Admission requirements:
Prerequisites and additional requirements:

Warunkiem przystąpienia do rekrutacji na studia jest posiadanie tytułu zawodowego licencjata, magistra lub
magistra inżyniera uzyskanego na kierunku Matematyka.

Admission requirements:

Rekrutacja jest prowadzona zgodnie z Uchwała nr 64/2016 Senatu AGH z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie
warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2017/2018.

Minimum limit of students:

-

General degree program characteristic:
Faculty of:
Applied Mathematics
Study level:
Second-cycle studies
Type of study:
Full-time studies
Profile of education:
Academic (A)
Education area:
Nauk ścisłych
Vocational degree obtained by the graduate:
Master of Science
Duration of degree programme (No. of semesters):
four
Study cycle beginning date:
Fall Semester
Number of ECTS credits required for qualification (vocational degree):
120
Fields of science relating to expected learning outcomes:
  • Mathematical Science
Scientific disciplines relating to expected learning outcomes:
  • Matematyka
Field of study relationship with university development strategy and mission:

Wydział Matematyki Stosowanej AGH prowadzi studia matematyczne I stopnia (licencjackie) i II stopnia (uzupełniające magisterskie).

Wiedza z zakresu podstawowych działów matematyki, przekazywana studentom podczas studiów, ma charakter uniwersalny i nie zależy od zmieniających się technologii, miejsca i czasu. Zatem jest podstawą do procesu kształcenia przez całe życie. Absolwenci studiów matematycznych oprócz wiedzy z zakresu matematyki i zastosowań matematyki posiadają umiejętności logicznego, konstruktywnego i perspektywicznego myślenia, podejmowania rozsądnych decyzji oraz szybkiego i trafnego wnioskowania, a kształtowanie takich umiejętności u studentów jest jednym z celów kształcenia na AGH.

Programy specjalności studiów II stopnia zawierają współczesne zastosowania matematyki w innych dziedzinach wiedzy, w szczególności w bankowości i finansach, informatyce, zarządzaniu, biologii, inżynierii materiałowej, elektronice, automatyce, mechanice i telekomunikacji. Umożliwia to studentom zdobywać umiejętności przydatne w przyszłości na rynku pracy i ułatwia zatrudnienie w przemyśle, bankach, sektorze ubezpieczeń, branży IT, administracji, nauce i oświacie oraz współpracę ze specjalistami z innych dziedzin. Ponadto, wiedza zawarta w programach studiów oraz umiejętności są uzupełniane aktywnym udziałem studentów w pracach kół naukowych.

Zajęcia dydaktyczne na kierunku są prowadzone przez matematyków prowadzących własne badania naukowe na wysokim poziomie. Ten fakt sprzyja rozwojowi naukowemu najlepszych studentów i przygotowuje do kontynuowana studiów matematycznych na studiach doktoranckich i pracy naukowej.

Specialty name:
Matematyka w zarządzaniu

Rules for study structure (study requirements)

Admissible ECTS credit deficit:

15

Control semesters:
third
Requirements for semester registration:

Student może być wpisany na kolejny semestr (wyjątkiem semestru IV) jeśli nie ma przekroczonego łącznego
deficytu 15 ECTS. Ponadto, uzyskanie wpisu na semestr III jest uwarunkowane zgłoszeniem tematu pracy magisterskiej.

Individual degree programmes:

Plan studiów jest oparty na indywidualnym wyborze przedmiotów przez studenta z uwzględnieniem
ogólnych wymogów formalnych i kierunkowych i przedmiotów obowiązkowych dla tej specjalności.

Rules of determining the final grade:

Ocena końcowa studiów jest określona w Regulanimie Studiów.
Na ocenę końcową studiów składają się:
-średnia studiów z wagą 0.6;
-ocena pracy magisterskiej (obliczona jako średnia arytmetyczna ocen od opiekuna i recenzenta) z wagą 0.2;
-ocena egzaminu magisterskiego z wagą 0.2.

Other comments:

Absolwent kierunku posiada wiedzę z zakresu:
- podstawowych działów matematyki dobrze rozumiejąc rolę i znaczenie konstrukcji rozumowań matematycznych,
- matematyki dyskretnej, w szczególności teorii grafów, teorii algorytmów, ich złożoności, obszarów stosowalności i ograniczeń tych algorytmów, programowania liniowego i dyskretnego,
-podstaw informatyki, w szczególności teorii automatów i języków formalnych oraz modeli sieci,
- konstruowania modeli matematycznych stosowanych w naukach przyrodniczych i technicznych,
- statystyki i zarządzania finansami;
-baz danych;
- zarządzania systemem informatycznym;
- języków programowania i pakietów służących do obliczeń i obróbki danych oraz symulacji procesów (C++, Statistica, SQL, inne).

Absolwent potrafi:
- poprowadzić rozumowania matematyczne takie jak dowodzenie twierdzeń oraz obalenie hipotez poprzez konstrukcje i dobór kontrprzykładów,
- rozpoznać formalne struktury matematyczne związane z podstawowymi działami matematyki (analiza matematyczna i funkcjonalna, topologia, algebra liniowa, algebra, rachunek prawdopodobieństwa, równania różniczkowe) oraz rozumie ich znaczenie i własności,
- konstruować algorytmy o dobrych własnościach numerycznych i optymalnej złożoności obliczeniowej, służące do rozwiązywania typowych i nietypowych problemów matematycznych,
- stosować algorytmy kombinatoryczne, programowanie dyskretne, i metody numeryczne do znajdowania rozwiązań zagadnień matematycznych stawianych przez dziedziny stosowane takie jak: technologie przemysłowe, optymalizacja metod produkcji i zarządzania, zarządzania finansami, komunikacja, transport, itp.,
-zarządzać bazami danych;
-projektować systemy informatyczne i nimi zarządzać;
-posłużyć się w sposób zaawansowany oprogramowaniem służącym do obróbki danych, baz danych oraz językami programowania (Statistica, Excel, SQL, C++, inne narzędzia informatyczne).

Program studiów odpowiada na zapotrzebowanie rynku pracy na specjalistów o szerokim wykształceniu łączącym umiejętności komputerowe z wiedzą z zakresu zarządzania i modelowania matematycznego.
Program studiów drugiego stopnia nie przewiduje obowiązkowego zaliczania praktyk studenckich. Współpraca z pracodawcami jest realizowana poprzez umowy dwustronne (Ericpol, Luxoft) dotyczące wspólnego prowadzenia wybranych zajęć.
Ponadto, indywidualny charakter programu studiów umożliwia podejmowanie pracy zawodowej już podczas studiów, w szczególności w sektorze IT. Wiedzę o rynku pracy dla absolwenta oraz wymaganiach pracodawców można uzyskać biorąc aktywny udział w działaniach studenckich kół naukowych działających przy Wydziale Matematyki Stosowanej.

Diploma procedure requirements:

W drugim semestrze studiów student zgłasza temat pracy magisterskiej zatwierdzony przez opiekuna pracy.
Aby uzyskać tytuł zawodowy magistra, poza zaliczeniem wszystkich przedmiotów obowiązkowych i odpowiednich przedmiotów o charakterze obieralnym, przewidzianych w programie studiów, należy złożyć i obronić pracę magisterską w terminach przewidzianych w Regulaminie Studiów.

Additional information:

Studenci biorą aktywny udział w pracach studenckich kół naukowych działających na WMS:

Koło Naukowe Modelowania Finansowego

http://www.knmf.agh.edu.pl

Studenckie Koło Matematyków AGH

http://www.skm.ewms.pl

Koło Naukowe Matematyków Dyskretnych “Żmirłacz”

http://wms.mat.agh.edu.pl/~knmd/