Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Cyberculture
Course of study:
2017/2018
Code:
HSO-2-107-EG-s
Faculty of:
Humanities
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
E-Economy
Field of study:
Sociology
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Olszewska Anna (aolsz@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr Olszewska Anna (aolsz@agh.edu.pl)
Module summary

Celem warsztatów jest przedstawienie nowych trendów i sposobów wykorzystywania mediów elektronicznych w kulturze współczesnej. W trakcie zajęć omówione zostanie praktyczne zastosowanie nowych technologii i narzędzi w instytucjach kultury, ich wpływ na przekaz treści oraz doświadczenie odbiorców.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Posługuje się narzędziami Web 2.0 w celu zarządzania kulturą i promocji kultury w Internecie. SO2A_K09, SO2A_K03 Execution of exercises,
Activity during classes
M_K002 Docenia wagę zróznicowania kulturowego współcześnie i jego znaczenie dla tworzenia i odbierania treści i obrazów reklamowych. SO2A_K08 Execution of exercises,
Activity during classes
M_K003 Rozumie potrzebę doskonalenia swoich kompetencji w zakresie posługiwania się poprawnym językiem polskim przy konstruowaniu wypowiedzi pisemnych i ustnych. SO2A_K01 Execution of exercises,
Activity during classes
Skills
M_U003 Potrafi korzystać z różnorodnych źródeł i technik pozyskiwania danych właściwych dla nauk społecznych i humanistycznych i dokonywać ich selekcji. SO2A_U12 Execution of exercises,
Activity during classes
M_U004 Potrafi tworzyć projekty badawcze do analizy tekstów reklamowych w oparciu o poznaną terminologię włąściwą dla nauk humanistycznych i społecznych i odpowiednie koncepcje teoretyczne. SO2A_U08 Execution of exercises,
Activity during classes
Knowledge
M_W001 Zna różnorodne techniki pozyskiwania danych właściwe dla nauk społecznych i humanistycznych pozwalające na analizowanie procesów i przemian zachodzących współcześnie. SO2A_W10 Execution of exercises,
Activity during classes
M_W004 Zna różnorodne techniki pozyskiwania danych właściwe dla nauk społecznych i humanistycznych pozwalające na analizowanie procesów i przemian zachodzących współcześnie. SO2A_W10 Execution of exercises,
Activity during classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Posługuje się narzędziami Web 2.0 w celu zarządzania kulturą i promocji kultury w Internecie. - - - - - - - - + - -
M_K002 Docenia wagę zróznicowania kulturowego współcześnie i jego znaczenie dla tworzenia i odbierania treści i obrazów reklamowych. - - - - - - - - + - -
M_K003 Rozumie potrzebę doskonalenia swoich kompetencji w zakresie posługiwania się poprawnym językiem polskim przy konstruowaniu wypowiedzi pisemnych i ustnych. - - - - - - - - + - -
Skills
M_U003 Potrafi korzystać z różnorodnych źródeł i technik pozyskiwania danych właściwych dla nauk społecznych i humanistycznych i dokonywać ich selekcji. - - - - - - - - + - -
M_U004 Potrafi tworzyć projekty badawcze do analizy tekstów reklamowych w oparciu o poznaną terminologię włąściwą dla nauk humanistycznych i społecznych i odpowiednie koncepcje teoretyczne. - - - - - - - - + - -
Knowledge
M_W001 Zna różnorodne techniki pozyskiwania danych właściwe dla nauk społecznych i humanistycznych pozwalające na analizowanie procesów i przemian zachodzących współcześnie. - - - - - - - - + - -
M_W004 Zna różnorodne techniki pozyskiwania danych właściwe dla nauk społecznych i humanistycznych pozwalające na analizowanie procesów i przemian zachodzących współcześnie. - - - - - - - - + - -
Module content
Workshops:

1. Użytkownicy hyperconnected – sposoby konsumpcji mediów, zjawiska społeczne i trendy konsumenckie w internecie:
a) crowdsourcing
b) spotted, geolokalizacja
c) multiscreening i zjawisko rozproszonej percepcji
d) trendy konsumeckie – social shoping, omnichannel, personalizacja komunikacji, connected retail
2. Nowe formy i narzędzia komunikacji dla kultury:
a) beacony i ich funkcje: mikrolokalizacja, mikronawigacja oraz audience measurement (pomiar, zbieranie statystyk oraz dynamiczne dostosowanie treści)
b) augumented reality i virtual reality – wykorzystanie rozszerzonej i wirtualnej
rzeczywistości w aplikacjach dla kultury
c) wyszukiwanie wizualne, analiza i porównywanie obrazów cyfrowych
3. Digitalizacja i dystrybucja treści w internecie:
a) digitalizacja zasobów kultury
b) strategia planowania oraz sposoby dystrybucji treści
c) model PESO
d) metody mierzenia efektów komunikacji
4. Big data a użyteczność danych:
a) metody zbierania i analizy danych
b) hipertargetowanie, czyli precyzyjne dotarcie do grupy docelowej, funkcje geotargetowania oraz mikrotargetowania w komunikacji
5. Prezentacje koncepcji.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 25 h
Module ECTS credits 1 ECTS
Workshops participation 10 h
Realization of independently performed tasks 7 h
Preparation for classes 7 h
Contact hours 1 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Podstawowym wymogiem umożliwiającym zaliczenie kursu (60%) jest aktywność, wykonywanie zadań przy komputerze, i uczestniczenie w dyskusji 40%.
Lektura fragmentów Cybernetyki Norberta Wienera stanie się punktem wyjścia dla stworzenia koncepcji narzędzia wykorzystującego mechanizm sprzężenia zwrotnego opisany w pracy. Koncepcje dotyczyć mogą zarówno aplikacji, programów jak i urządzeń, przedmiotów użytkowych. Ich prezentacja połączona zostanie z dyskusją na temat granic i zasad działania tytułowej cyberkultury.

Prerequisites and additional requirements:

Recommended literature and teaching resources:

Lektura główna: Norbert Wiener, Cybernetyka i Społeczeństwo, KIW 1960 (cz I: wstęp, rodz. IV, V, VIII)
Lektury dodatkowe:
Kluszczyński, Ryszard W. 2001. SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE. CYBERKULTURA. SZTUKA MULTIMEDIÓW. Kraków: Rabid.
Lessig, Lawrence. 2005. WOLNA KULTURA. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne.
Lévy, Pierre. 1997. "Drugi potop". MAGAZYN SZTUKI nr 1-2, s. 44-64
Wiener, Norbert , Cybernetyka i Społeczeństwo, KIW 1960 (cz I: wstęp, rodz. IV, V, VII)
Zawojski, Piotr. 2010. CYBERKULTURA. SYNTOPIA SZTUKI, NAUKI I TECHNOLOGII. Warszawa: Poltext.
Materiały własne/cyfrowe prowadzących zajęcia zostaną udostępnione w formie elektronicznej i/lub przekazane do biblioteki wydziału.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

https://bpp.agh.edu.pl/autor/olszewska-anna-06642

Additional information: