Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
English for Academics
Course of study:
2017/2018
Code:
ZNZ-3-501-s
Faculty of:
Management
Study level:
Third-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Management Science
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. nadzw. dr hab. inż. Iwaszczuk Natalia (niwaszcz@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary

Celem modułu jest przygotowanie uczestnika studiów doktoranckich do egzaminu doktorskiego oraz pisania publikacji naukowych w języku angielskim.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 ma świadomosć znaczenia znajomości języka angielskiego dla poziomu prowadzonych badań naukowych z zakresu nauk o zarządzaniu oraz promocji ich wyników NZ3A_K02, NZ3A_K03 Activity during classes
Skills
M_U001 Umie przygotować strzeszczenie artykułu naukowego oraz jego prezentację w języku angielskim NZ3A_U06 Presentation
M_U002 potrafi samodzielnie rozwijać znajomość języka angielskiego o słownictwo niezbędne do przygotownia publikacji naukowej z wybranego obszaru nauk o zarządzaniu NZ3A_U05 Activity during classes
M_U003 umie wykorzystać specjalistyczne słownictwo akademickie do przygotowania zajęć lub materiałów dydaktycznych w języku angielskim NZ3A_U07 Activity during classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 ma świadomosć znaczenia znajomości języka angielskiego dla poziomu prowadzonych badań naukowych z zakresu nauk o zarządzaniu oraz promocji ich wyników - - - - + - - - - - -
Skills
M_U001 Umie przygotować strzeszczenie artykułu naukowego oraz jego prezentację w języku angielskim - - - - + - - - - - -
M_U002 potrafi samodzielnie rozwijać znajomość języka angielskiego o słownictwo niezbędne do przygotownia publikacji naukowej z wybranego obszaru nauk o zarządzaniu - - - - + - - - - - -
M_U003 umie wykorzystać specjalistyczne słownictwo akademickie do przygotowania zajęć lub materiałów dydaktycznych w języku angielskim - - - - + - - - - - -
Module content
Conversation seminar:
Kurs angielskiego przygotowujący do egzaminu doktorskiego oraz kurs z zakresu przygotowania publikacji naukowej w języku angielskim

ZAGADNIENIA GRAMATYCZNE
Powtórzenie i rozszerzenie zagadnień omawianych na kursie B-2.
Gramatyka języka angielskiego na poziomie B2/C1.

SŁOWNICTWO I FRAZEOLOGIA
Wprowadzenie i przećwiczenie w różnych kontekstach słownictwa i frazeologii ze szczególnym uwzględnieniem dyscypliny naukowej: Zarządzanie.
Rozszerzenie słownictwa ze szczególnym uwzględnieniem żargonu naukowo-technicznego.

FUNKCJE JĘZYKOWE I INNE SPRAWNOŚCI
1. Charakterystyka swojej ścieżki naukowej w mowie i piśmie
2. Omówienie swojej ścieżki zawodowej w mowie i piśmie
3. Rozumienie tekstów mówionych i pisemnych na poziomie B2/C1 ze szczególnym uwzględnieniem żargonu naukowo-technicznego
4. Czytanie ze zrozumieniem tekstów naukowych, artykułów
5. Przygotowanie do samodzielnego pisania tekstu o charakterze naukowym, publikacji: tytuł, przygotowanie streszczenia (abstrakt), prezentowanie wyników badań, powoływanie się na dane bibliograficzne, podsumowanie itp.
6. Umiejętność przygotowania wystąpienia i slajdów na seminarium lub konferencję
7. Umiejętność wygłaszania prezentacji
8. Ćwiczenia z wykorzystania zwrotów przydatnych przy opracowaniu artykułu w języku angielskim
9. Przygotowanie streszczenia artykułu w języku angielskim
10. Przygotowanie prezentacji artykułu w języku angielskim

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in conversation seminars 28 h
Realization of independently performed tasks 47 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Podstawą ustalania oceny z zaliczenia jest ocena cząstkowa z kursu angielskiego przygotowującego do egzaminu doktorskiego. Warunkiem uzyskania zaliczenia jest udzial w konwestatoriach dotyczących przygotowania publikacji naukowych

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość języka angielskiego na poziomie B2

Recommended literature and teaching resources:

Tamzen Armer: Cambridge English for Scientists
Michael McCarthy, Felicity O’Dell: Academic Vocabulary in Use
Steve Taylor-Knowles: Destination C1&C2 (Grammar & Vocabulary)
G.S. Dangayach, S.G. Deshmukh, (2001) “Manufacturing strategy: Literature review and some issues”, International Journal of Operations & Production Management, Vol. 21 Iss: 7, pp.884 – 932
J.P. Saxena: Production and Operations Management
Martand Telsang: Industrial Engineering and Production Management
Martand T. Telsang: Production Management
Martin Hewings, Craig Thaine: Cambridge Academic English B2 Upper Intermediate

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Zajęcia prowadzą doswiadczeni lektorzy akademiccy

Additional information:

brak