Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Cultural diversity of contemporary world. Theoretical and empirical issues
Course of study:
2017/2018
Code:
HSO-2-313-EG-s
Faculty of:
Humanities
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
E-Economy
Field of study:
Sociology
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. zw. dr hab. Mucha Janusz (jmucha@agh.edu.pl)
Academic teachers:
prof. zw. dr hab. Mucha Janusz (jmucha@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K002 Wypowiada się w sposób krytyczny w dyskusji. Jest otwarty na argumenty i nnych i pod ich wpływem modyfikuje swoje stanowisko. SO2A_K04 Participation in a discussion,
Activity during classes
M_K003 Samodzielnie poszukuje rozwiązań zadań teoretycznych i praktycznych, korzystając z właściwych dla nauk społecznych i humanistycznych źródeł. SO2A_K03 Participation in a discussion,
Diploma thesis preparation,
Diploma thesis,
Examination,
Activity during classes
Skills
M_U001 Potrafi korzystać z różnorodnych źródeł i technik pozyskiwania danych właściwych dla nauk społecznych i humanistycznych i dokonywać ich selekcji. SO2A_U12 Participation in a discussion,
Diploma thesis preparation,
Diploma thesis,
Examination
M_U002 Potrafi samodzielnie przeprowadzić analizę zjawisk i procesów kulturowych w oparciu o właściwe narzędzia badawcze i przygotować samodzielna pracę lub projekt badawczy z tego zakresu. SO2A_U08 Activity during classes,
Participation in a discussion
M_U003 Potrafi dokonać pogłębionej analizy przemian i zjawisk zachodzących we współczesnym świecie w oparciu o poznane koncepcje teoretyczne z zakresu nauk społecznych i humanistycznych. SO2A_U06 Participation in a discussion,
Diploma thesis preparation,
Diploma thesis,
Examination
M_U005 Zna różnorodne techniki pozyskiwania danych właściwe dla nauk społecznych i humanistycznych pozwalające na analizowanie procesów oraz przemian zachodzących współcześnie i pisane prac z zakresu socjologii. SO2A_U10 Diploma thesis preparation,
Diploma thesis
Knowledge
M_W001 Umie przygotować i przeprowadzić projekt badawczy z zakresu socjologii, wie jak dobrać i wykonać odpowiednie narzędzia badawcze właściwe dla metod jakościowych. SO2A_W09 Activity during classes,
Participation in a discussion
M_W002 Zna różnorodne techniki pozyskiwania danych właściwe dla nauk społecznych i humanistycznych pozwalające na analizowanie współczesnych procesów kulturowych. SO2A_W10 Activity during classes,
Participation in a discussion
M_W003 Ma wiedzę jak w oparciu o poznane podczas zajęć koncepcje teoretyczne z zakresu nauk społecznych i humanistycznych analizować współczesne zjawiska kulturowe. SO2A_W14 Participation in a discussion,
Activity during classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K002 Wypowiada się w sposób krytyczny w dyskusji. Jest otwarty na argumenty i nnych i pod ich wpływem modyfikuje swoje stanowisko. - - - - - + - - - - -
M_K003 Samodzielnie poszukuje rozwiązań zadań teoretycznych i praktycznych, korzystając z właściwych dla nauk społecznych i humanistycznych źródeł. - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi korzystać z różnorodnych źródeł i technik pozyskiwania danych właściwych dla nauk społecznych i humanistycznych i dokonywać ich selekcji. - - - - - + - - - - -
M_U002 Potrafi samodzielnie przeprowadzić analizę zjawisk i procesów kulturowych w oparciu o właściwe narzędzia badawcze i przygotować samodzielna pracę lub projekt badawczy z tego zakresu. - - - - - + - - - - -
M_U003 Potrafi dokonać pogłębionej analizy przemian i zjawisk zachodzących we współczesnym świecie w oparciu o poznane koncepcje teoretyczne z zakresu nauk społecznych i humanistycznych. - - - - - + - - - - -
M_U005 Zna różnorodne techniki pozyskiwania danych właściwe dla nauk społecznych i humanistycznych pozwalające na analizowanie procesów oraz przemian zachodzących współcześnie i pisane prac z zakresu socjologii. - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Umie przygotować i przeprowadzić projekt badawczy z zakresu socjologii, wie jak dobrać i wykonać odpowiednie narzędzia badawcze właściwe dla metod jakościowych. - - - - - + - - - - -
M_W002 Zna różnorodne techniki pozyskiwania danych właściwe dla nauk społecznych i humanistycznych pozwalające na analizowanie współczesnych procesów kulturowych. - - - - - + - - - - -
M_W003 Ma wiedzę jak w oparciu o poznane podczas zajęć koncepcje teoretyczne z zakresu nauk społecznych i humanistycznych analizować współczesne zjawiska kulturowe. - - - - - + - - - - -
Module content
Seminar classes:

SEMINARIUM
Istnieje wiele form zróżnicowania kulturowego współczesnego świata. Podczas proseminarium a potem seminarium magisterskiego zajmiemy się tymi formami oraz sposobami ich analizy.
Prace magisterskie miałyby pokazywać zróżnicowanie społeczeństwa polskiego (choć niekoniecznie tylko właśnie tego) w różnych kulturowych zakresach oraz odkrywać wizje społecznego świata w oczach przedstawicieli różnych kultur. Dopuszczalne są także prace wykonywane wyłącznie w oparciu o literaturę przedmiotu (tzw. teoretyczne), a więc bez własnych badań terenowych (w szerokim rozumieniu) prowadzonych przez studenta.
Badania (sub)kultur młodzieżowych, grup „marginalnych”, problemów i kultur starości, zaniku dawnych i pojawiania się nowych form życia wspólnotowego; badania w Internecie i badania internetowe, będą mile widziane.
Możliwe jest też pisanie prac, których przedmiotem będzie nie tyle społeczeństwo i praktyki kulturowe, co socjologiczne i antropologiczne teorie dotyczące różnych jego aspektów.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 52 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in seminar classes 30 h
Contact hours 5 h
Preparation for classes 17 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa seminarium: obecność i realizacja zadań bieżących.

Prerequisites and additional requirements:

Wymagania wobec uczestników seminarium:
- wysoka motywacja do intensywnej pracy i terminowego zakończenia pracy magisterskiej,
- chęć łączenia kompetencji teoretycznych z empirycznymi,
- zainteresowanie jakościową metodologią badań społecznych,
- chęć seminaryjnej współpracy z kolegami dla dobra wspólnego.
Prowadzący będzie traktował seminarium jako zajęcia, na których obecność jest obowiązkowa.
Prowadzący seminarium będzie poważnie traktował te wymagania, ale gwarantuje to, że będzie chętnie studentom pomagał.

Recommended literature and teaching resources:

Recommended literature and teaching resources not specified

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Janusz Mucha, Oblicza etniczności, Kraków: ZW NOMOS 2005,
Janusz Mucha, Stosunki etniczne we współczesnej myśli socjologicznej, Warszawa: WN PWN 2006,
Janusz Mucha (red.), Nie tylko Internet, Kraków: ZW NOMOS 2010,
Janusz Mucha i Łukasz Krzyżowski (red.), Ku socjologii starości, Kraków: W-AGH 2011.
Aleksander Manterys i JANUSZ MUCHA (red.), Nowe perspektywy teorii socjologicznej, Kraków: ZW NOMOS 2009.
Irena Borowik i JANUSZ MUCHA (red.) Współczesne teorie socjologiczne, Kraków: ZW NOMOS 2005.

Additional information:

Informacja o osobie prowadzącej seminarium:
Janusz Mucha zainteresowany jest problemami zróżnicowania kulturowego, w szczególności etnicznego; teorią socjologiczną i antropologiczną oraz współczesną socjologią Europy Środkowo-Wschodniej. Uczy w AGH antropologii społecznej i współczesnych teorii socjologicznych. Reszta informacji znajduje się na stronie internetowej WH AGH.

Por.