Module also offered within study programmes:
General information:
Annual:
2017/2018
Code:
GIS-2-341-ZS-s
Name:
Historia sztuki
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Zagospodarowanie surowców i odpadów
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Skrzyniarz Sławomir (skrzynia.fm@poczta.fm)
Academic teachers:
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Zdolność dzielenia się przemyśleniami i przeżyciami wywołanymi przez dzieło sztuki. Docenianie i aktywne korzystanie z dorobku sztuki i badań nad sztuką. IS2A_K03 Participation in a discussion,
Activity during classes
Skills
M_U001 Umiejętność dostrzeżenia cech charakterystycznych dzieła sztuki i skojarzenia go z epoką, w której powstało. IS2A_U02 Test,
Activity during classes
Knowledge
M_W001 Znajomość najważniejszych cech i osiągnięć kolejnych epok w dziejach sztuki europejskiej od paleolitu do współczesności. IS2A_W17, IS2A_W16 Test
M_W002 Znajomość podstawowej terminologii z zakresu architektury, rzeźby i malarstwa. IS2A_W16 Test,
Activity during classes
M_W003 Świadomość różnych możliwych sposobów patrzenia na dzieło sztuki i jego rozumienia. IS2A_W12 Participation in a discussion
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Zdolność dzielenia się przemyśleniami i przeżyciami wywołanymi przez dzieło sztuki. Docenianie i aktywne korzystanie z dorobku sztuki i badań nad sztuką. + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Umiejętność dostrzeżenia cech charakterystycznych dzieła sztuki i skojarzenia go z epoką, w której powstało. + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Znajomość najważniejszych cech i osiągnięć kolejnych epok w dziejach sztuki europejskiej od paleolitu do współczesności. + - - - - - - - - - -
M_W002 Znajomość podstawowej terminologii z zakresu architektury, rzeźby i malarstwa. + - - - - - - - - - -
M_W003 Świadomość różnych możliwych sposobów patrzenia na dzieło sztuki i jego rozumienia. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
Historia sztuki

1. Wprowadzenie: ramy chronologiczne dziejów sztuki europejskiej; zmiany w sposobie definiowania sztuki i roli artysty; rozmaite funkcje dzieła sztuki w różnych epokach

2. Sztuka paleolitu i neolitu na obszarach Eurazji (malarstwo naskalne, drobna plastyka, początki budownictwa ze szczególnym uwzględnieniem kultury megalitycznej); najważniejsze zdobycze sztuki pierwszych cywilizacji kręgu śródziemnomorskiego (Mezopotamia i Egipt); początki sztuki na terenie Grecji w III i II tysiącleciu p.n.e. (kultura cykladzka, miniojska i mykeńska)

3. Kształtowanie się sztuki greckiej w pierwszej połowie I tysiąclecia p.n.e. (okres geometryczny i orientalizujący); rozkwit sztuki greckiej w VI i V wieku p.n.e.; sztuka grecka w późnej epoce klasycznej i w hellenistycznej

4. Geneza sztuki rzymskiej (rola Etrusków i wpływów greckich) oraz jej ewolucja i najważniejsze zdobycze do końca epoki republikańskiej (I wiek p.n.e.); sztuka rzymska epoki cesarstwa (koniec I wieku p.n.e. – początek IV w. n.e.); początki sztuki chrześcijańskiej

5. Analiza i interpretacja dzieł sztuki starożytnej

6. Sztuka wczesnego średniowiecza (do ok. 1000) na greckim Wschodzie (Cesarstwo Bizantyńskie) i łacińskim Zachodzie (sztuka Italii za panowania Ostrogotów i Longobardów, Galii merowińskiej i karolińskiej, Hiszpanii wizygockiej i Wysp Brytyjskich)

7. Sztuka romańska – zasadnicze cechy wspólne i lokalne odrębności na przykładzie wybranych dzieł; sztuka gotycka – geneza, ewolucja i lokalne odmiany; znaczenie przemian w obrębie sztuki gotyckiej dla początków Renesansu (Giotto, Nicola Pisano, malarze niderlandzcy XV wieku)

8. Analiza i interpretacja dzieł sztuki średniowiecznej

9. Malarstwo, rzeźba i architektura Renesansu włoskiego; sztuka renesansowa w pozostałych krajach europejskich; najważniejsze cechy architektury, rzeźby i malarstwa epoki Baroku na przykładzie wybranych artystów; Rokoko i Klasycyzm jako artystyczne „reakcje” na Barok

10. Analiza i interpretacja dzieł sztuki nowożytnej

11. Specyfika sztuki pierwszej połowy XIX wieku (romantyzm, historyzm); akademizm i artystyczny sprzeciw wobec jego reguł (realizm, impresjonizm, symbolizm); złożony charakter sztuki przełomu XIX i XX wieku (secesja)

12. Nurty awangardowe w sztuce pierwszej połowy XX wieku (kubizm, futuryzm, dadaizm, surrealizm); zagadnienie ekspresji i abstrakcji; nowe zjawiska w sztuce drugiej połowy XX i początków XXI wieku

13. Analiza i interpretacja dzieł sztuki nowoczesnej

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 57 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Examination or Final test 5 h
Contact hours 2 h
Preparation for classes 20 h
Participation in lectures 30 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena zależy od stopnia opanowania wiedzy ogólnej (na podstawie zalecanego podręcznika) oraz wiedzy szczegółowej w zakresie wybranego tematu (na podstawie wskazanej publikacji dodatkowej)

Prerequisites and additional requirements:

Zapoznanie się z zalecanym podręcznikiem; wybór tematu oraz zapoznanie się ze wskazaną przez prowadzącego publikacją dotyczącą wybranego tematu

Recommended literature and teaching resources:

M. Porębski, K. Piwocki, Dzieje sztuki w zarysie, t. 1: Od paleolitu po wieki średnie, Warszawa 1987; t. 2: Od wieków średnich do końca XVIII w., Warszawa 1987; t. 3: Wiek XIX i XX, Warszawa 1988

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Wybór tematu, który będzie omawiany podczas egzaminu, oraz ustalenie publikacji dotyczących tego tematu i stanowiących podstawę rozmowy egzaminacyjnej powinno nastąpić najpóźniej do końca kwietnia.