Module also offered within study programmes:
General information:
Annual:
2017/2018
Code:
AMA-2-110-MZ-s
Name:
Fixed Income Instruments
Faculty of:
Applied Mathematics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Matematyka w zarządzaniu
Field of study:
Mathematics
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
dr inż. Dzieża Jerzy (dzieza@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Dzieża Jerzy (dzieza@agh.edu.pl)
Module summary

Pojęcia rynków finansowych: instrument dłużny, instrument udziałowy, wartość pieniądza w czasie, ryzyko. Stopy procentowe. Portfel obligacji.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 rozumie potrzebę przedstawienia laikom problemów inwestycji MA2A_K05 Activity during classes,
Test,
Oral answer
Skills
M_U001 potrafi wyznaczyć rentowność inwestycji w instrumenty o stałym dochodzie MA2A_W05, MA2A_W04, MA2A_U03, MA2A_W02, MA2A_U13, MA2A_U02 Activity during classes,
Test,
Oral answer
M_U002 potrafi samodzielnie wyznaczyć strukturę terminową stopy procentowej w oparciu o dane rynkowe MA2A_K02, MA2A_U03, MA2A_U01, MA2A_W02, MA2A_U13, MA2A_K01, MA2A_U02, MA2A_U14 Activity during classes,
Test,
Oral answer
M_U003 potrafi wyznaczyć ryzyko inwestycji w instrumenty o stałym dochodzie MA2A_U14, MA2A_W07, MA2A_U04, MA2A_U08 Activity during classes,
Test,
Oral answer
Knowledge
M_W001 zna podstawowe pojęcia rynków finansowych (instrument dłużny, instrument udziałowy, wartość pieniądza w czasie, ryzyko) MA2A_W05, MA2A_W04, MA2A_U13, MA2A_W07 Activity during classes,
Test,
Oral answer
M_W002 zna podstawowe rodzaje stóp procentowych: stopa spot, YTM, forward, par MA2A_W09, MA2A_U14, MA2A_K06, MA2A_U16 Activity during classes,
Test,
Oral answer
M_W003 zna podstawowe rodzaje ryzyka stopy procentowej i podstawowe metody zarządzania ryzykiem stopy procentowej MA2A_W09, MA2A_U14, MA2A_K06, MA2A_U16 Activity during classes,
Test,
Oral answer
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 rozumie potrzebę przedstawienia laikom problemów inwestycji - - - - + - - - - - -
Skills
M_U001 potrafi wyznaczyć rentowność inwestycji w instrumenty o stałym dochodzie - - - - + - - - - - -
M_U002 potrafi samodzielnie wyznaczyć strukturę terminową stopy procentowej w oparciu o dane rynkowe - - - - + - - - - - -
M_U003 potrafi wyznaczyć ryzyko inwestycji w instrumenty o stałym dochodzie - - - - + - - - - - -
Knowledge
M_W001 zna podstawowe pojęcia rynków finansowych (instrument dłużny, instrument udziałowy, wartość pieniądza w czasie, ryzyko) - - - - + - - - - - -
M_W002 zna podstawowe rodzaje stóp procentowych: stopa spot, YTM, forward, par - - - - + - - - - - -
M_W003 zna podstawowe rodzaje ryzyka stopy procentowej i podstawowe metody zarządzania ryzykiem stopy procentowej - - - - + - - - - - -
Module content
Conversation seminar:
 1. Wartość pieniądza w czasie

  Wartość pieniądza w czasie – pojedyncza płatność i strumień płatności. Wartość dzisiejsza, wartość przyszła. Stopa efektywna.

 2. Renty i obligacje

  Renta wieczysta, renta okresowa. Obligacje. Wycena obligacji.

 3. Rynek finansowy, podział i mechanizm funkcjonowania. Instrumenty rynku kapitałowego i pieniężnego
 4. Miary stopy zwrotu obligacji
 5. Stopa zwrotu w terminie do wykupu portfela obligacji
 6. Własności funkcji ceny obligacji
 7. Struktura terminowa stopy procentowej
 8. Stopy spot, forward, par
 9. Metoda bootstrapu
 10. Teorie krzywych dochodowości
 11. Ryzyko stopy procentowej Duration. Duration Fishera-Weila
 12. Duration portfela obligacji
 13. Immunizacja portfela papierów dłużnych. Wypukłość obligacji
 14. Zarządzanie portfelem obligacji. Strategie motyla. Problem dopasowania przepływów
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in conversation seminars 30 h
Preparation for classes 25 h
Contact hours 5 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa OK jest średnią ważoną ocen wszystkich kolokwiów.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:
 1. G.Luenberger, Teoria inwestycji finansowych, PWN 2003.
 2. L.Mattellini, P.Priaulet, Fixed-income securities, Wiley, 2003.
 3. B.Tuckman, Fixed Income Securities, Wiley, 2002.
Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Nowe podejście do podejmowania decyzji inwestycyjnych : opcje realne — New look on investments : investment options / Jerzy A. DZIEŻA // Nafta & Gaz Biznes ; ISSN 1428-6564. — 2003 nr 11 s. 72–74

2. Wycena projektu inwestycyjnego z dwukolorową opcją zwłoki — Valuation of investment project with two-color waiting option / Jerzy DZIEŻA, Piotr Saługa // Zeszyty Naukowe – Uniwersytet Szczeciński ; ISSN 1640-6818 ; Nr 586. [Seria:] Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia ; ISSN 1733-2842. — 2010 nr 25: Zarządzanie finansami : inwestycje i wycena przedsiębiorstw s. 287–296.

3. Opcje realne – nowe możliwości w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych w górnictwie — Real options – new possibilities in mining investment decision making / Jerzy DZIEŻA // W: Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2005 = Proceedings of the School of Underground Mining 2005 : Szczyrk, 21–25 lutego 2005 / red. nauk. Jerzy Kicki, [et al.] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. — Kraków : IGSMiE PAN, 2005. — (Sympozja i Konferencje ; nr 64). — Na okł. dod. tyt.: XIV Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2005. — S. 393–399.

4. Przykłady opcji realnych — [Examples of the real options] / Jerzy DZIEŻA, Bartosz Ficak // Rynek Terminowy. — 2004 nr 25/3 s. 16–23.

5. Ryzyko na rynku energii : kontrakty na energię — Risk involved in energy market : contractual energy / Jerzy A. DZIEŻA // Nafta & Gaz Biznes ; ISSN 1428-6564. — 2004 nr 1/2 s. 93–94

6. Opcje realne w ocenie ekonomicznej górniczych projektów inwestycyjnych — Real options in mineral projects evaluation / Piotr Saługa, Jerzy DZIEŻA, Jerzy KICKI // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management / Polska Akademia Nauk. Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; ISSN 0860-0953. — 2002 t. 18 z. spec. s. 157–173. — Bibliogr. s. 172–173,

7. Giełda energii — [Power exchange] / Jerzy DZIEŻA, Przemysław KOROHODA // W: TEMPUS : joint European project JEP-IB 14326 : course on sustainable energy for local administrators = Kurs nt. zrównoważonego rozwoju energetycznego dla przedstawicieli administracji lokalnej : Kraków–Łopuszna [et al.] : 27.09–09.10.2000 / Akademia Górniczo-Hutnicza. — [Kraków : AGH, 2000]. — S. [1–19]

8. Drzewa decyzyjne a dyskretny model opcji realnej w wycenie zadań inwestycyjnych — Decision trees versus discrete real option model in budgeting investment tasks / Jerzy A. DZIEŻA // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management / Polska Akademia Nauk. Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; ISSN 0860-0953. — 2002 t. 18 z. spec. s. 141–147.

9. Konkurencyjny rynek energii elektrycznej w Polsce — [Competitive energy market in Poland] / Przemysław KOROHODA, Jerzy DZIEŻA // W: TEMPUS : joint European project JEP-IB 14326 : course on sustainable energy for local administrators = Kurs nt. zrównoważonego rozwoju energetycznego dla przedstawicieli administracji lokalnej : Kraków–Łopuszna [et al.] : 27.09–09.10.2000 / Akademia Górniczo-Hutnicza. — [Kraków : AGH, 2000]. — S. [1–20]

10. Zarządzanie ryzykiem finansowym , czyli jak się zabezpieczyć? — Risk management – how to fasten your seatbelts? / Jerzy A. DZIEŻA // Nafta & Gaz Biznes ; ISSN 1428-6564. — 2003 nr 9 s. 75–76.

Additional information:

None