Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Diploma seminar
Course of study:
2017/2018
Code:
EME-1-707-s
Faculty of:
Faculty of Electrical Engineering, Automatics, Computer Science and Biomedical Engineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Microelectronics in industry and medicine
Semester:
7
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
Academic teachers:
dr hab. inż. Szczygieł Robert (robert.szczygiel@agh.edu.pl)
Gryboś Paweł (pgrybos@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się oraz podnoszenia swoich kompetencji zawodowych ME1A_K03, ME1A_K01, ME1A_K02 Presentation,
Diploma thesis,
Activity during classes
Skills
M_U001 potrafi przygotować i przedstawić krótką prezentację poświęconą wynikom realizacji zadania inżynierskiego ME1A_U04 Presentation
M_U002 potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł, potrafi integrować pozyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie ME1A_U02, ME1A_U06, ME1A_U01, ME1A_U05, ME1A_U03 Review of a thesis,
Diploma thesis preparation
Knowledge
M_W001 ma podbudowaną teoretycznie szczegółową wiedzę z zakresu specjalistycznych zagadnień wybranego przez siebie działu elektroniki ME1A_W19, ME1A_W22 Diploma thesis preparation,
Activity during classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się oraz podnoszenia swoich kompetencji zawodowych - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 potrafi przygotować i przedstawić krótką prezentację poświęconą wynikom realizacji zadania inżynierskiego - - - - - + - - - - -
M_U002 potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł, potrafi integrować pozyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 ma podbudowaną teoretycznie szczegółową wiedzę z zakresu specjalistycznych zagadnień wybranego przez siebie działu elektroniki - - - - - + - - - - -
Module content
Seminar classes:

1. Zasady ogólne dotyczące opracowywania prac dyplomowych.
2. Ogólna charakterystyka doboru wykorzystania literatury przy przygotowywaniu prac dyplomowych.
3. Referowanie treści prac dyplomowych opracowanych przez studentów.
4. Dyskusja dotycząca przedstawionych prezentacji.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 53 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in seminar classes 28 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 25 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

1. Aby uzyskać pozytywną ocenę końcową niezbędne jest uzyskanie pozytywnej oceny z prezentacji dotyczącej wybranych zadań z zakresu opracowywanej pracy dyplomowej.
2. Ocena końcowa ustalana jest na podstawie oceny prezentacji i aktywności podczas seminarium.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Recommended literature and teaching resources not specified

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None