Module also offered within study programmes:
General information:
Annual:
2017/2018
Code:
AMA-2-201-MZ-s
Name:
Introduction to Financial Management
Faculty of:
Applied Mathematics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Matematyka w zarządzaniu
Field of study:
Mathematics
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Dzieża Jerzy (dzieza@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Dzieża Jerzy (dzieza@agh.edu.pl)
mgr Fortuna Artur (fortuna@agh.edu.pl)
Module summary
Instrumenty rynków finansowych (instrument dłużny, instrument udziałowy, instrument pochodny). Pojęcia finansowe (wartość pieniądza w czasie, ryzyko).
Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 potrafi wyznaczyć optymalny portfel w sensie Markowitza MA2A_U12, MA2A_U16 Activity during classes,
Examination,
Test,
Oral answer
M_U002 potrafi wyznaczyć cenę arbitrażową kontraktu forward MA2A_U12, MA2A_U16 Activity during classes,
Examination,
Test,
Oral answer
M_U003 potrafi wyznaczyć ograniczenia dolne i górne europejskich opcji kupna i sprzedaży MA2A_U12, MA2A_U16 Activity during classes,
Examination,
Test,
Oral answer
M_U004 potrafi wyznaczyć cenę opcji w modelu dwumianowym MA2A_U11, MA2A_U12, MA2A_U16 Activity during classes,
Examination,
Test,
Oral answer
Knowledge
M_W001 zna podstawowe instrumenty rynków finansowych (instrument dłużny, instrument udziałowy, instrument pochodny) MA2A_W07, MA2A_W09 Activity during classes,
Examination,
Test,
Oral answer
M_W002 zna pojęcia finansowe (wartość pieniądza w czasie, ryzyko) MA2A_W09 Activity during classes,
Test,
Oral answer
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 potrafi wyznaczyć optymalny portfel w sensie Markowitza + + - - - - - - - - -
M_U002 potrafi wyznaczyć cenę arbitrażową kontraktu forward + + - - - - - - - - -
M_U003 potrafi wyznaczyć ograniczenia dolne i górne europejskich opcji kupna i sprzedaży + + - - - - - - - - -
M_U004 potrafi wyznaczyć cenę opcji w modelu dwumianowym + + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 zna podstawowe instrumenty rynków finansowych (instrument dłużny, instrument udziałowy, instrument pochodny) + + - - - - - - - - -
M_W002 zna pojęcia finansowe (wartość pieniądza w czasie, ryzyko) + + - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Model dwumianowy. Definicja modelu dwumianowego w jednym kroku. Pojęcie zwrotu. Walor wolny od ryzyka. Portfel inwestycyjny.
2. Długa i krótka pozycja, opis krótkiej sprzedaży, system depozytów zabezpieczających. Podzielność walorów. Portfel samofinansujący się, dopuszczalny, arbitrażowy.
3. Zasada braku arbitrażu i wynikające z niej ograniczenia na model. Model dwuetapowy, opis przestrzeni probabilistycznej, ilustracja warunkowej wartości oczekiwanej.
4. Wartość pieniądza w czasie. Obligacje zero-kuponowe i implikowane stopy procentowe. Struktura czasowa stóp procentowych. Pojęcie rachunku rynku pieniężnego.
5. Kapitalizacja prosta i złożona (dyskretna), kapitalizacja ciągła. Obliczanie wartości dzisiejszej i przyszłej.
6. Renty wieczyste i okresowe, renta z góry. Analiza kredytów o równych ratach. Wycena obligacji kuponowych.
7. Renta wieczysta rosnąca, model Gordona cen akcji. Porównanie inwestycji w obligacje i w rachunek rynku pieniężnego przy zmianie stóp procentowych. Sygnalizacja problemów związanych z modelowaniem losowych stóp procentowych.
8. Wycena instrumentów pochodnych. Pojęcie instrumentu pochodnego. Przykłady: opcje kupna i sprzedaży, kontrakt terminowy forward. Wyprowadzenie wzoru na cenę forward. Zastosowanie instrumentów pochodnych do osłony przed ryzykiem.
9. Replikacja instrumentu pochodnego w jednym kroku. Dowód arbitrażowy wzoru na cenę opcji kupna i sprzedaży. Własności cen w zależności od parametrów. Wycena dowolnego instrumentu pochodnego.
10. Pojęcie martyngału, prawdopodobieństw martyngałowych (neutralnych względem ryzyka). Zastosowanie do wyceny instrumentów pochodnych. Osłona przed ryzykiem w dwóch krokach (delta hedging), konstrukcja dynamicznych strategii osłony. Opcja amerykańska, wycena.
11. Model trójmianowy jako najprostszy model rynku niezupełnego, problem wyceny, brak jednoznaczności miary martyngałowej i konsekwencje tego faktu.
12. Teoria portfela i inżynieria finansowa. Oczekiwany zwrot. Odchylenie standardowe jako miara ryzyka. Pojęcie brzegu efektywnego. Dopuszczenie waloru wolnego od ryzyka, linia rynku kapitałowego.
13. Finanse firm. Sprawozdania finansowe. Źródła zagrożeń – ryzyko kursowe, stóp procentowych, zmiany cen. Metody osłony z wykorzystaniem instrumentów pochodnych. Pojęcie kosztu kapitału, budżetowanie kapitałowe, wycena projektów i firm.
14. Problem ryzyka kredytowego. Akcja firmy zadłużonej jako opcja kupna (model Mertona). Wycena obligacji firm narażonych na bankructwo, implikowany koszt długu.

Auditorium classes:
Program ćwiczeńpokrywa się z programem wykładów

Rozwiązywanie problemów (głównie związanych z zagadnieniami praktycznymi) ilustrujących treści przekazywanych na kolejnych wykładach

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 152 h
Module ECTS credits 6 ECTS
Participation in lectures 30 h
Realization of independently performed tasks 50 h
Participation in auditorium classes 30 h
Preparation for classes 30 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:
 1. Warunkiem koniecznym dopuszczenia do egzaminu jest posiadanie oceny pozytywnej z ćwiczeń.
 2. Ocenę końcową OK wyznacza się na podstawie średniej ważonej SW obliczonej według wzoru
  SW = 1/3 OC + 2/3 OE,
  gdzie OC jest oceną uzyskaną z ćwiczeń,
  a OE jest oceną uzyskaną z egzaminu.
 3. Ocena końcowa OK. jest obliczana według algorytmu:
  Jeżeli SW ≥ 4.75, to OK = 5.0 (bdb),
  jeżeli 4.75 > SW ≥ 4.25, to OK = 4.5 (db),
  jeżeli 4.25 > SW ≥ 3.75, to OK = 4.0 (db),
  jeżeli 3.75 > SW ≥ 3.25, to OK = 3.5 (dst),
  jeżeli 3.25 > SW ≥ 3.00, to OK = 3.0 (dst).
 4. Niewielkie odstępstwa są możliwe w zależności od kompetencji egzaminowanego wykazanej w czasie egzaminu.
Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:
 1. M. Capiński, T. Zastawniak, Mathematics for Finance, Springer 2004.
 2. J. Hull, Kontrakty terminowe i opcje, WIG-Press, 1998.
Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Nowe podejście do podejmowania decyzji inwestycyjnych : opcje realne — New look on investments : investment options / Jerzy A. DZIEŻA // Nafta & Gaz Biznes ; ISSN 1428-6564. — 2003 nr 11 s. 72–74

2. Wycena projektu inwestycyjnego z dwukolorową opcją zwłoki — Valuation of investment project with two-color waiting option / Jerzy DZIEŻA, Piotr Saługa // Zeszyty Naukowe – Uniwersytet Szczeciński ; ISSN 1640-6818 ; Nr 586. [Seria:] Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia ; ISSN 1733-2842. — 2010 nr 25: Zarządzanie finansami : inwestycje i wycena przedsiębiorstw s. 287–296.

3. Opcje realne – nowe możliwości w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych w górnictwie — Real options – new possibilities in mining investment decision making / Jerzy DZIEŻA // W: Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2005 = Proceedings of the School of Underground Mining 2005 : Szczyrk, 21–25 lutego 2005 / red. nauk. Jerzy Kicki, [et al.] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. — Kraków : IGSMiE PAN, 2005. — (Sympozja i Konferencje ; nr 64). — Na okł. dod. tyt.: XIV Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2005. — S. 393–399.

4. Przykłady opcji realnych — [Examples of the real options] / Jerzy DZIEŻA, Bartosz Ficak // Rynek Terminowy. — 2004 nr 25/3 s. 16–23.

5. Ryzyko na rynku energii : kontrakty na energię — Risk involved in energy market : contractual energy / Jerzy A. DZIEŻA // Nafta & Gaz Biznes ; ISSN 1428-6564. — 2004 nr 1/2 s. 93–94

6. Opcje realne w ocenie ekonomicznej górniczych projektów inwestycyjnych — Real options in mineral projects evaluation / Piotr Saługa, Jerzy DZIEŻA, Jerzy KICKI // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management / Polska Akademia Nauk. Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; ISSN 0860-0953. — 2002 t. 18 z. spec. s. 157–173. — Bibliogr. s. 172–173,

7. Giełda energii — [Power exchange] / Jerzy DZIEŻA, Przemysław KOROHODA // W: TEMPUS : joint European project JEP-IB 14326 : course on sustainable energy for local administrators = Kurs nt. zrównoważonego rozwoju energetycznego dla przedstawicieli administracji lokalnej : Kraków–Łopuszna [et al.] : 27.09–09.10.2000 / Akademia Górniczo-Hutnicza. — [Kraków : AGH, 2000]. — S. [1–19]

8. Drzewa decyzyjne a dyskretny model opcji realnej w wycenie zadań inwestycyjnych — Decision trees versus discrete real option model in budgeting investment tasks / Jerzy A. DZIEŻA // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management / Polska Akademia Nauk. Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; ISSN 0860-0953. — 2002 t. 18 z. spec. s. 141–147.

9. Konkurencyjny rynek energii elektrycznej w Polsce — [Competitive energy market in Poland] / Przemysław KOROHODA, Jerzy DZIEŻA // W: TEMPUS : joint European project JEP-IB 14326 : course on sustainable energy for local administrators = Kurs nt. zrównoważonego rozwoju energetycznego dla przedstawicieli administracji lokalnej : Kraków–Łopuszna [et al.] : 27.09–09.10.2000 / Akademia Górniczo-Hutnicza. — [Kraków : AGH, 2000]. — S. [1–20]

10. Zarządzanie ryzykiem finansowym , czyli jak się zabezpieczyć? — Risk management – how to fasten your seatbelts? / Jerzy A. DZIEŻA // Nafta & Gaz Biznes ; ISSN 1428-6564. — 2003 nr 9 s. 75–76.

Additional information:

None