Module also offered within study programmes:
General information:
Annual:
2017/2018
Code:
GIS-2-307-ZS-s
Name:
Praca dyplomowa magisterska
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Zagospodarowanie surowców i odpadów
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Niedoba Tomasz (tniedoba@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Kuczera Zbigniew (zkuczera@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Niedoba Tomasz (tniedoba@agh.edu.pl)
dr inż. Polak Krzysztof (kpolak@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Rozumie istotę i ważność realizowania rozpraw naukowych IS2A_K02, IS2A_K03, IS2A_K06, IS2A_K04, IS2A_K07, IS2A_K05, IS2A_K01 Diploma thesis
M_K002 Rozumie potrzebę samorozwoju naukowego również po zakończeniu studiów IS2A_K02, IS2A_K03, IS2A_K06, IS2A_K04, IS2A_K07, IS2A_K05, IS2A_K01 Diploma thesis
Skills
M_U001 Potrafi wykorzystać zgromadzoną wiedzę podczas pisania pracy IS2A_U10, IS2A_U02, IS2A_U04, IS2A_U03, IS2A_U17, IS2A_U05, IS2A_U14, IS2A_U07, IS2A_U06, IS2A_U13, IS2A_U15, IS2A_U08, IS2A_U16, IS2A_U01, IS2A_U12, IS2A_U11, IS2A_U18, IS2A_U09 Diploma thesis
M_U002 Umie prezentować i bronić efekty swojej pracy IS2A_U10, IS2A_U02, IS2A_U04, IS2A_U03, IS2A_U17, IS2A_U05, IS2A_U14, IS2A_U07, IS2A_U06, IS2A_U13, IS2A_U15, IS2A_U08, IS2A_U16, IS2A_U01, IS2A_U12, IS2A_U11, IS2A_U18, IS2A_U09 Diploma thesis
M_U003 Umie wykorzystywać wiadomości zgromadzone podczas studiów w czasie pisania pracy dyplomowej IS2A_U10, IS2A_U02, IS2A_U04, IS2A_U03, IS2A_U17, IS2A_U05, IS2A_U14, IS2A_U07, IS2A_U06, IS2A_U13, IS2A_U15, IS2A_U08, IS2A_U16, IS2A_U01, IS2A_U12, IS2A_U11, IS2A_U18, IS2A_U09 Diploma thesis
M_U004 Umie efektywnie korzystać ze źródeł książkowych i czasopism naukowych IS2A_U10, IS2A_U02, IS2A_U04, IS2A_U03, IS2A_U17, IS2A_U05, IS2A_U14, IS2A_U07, IS2A_U06, IS2A_U13, IS2A_U15, IS2A_U08, IS2A_U16, IS2A_U01, IS2A_U12, IS2A_U11, IS2A_U18, IS2A_U09 Diploma thesis
Knowledge
M_W001 Student wie na czym polega samodzielne pisanie rozprawy naukowej IS2A_W06, IS2A_W01, IS2A_W07, IS2A_W16, IS2A_W18, IS2A_W02, IS2A_W10, IS2A_W03, IS2A_W04, IS2A_W08, IS2A_W15, IS2A_W14, IS2A_W12, IS2A_W09, IS2A_W13, IS2A_W05, IS2A_W17, IS2A_W11 Diploma thesis
M_W002 Wie jak udowadniać tezę pracy IS2A_W06, IS2A_W01, IS2A_W07, IS2A_W16, IS2A_W18, IS2A_W02, IS2A_W10, IS2A_W03, IS2A_W04, IS2A_W08, IS2A_W15, IS2A_W14, IS2A_W12, IS2A_W09, IS2A_W13, IS2A_W05, IS2A_W17, IS2A_W11 Diploma thesis
M_W003 Wie z jakich części powinna składać się prawidłowo opracowana praca magisterska IS2A_W06, IS2A_W01, IS2A_W07, IS2A_W16, IS2A_W18, IS2A_W02, IS2A_W10, IS2A_W03, IS2A_W04, IS2A_W08, IS2A_W15, IS2A_W14, IS2A_W12, IS2A_W09, IS2A_W13, IS2A_W05, IS2A_W17, IS2A_W11 Diploma thesis
M_W004 Wie jak prezentować efekty swojej pracy IS2A_W06, IS2A_W01, IS2A_W07, IS2A_W16, IS2A_W18, IS2A_W02, IS2A_W10, IS2A_W03, IS2A_W04, IS2A_W08, IS2A_W15, IS2A_W14, IS2A_W12, IS2A_W09, IS2A_W13, IS2A_W05, IS2A_W17, IS2A_W11 Diploma thesis
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Rozumie istotę i ważność realizowania rozpraw naukowych - - - - - - - - - + -
M_K002 Rozumie potrzebę samorozwoju naukowego również po zakończeniu studiów - - - - - - - - - + -
Skills
M_U001 Potrafi wykorzystać zgromadzoną wiedzę podczas pisania pracy - - - - - - - - - + -
M_U002 Umie prezentować i bronić efekty swojej pracy - - - - - - - - - + -
M_U003 Umie wykorzystywać wiadomości zgromadzone podczas studiów w czasie pisania pracy dyplomowej - - - - - - - - - + -
M_U004 Umie efektywnie korzystać ze źródeł książkowych i czasopism naukowych - - - - - - - - - + -
Knowledge
M_W001 Student wie na czym polega samodzielne pisanie rozprawy naukowej - - - - - - - - - + -
M_W002 Wie jak udowadniać tezę pracy - - - - - - - - - + -
M_W003 Wie z jakich części powinna składać się prawidłowo opracowana praca magisterska - - - - - - - - - + -
M_W004 Wie jak prezentować efekty swojej pracy - - - - - - - - - + -
Module content
Others:

Efektem jest opracowanie i wykonanie pracy magisterskiej, będącej końcowym etapem II stopnia studiów. Student jest gotowy do prezentacji efektów swojej pracy i samodzielnej pracy naukowej.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 501 h
Module ECTS credits 20 ECTS
Diploma thesis preparation 400 h
Preparation for classes 100 h
Contact hours 1 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena z pracy dyplomowej jest średnią z oceny z recenzji promotora, recenzenta oraz prezentacji pracy.

Prerequisites and additional requirements:

Do obrony pracy konieczne jest absolutorium studiów II stopnia.

Recommended literature and teaching resources:

1. Affeltowicz J., Ogólne podstawy pisania technicznych prac dyplomowych. Pomocnicze materiały dydaktyczne, Gdańsk 1980.
2. Burek J., Poradnik dyplomanta, Rzeszów 2001.
3. Jadacka H., Termin techniczny. Pojęcie, budowa, poprawność, Warszawa 2000.
4. Kozłowski R., Praktyczny sposób pisania prac dyplomowych. Z wykorzystaniem programu komputerowego i Internetu, Warszawa 2009.
5. Młyniec W., Ufnalska S., Scientific communication, czyli jak pisać i prezentować prace naukowe, Poznań 2004.
6. Opoka E., Uwagi o pisaniu i redagowaniu prac dyplomowych na studiach technicznych, Gliwice 2003.
7. Szmigielska T. U., Poradnik dla piszącego pracę dyplomową, Warszawa 2005.

oraz literatura związana bezpośrednio z tematem pracy magisterskiej.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Nie dotyczy

Additional information:

None