Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Teaching Methods and Practice of Teaching
Course of study:
2017/2018
Code:
ZNZ-3-703-s
Faculty of:
Management
Study level:
Third-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Management Science
Semester:
7
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. nadzw. dr hab. inż. Iwaszczuk Natalia (niwaszcz@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary

W ramach praktyki dydaktycznej uczestnicy studiów doktoranckich nabierają doświadczenia w stosowaniu metod dydaktycznych podczas przygotowania i prowadzenia zajęć lub uczestniczenia w zajęciach. Uczą się też przekazywać zdobytą w trakcie badań naukowych wiedzę za pomocą różnych form przekazu.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Rozumie potrzebę rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy oraz prawidłowego kształcenia na poziomie akademickim. NZ3A_K02, NZ3A_K04, NZ3A_K03 Work done within the framework of a practical placement
Skills
M_U001 Potrafi prezentować oraz popularyzować wyniki badań naukowych. NZ3A_U05 Work done within the framework of a practical placement
M_U002 Potrafi przygotować materiały dydaktyczne dla studentów. NZ3A_U05, NZ3A_U07 Work done within the framework of a practical placement
Knowledge
M_W001 Zna metody dydaktyczne stosowane w kształceniu dorosłych. NZ3A_W05 Work done within the framework of a practical placement
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Rozumie potrzebę rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy oraz prawidłowego kształcenia na poziomie akademickim. - - - - - - + - - - -
Skills
M_U001 Potrafi prezentować oraz popularyzować wyniki badań naukowych. - - - - - - + - - - -
M_U002 Potrafi przygotować materiały dydaktyczne dla studentów. - - - - - - + - - - -
Knowledge
M_W001 Zna metody dydaktyczne stosowane w kształceniu dorosłych. - - - - - - + - - - -
Module content
Practical classes:

Doktorant uczestniczy w przygotowaniu i prowadzeniu wybranych zajęć dydaktycznych na I. lub II. stopniu studiów (lub innych zajęć dydaktycznych).
Nadzór nad realizacją praktyk przez doktoranta sprawują zarówno opiekun naukowy doktoranta, jak i wykładowca odpowiedzialny za przedmiot.
Na pierwszym roku studiów doktoranci przygotowują materiały dydaktyczne i uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez innych wykładowców.
Na starszych rocznikach doktoranci przygotowują materiały dydaktyczne i samodzielnie prowadzą zajęciach.
Opiekun naukowy doktoranta odpowiedzialny jest za przydzielenie doktorantowi zajęć odpowiednich do jego kwalifikacji.
Jeśli wykładowcą odpowiedzialnym za (lub prowadzącym) przedmiot nie jest opiekun naukowy doktoranta, to opiekun musi dopilnować by doktorant odpowiednio wcześnie otrzymał od wykładowcy wskazówki i pomoc niezbędne do przygotowania zajęć.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 1 ECTS
Participation in practical classes 28 h
Preparation for classes 28 h
Contact hours 4 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Zaliczenie na ocenę.
Ocenę wystawia opiekun naukowy, z uwzględnieniem:
- przedstawionych materiałów dydaktycznych;
- oceny wystawionej przez wykładowcę odpowiedzialnego za (lub prowadzącego) przedmiot;
- ocen z hospitacji zajęć.

Prerequisites and additional requirements:

Szkolenie BHP.

Recommended literature and teaching resources:

Literaturę i pomoce niezbędne do przygotowania zajęć zapewnia wykładowca odpowiedzialny za przedmiot (lub prowadzący przedmiot).

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None