowania prac dyplomowych licencjackich i magisterskich, Warszawa 2000.
7. Koch M., Przewodnik do pisania pracy magisterskiej, Warszawa 1994.
8. Kozłowski R., Praktyczny sposób pisania prac dyplomowych. Z wykorzystaniem programu komputerowego i Internetu, Warszawa 2009.
9. Młyniec W., Ufnalska S., Scientific communication, czyli jak pisać i prezentować prace naukowe, Poznań 2004.
10. Opoka E., Uwagi o pisaniu i redagowaniu prac dyplomowych na studiach technicznych, Gliwice 2003.
11. Szmigielska T. U., Poradnik dla piszącego pracę dyplomową, Warszawa 2005.
12. Zenderowski R., Technika pisania prac magisterskich. Krótki przewodnik po metodologii pisania pracy dyplomowej, Warszawa 2005.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Nie dotyczy

Additional information:

Dopuszczalna jedna nieobecność nieusprawiedliwiona
Ocena na podstawie prezentacji postępów wykonywania pracy magisterskiej