Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Sociology of family
Course of study:
2017/2018
Code:
HKL-2-311-KW-s
Faculty of:
Humanities
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Audiovisual Culture and Graphic Design
Field of study:
Cultural Studies
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Kapralska Łucja (lkapral@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr Kapralska Łucja (lkapral@agh.edu.pl)
Module summary

Dzięki kursowi student/studentka potrafi zrozumieć przeobrażenia w sferze małżeństwa i rodziny, ale i diagnozować jej stan i kondycję.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Ma świadomość znaczenia analizy socjologicznej oraz refleksji humanistycznej dla rozumienia współczesnych procesów społecznych, politycznych, gospodarczych i kulturowych dot. rodziny. KL2A_K09 Presentation
Skills
M_U001 Potrafi dokonać interpretacji tekstu z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych i w oparciu o nią rozszerzać swą wiedzę na temat rodziny. KL2A_U03 Scientific paper
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe paradygmaty analizy w naukach społecznych i humanistycznych i potrafi zastosować je do analizy rodziny. KL2A_W11 Test
M_W002 Zna relacje zachodzące między procesami, strukturami i instytucjami społecznymi oraz między ich elementami we współczesnym społeczeństwie i potrafi odnieść tę wiedzę do rodziny. KL2A_W13 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Ma świadomość znaczenia analizy socjologicznej oraz refleksji humanistycznej dla rozumienia współczesnych procesów społecznych, politycznych, gospodarczych i kulturowych dot. rodziny. + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi dokonać interpretacji tekstu z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych i w oparciu o nią rozszerzać swą wiedzę na temat rodziny. + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe paradygmaty analizy w naukach społecznych i humanistycznych i potrafi zastosować je do analizy rodziny. + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna relacje zachodzące między procesami, strukturami i instytucjami społecznymi oraz między ich elementami we współczesnym społeczeństwie i potrafi odnieść tę wiedzę do rodziny. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
Rodzina – mikrostrukturalna analiza.

Celem wykładu jest analiza szczególnej małej grupy społecznej – rodziny. Wykład zwracać będzie uwagę na istotę, funkcje i przemiany rodziny tak współcześnie jak i w aspekcie historycznym. Przedstawiona zostanie rodzina jako podstawowy układ społeczny pomimo przemian stale obecny w kulturze europejskiej. Przemiany w rodzinie mające miejsce we współczesnym świecie zostaną poddane szczególnej analizie, z uwzględnieniem przełomu lat 60. i zjawisk późniejszych wpływających na kształt rodziny współczesnej. W trakcie wykładów zostaną poddane analizie alternatywne wzory życia rodzinnego, nowe koncepcje społecznych ról pełnionych w rodzinie, wpływ trendów globalnych na funkcjonowanie rodziny jak również relacje między ekonomią, polityką a życiem rodzinnym.
Dzięki kursowi student potrafi zrozumieć nie tylko przeobrażenia w sferze małżeństwa i rodziny, ale i diagnozować jej stan i kondycję. Zapozna się z nowymi koncepcjami rodziny

1. Rozważania wstępne: Małe grupy a struktura społecznego świata. Rodzina jako egzemplifikacja małej (grupy społecznej. Miejsce rodziny w historii myśli społecznej i socjologii.
2. Istota i funkcje rodziny. Specyfika rodziny europejskiej
3 – 4. Historia badań na rodziną, przegląd wybranych perspektyw badawczych w tym perspektywa feministyczna. Czego uczy nas gender?
5-6. Główne pojęcia i definicje związane z małżeństwem rodziną; dobór małżeński, pokrewieństwo, typologie rodzin,
7. Rodzina w działaniu: fazy życia rodzinnego (faza preparentalna parentela, postparentalna, i ich cechy charakterystyczne)
8. Rodzina w działaniu: relacje międzypokoleniowe w rodzinie – seniorzy i pokolenie wnuków
9 -10 Kierunki przemian rodziny z uwzględnieniem rewolucji XIX wieku i lat 60; przemiany płciowych ról społecznych, nowe macierzyństwo, nowe ojcostwo
11. Przemiany c.d.: alternatywne formy życia rodzinnego
12. Bezżenność, bezdzietność a rodzina (single i dinksy, powody bezdzietności i jej społeczne skutki )
13. Trwałość małżeństwa i rodzinny dawniej i dziś (czynniki destabilizacji małżeństwa i rodziny, konsekwencje rozpadu rodziny. Rodziny zrekonstruowane i ich problemy)
14. Mediatyzacja rodziny i inne problemy współczesnych rodzin
15. Podsumowanie – kształty rodziny współczesnej

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 50 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 30 h
Contact hours 4 h
Realization of independently performed tasks 16 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa opiera się na wyniku końcowego kolokwium. Obecność na wszystkich wykładach podnosi ocenę o pół stopnia.

Prerequisites and additional requirements:

Studenci zobowiązani są przygotować i przedstawić prezentację na zajęciach lub oddać pisemny referat na zadany temat.

Recommended literature and teaching resources:

Szlendak, T. (2010) Socjologia rodziny, PWN,Warszawa.
Kocik, L(2006) Rodzina w obliczu wartości i wzorów życia ponowoczesnego świata, Krakowska Szkoła Wyższa im. A.F. Modrzewskiego, Kraków
Slany K. (2002). Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie. Kraków. Zakład Wydawniczy NOMOS. Rozdz.I-III
Adamski F. (2002). Rodzina . Wymiar społeczno-kulturowy Cz.I i rozdz.VII, Kraków. Wyd. UJ
Slany K. (2007) Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego, w: Jedna Polska? Dawne i nowe zróżnicowania społeczne, Kraków WAM PAN
Duch Krzysztoszek D, (2007) Kto rządzi w rodzinie, Warszawa IFSiS PAN, rozdz.III i IV
Dyczewski L. (2003). Rodzina twórcą i przekazicielem kultury. Rozdz.II. Lublin. Towarzystwo Naukowe KUL
Doris Lessing, Piąte dziecko, Warszawa
Slany, K., Szczepaniak-Wiecha I. (2003), Bezdzietność – czy nowa wartość we współczesnym świecie? W: K. Slany, I. Szczepaniak-Wiecha (red.) Systemy wartości a procesy demograficzne, NOMOS, Kraków
Ratecka Anna, (2011), Niedokończona egalitaryzacja o władzy w polskich małżeństwach, w :. K. Slany, B. Kowalska, M. Ślusarczyk , Kalejdoskop genderowt. W drodze do poznania płci społeczno-kulturowej , Wyd. UJ, Kraków
Warzywoda-Kruszyńska W., Szukalski P.(2004). Rodzina w procesie przemian w: Rodzina w zmieniającym się społeczeństwie polskim. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź , s.13-21
Key Trimberger, (2009) Nowa singielka, WAB, Warszawa, Wprowadzenie , rozdz.1, 6, 9
Olsen, B.M. Aarseth, Food and masculinity in dual-career couples, Journal of Gender vol. 17,nr 4 Studies
Weeks, J. 2004, The lesbian and gay family, in: The Blackwell Companion to the Sociology of Families, Blackwell Publishing Ltd.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Łucja Kapralska, Marzena Mamak – Zdanecka, Agata Maksymowicz, “Starość niepokorna. O niektórych niestereotypowych rolach seniorów”. Wyd. Naukowe AGH, Kraków 2018
Łucja Kapralska, “Dom, praca, sieć. Portret własny młodych polskich rodzin w świetle blogów parentingowych i rodzinnych”. W: Humanizacja Pracy 2018.

Additional information:

Wykorzystywane będą oprócz literatury socjologicznej metody wizualne (film), wymagające od studentów twórczego, refleksyjnego i krytycznego myślenia na temat przemian rodziny, zmieniających się wzorów form i praktyk życia rodzinnego