Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Socjologia miasta
Course of study:
2017/2018
Code:
HSO-2-109-EG-s
Faculty of:
Humanities
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
E-Economy
Field of study:
Sociology
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. Gądecki Jacek (jgadecki@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. Gądecki Jacek (jgadecki@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student/ka dyskutuje w grupach i krytycznie analizuje klasyczne i nowe teksty dotyczące przemian miejkich. SO2A_K03, SO2A_K04, SO2A_K01 Activity during classes
Skills
M_U001 Student/ka umie w sposób krytyczny opisać różne aspekty rzeczywistości miejskiej odnosząc się do szerszych procesów społecznych, kulturowych i gospodarczych. SO2A_U12, SO2A_U03, SO2A_U06, SO2A_U10 Essay
Knowledge
M_W001 Student/ka rozumie i zna uwarunkowania społeczno-kulturowe oraz gospodarcze i polityczne kształtujące współczesne miasto w skali lokalnej i globalnej. SO2A_W08, SO2A_W02 Test,
Essay
M_W002 Rozumie społeczne uwarunkowania procesów urbanizacji SO2A_W07, SO2A_W06 Activity during classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student/ka dyskutuje w grupach i krytycznie analizuje klasyczne i nowe teksty dotyczące przemian miejkich. + + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student/ka umie w sposób krytyczny opisać różne aspekty rzeczywistości miejskiej odnosząc się do szerszych procesów społecznych, kulturowych i gospodarczych. - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student/ka rozumie i zna uwarunkowania społeczno-kulturowe oraz gospodarcze i polityczne kształtujące współczesne miasto w skali lokalnej i globalnej. + + - - - - - - - - -
M_W002 Rozumie społeczne uwarunkowania procesów urbanizacji + + - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
Socjologia miasta

Socjologia miasta zajmuje się opisem sposobów, w jakie miasto współkształtuje życie społeczne, traktując kontekst przestrzenny jako jeden z zasadniczych elementów świata społecznego. W trakcie kursu analizujemy trzy zasadnicze elementy miasta, tj.:
- jego historię (od czasu powstania nowoczesnego miasta przemysłowego),
- jego strukturę geograficzną i fizyczną (oraz),
- organizację społeczną jego mieszkańców i mieszkanek.
Obracamy się między badaniem procesów na poziomie makro i poziomie mikro. Kurs jest opracowany w sposób chronologiczny, w celu uchwycenia dynamiki procesów przekształcania krajobrazu miejskiego i wynikających z nich teoretycznych i empirycznych ustaleń socjologicznych. Zaczynamy od badań etnograficznych prowadzonych w ramach tzw. szkoły chicagowskiej (miasto jako laboratorium badania życia społecznego). Analizujemy też ważne procesy makroekonomiczne, takie jak deindustrializacja i odpowiadajace im procesy miejskie, takie jak suburbanizacja czy gentryfikacja na nowych koncepcjach miasta (kreatywnego czy szczęśliwego) kończąc.
Badamy rolę środowiska zbudowanego w kształtowaniu interakcji społecznych czy mechanizmów formalnej i nieformalnej kontroli społecznej. Pytania stawiane w takcie zajęć pomogą zrozumieć to, jak działa miasto: kto podejmuje decyzje o przestrzeni miejskiej, do kogo należą miejsca publiczne, a kto jest z nich wykluczony…

Auditorium classes:
Socjologia miasta

ćwiczenia poświęcone są analizie tekstów związanych z tematyką danego spotkania

  1. Miasta, industrializacja i zmiany społeczno-przestrzenne (Simmel, Engels, Sennett
  2. Szkoła Chicagowska – etnografia miejska
  3. Środowisko przestrzenne i organizacja społeczna
  4. Kapitalizm i dynamika miejskich przemian (Harvey, Lefebvre, Castells)
  5. Procesy miejskie i spoleczne: suburbanizacja i gentryfikacja
  6. Klasy społeczne, ruchy i polityki miejskie
  7. Nowe technologie i miasto (władza, kontrola, bezpieczeństwo).

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 77 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 15 h
Participation in auditorium classes 15 h
Contact hours 3 h
Preparation for classes 14 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 30 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Zaliczenie kursu
1. Udział w zajęciach (50% oc. końcowej), na uczestnictwo w kursie składa się obecność i aktywność w trakcie konwersatorium. Ważne jest, aby się przygotować do zajęć znajomość tekstów obowiązkowych może być sprawdzana, np. poprzez „wejściówkę”. Studenci i Studentki powinni uczestniczyć w zajęciach zadając i odpowiadając na pytania do tekstu obowiązkowego oraz przygotowanie przygotowanie prezentacji z tekstu dodatkowego (w j. ang.) przypisanego do konkretnych zajęć konwersatoryjnych (prezentację mogą przygotować dwie osoby), ze względu na ograniczoną liczbę tekstów o tej formie zaliczenie decyduje kolejność zgłoszeń;
2. Esej końcowy dotyczący problematyki miejskiej (temat uzgodniony z prowadzącym) liczący od 5 do 10 str. tekstu.

Prerequisites and additional requirements:

nie dotyczy

Recommended literature and teaching resources:

Literatura obowiązkowa:
Simmel, Georg. 2006. Mentalność mieszkańców wielkich miast. W: Georg Simmel, Most i drzwi. Wybór esejów. Warszawa: Oficyna Naukowa, s. 114-134.
Hannertz, Ulf .2006. Odkrywanie miasta. Kraków: WUJ, s. 31-68
Gehl, Jan. 2013. Życie między budynkami. Użytkowanie przestrzeni publicznych. Kraków: RAM, s. 9-52.
Harvey, David. 2012. Bunt miast. Prawo do miasta i miejska rewolucja, Warszawa: Bęc Zmiana, s. 21-49.
Kajdanek, Katarzyna. 2012. Suburbanizacja po polsku. Kraków: NOMOS, s. 221-231.
Kubicki, Paweł. 2011. Nowi mieszczanie w nowej Polsce. Warszawa: Instytut Obywatelski (dostępne on-line).

Literatura dodatkowa:
1. Bridge G., Watson S., (ed.), 2002, The Blackwell City Reader, Blackwell, Oxford.
2. Florida R., 2002. The Rise of the Creative Class, Basic Book, New York.
3. Hannerz U., 2006, Odkrywanie miasta. Antropologia obszarów miejskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
4. Jałowiecki B., Szczepański M.S., 2002, Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej, Wydawnictwo Scholar Warszawa.
5. Majer A., 2010, Socjologia i przestrzeń miejska, PWN Warszawa;
6. Rybicki P., 1972, Społeczeństwo miejskie, PWN, Warszawa.
7. Rewers E., 2005, Post-Polis. Wstęp do filozofii ponowoczesnego miasta, Universitas, Kraków.
8. Sassen S., 1991, The Global City, Princeton University Press, Princeton and Oxford.
9. Soja E., 2000, Postmetropolis. Critical Studies of Cities and Regions, Blackwell, Oxford.
10. Toporow W., 2000, Miasto i mit, Wydawnictwo Słowo/Obraz/Terytoria, Gdańsk.
11. Zukin S., 1995, The Cultures of Cities., Mass. Blackwell Cambridge.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Literatura kursowa: dostępna w bibliotece WH AGH (budynek D13) albo w ramach oryginalnych publikacji, albo kserokopii w spec. przygotowanym segregatorze. Uwaga: prowadzący nie ma obowiązku zapewnienia cyfrowej wersji tekstów i dostarcza jedną ich kopię na początki semestru.