Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
New media and social media systems
Course of study:
2017/2018
Code:
HSO-2-202-EG-s
Faculty of:
Humanities
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
E-Economy
Field of study:
Sociology
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Żuchowska-Skiba Dorota (zuchowska@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr Żuchowska-Skiba Dorota (zuchowska@agh.edu.pl)
Module summary

Moduł wyposaża studentów w wiedzę o zachodzących dziś zmianach w społeczeństwie pod wpływem technologii oraz wykształca umiejętność jego analizy i uwrażliwia na rolę refleksji społecznej.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Ma świadomość znaczenia analizy socjologicznej dla rozumienia współczesnych procesów społecznych, politycznych, gospodarczych i kulturowych zachodzących pod wpływem zmian technologicznych we współczesnych społeczeństwach SO2A_K06 Activity during classes
Skills
M_U001 Potrafi samodzielnie dokonać analizy zasad funkcjonowania mediów współcześnie i ich przemian pod wpływem nowych technologii medialnych. SO2A_U04 Activity during classes,
Presentation
M_U002 Potrafi tworzyć narzędzia do analizy różnorodnych przekazów medialnych. SO2A_U07 Activity during classes,
Presentation
M_U005 Potrafi samodzielnie wykorzystując interdyscyplinarne źródła, aby przedstawić przemiany zachodzące we współczesnym świecie pod wpływem nowych technologii medialnych oraz w obrębie samych mediów. SO2A_U09, SO2A_U12, SO2A_U11 Presentation,
Activity during classes
Knowledge
M_W001 Zna zależności, jakie zachodzą pomiędzy ideami i teoriami zmiany społecznej pod wpływem nowych technologii komunikacyjnych i medialnych, a tworzeniem się nowego typu społeczeństwa i przemian dokonujących się współcześnie w kulturze. SO2A_W08 Examination,
Presentation
M_W003 Ma wiedzę na temat przemian zachodzą we współczesnym społeczeństwie pod wpływem nowych technologii medialnych. SO2A_W12 Presentation,
Examination
M_W004 Ma pogłębioną wiedzę na temat organizacji i funkcjonowania mediów w aspekcie zmian technologicznych, które wpływają na ich funkcje i znaczenie we współczesnym świecie. SO2A_W13 Examination,
Presentation
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Ma świadomość znaczenia analizy socjologicznej dla rozumienia współczesnych procesów społecznych, politycznych, gospodarczych i kulturowych zachodzących pod wpływem zmian technologicznych we współczesnych społeczeństwach + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi samodzielnie dokonać analizy zasad funkcjonowania mediów współcześnie i ich przemian pod wpływem nowych technologii medialnych. + - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi tworzyć narzędzia do analizy różnorodnych przekazów medialnych. + - - - - - - - - - -
M_U005 Potrafi samodzielnie wykorzystując interdyscyplinarne źródła, aby przedstawić przemiany zachodzące we współczesnym świecie pod wpływem nowych technologii medialnych oraz w obrębie samych mediów. + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna zależności, jakie zachodzą pomiędzy ideami i teoriami zmiany społecznej pod wpływem nowych technologii komunikacyjnych i medialnych, a tworzeniem się nowego typu społeczeństwa i przemian dokonujących się współcześnie w kulturze. + - - - - - - - - - -
M_W003 Ma wiedzę na temat przemian zachodzą we współczesnym społeczeństwie pod wpływem nowych technologii medialnych. + - - - - - - - - - -
M_W004 Ma pogłębioną wiedzę na temat organizacji i funkcjonowania mediów w aspekcie zmian technologicznych, które wpływają na ich funkcje i znaczenie we współczesnym świecie. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Zajęcia te mają studentom przybliżyć pojęcie cywilizacji medialnej. Termin ten stanowi określenie zmian zachodzących w społeczeństwie pod wpływem nowoczesnych technik komunikacyjnych. W pierwszej kolejności wykłady zostaną poświęcone: przedstawieniu koncepcji społeczeństwa sieci oraz ukazaniu perspektywy teorii determinizmu technologicznego, a także pokazaniu teorii analizy sieci . Drugi nurt refleksji w ramach wykładów poświęcony będzie ukazaniu funkcjonowania w dzisiejszych warunkach mediów. Omówione zostaną podstawowe elementy przemian jakie dokonują się obecnie w tradycyjnych mediach pod wpływem nowych technologii.
I. Społeczeństwo sieci
1. Społeczeństwo sieci – charakterystyka 2 godziny
2. Koncepcje determinizmu technologicznego 4 godziny
3. Pokolenie cyfrowe. Jak zmienia się nasze funkcjonowanie w społeczeństwie sieci? (2 godziny)
4 Sieci w społeczeństwie: Analiza sieci społecznych (SNA ) i Sieciowa teoria wymiany (NET) 2 godziny
5. Teoria społeczeństwa sieci (TNS)2 godziny
6. od web 1.0 do web 5.0 ewolucja internetu 2 godziny

II. Nowe media – w poszukiwaniu nowego paradygmatu?
1. Czym są nowe media 2 godziny: 2 godziny
2. Książka i prasa w dobie nowych mediów: 2 godziny
3. Przekazy audialne współcześnie: 2 godziny
4. Kino i film w dobie nowych mediów: 2 godziny
5. Telewizja i video dziś: 2 godziny
6. Komputery i sieci: 2 godziny
7. Komunikacja internetowa, gry komputerowe i rzeczywistość wirtualna: 2 godziny
8. Sieci ludzkie i nieludzkie: Teoria aktora sieci (ANT) i Nowa Nauka Sieci (NST) 2 godziny

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 30 h
Realization of independently performed tasks 39 h
Contact hours 4 h
Examination or Final test 2 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Egzamin w formie testu i otwartych pytań 100%

Prerequisites and additional requirements:

Recommended literature and teaching resources:

Literatura obowiązkowa:
1. Dijk van Jan, 2010, Społeczne aspekty nowych mediów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
2. Manowich Lew, 2006,Język nowych mediów, WAiP, Warszawa
3. Castells Manuel . 2007. Społeczeństwo sieci, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
4. Pietrowicz Krzysztof, 2016, Podejścia sieciowe w socjologii, Bydgoszcz:
Literatura dodatkowa dla osób zainteresowanych tematem:
1. Krzysztofek Kazimierz, 2006, Społeczeństwo w dobie internetu: refleksyjne czy algorytmiczne, (w:) Re: internet – społeczne aspekty medium, Warszawa
2. Zawojski P. (2005), Fotografia cyfrowa, (w:) Nowe Media w komunikacji społecznej w XX wieku, (red.) Hopfinger M., Warszawa.
3. Hopfinger M. (2005), Hiperrealizm. Kwestionowanie widzenia fotograficznego o (w:) Nowe Media w komunikacji społecznej w XX wieku, (red.) Hopfinger M., Warszawa.
4. Goban – Klas T. (2005), Cywilizacja medialna, 86-89
5. Kluszczyński R.W. (2005), Net art. Nowe terytorium sztuki, (w:) Nowe Media w komunikacji społecznej w XX wieku, (red.) Hopfinger M., Warszawa.
6. Kluszczyński R.W. (2005), Sztuka multimediów, (w:) Nowe Media w komunikacji społecznej w XX wieku, (red.) Hopfinger M., Warszawa.
7. Fiut S. I. Media @ Internet, Kraków 2006, rozdz. III Estetyka mediów-estetyką szoku
8. Suszczyński Z. (2005) Hipertekst a „galaktyka Gutenberga”, (w:) Nowe Media w komunikacji społecznej w XX wieku, (red.) Hopfinger M., Warszawa.
9. Eco U. , Nowe środki masowego przekazu a przyszłość książki, (w:) Nowe Media w komunikacji społecznej w XX wieku, (red.) Hopfinger M., Warszawa.
10. Fiut S. I. Media @ Internet, Kraków 2006, rozdz. VII Twórczość literacka w sieci
11. McLuhan M.(2005), Radio bęben plemienny, (w:) Nowe Media w komunikacji społecznej w XX wieku, (red.) Hopfinger M., Warszawa
12. Siwak W.(2005), Audiosfera na przełomie stuleci, (w:) Nowe Media w komunikacji społecznej w XX wieku, (red.) Hopfinger M., Warszawa
13. Ong W. J. (2005), Wtórna oralność, (w:) Nowe Media w komunikacji społecznej w XX wieku, (red.) Hopfinger M., Warszawa
14. Gwóźdź A. (2005), Dekonstrukcje widzenia, (w:) Nowe Media w komunikacji społecznej w XX wieku, (red.) Hopfinger M., Warszawa
15. Jackiewicz A. (2005) Film jako powieść naszego wieku, (w:) Nowe Media w komunikacji społecznej w XX wieku, (red.) Hopfinger M., Warszawa
16. Hendrykowski M., Film kinowy w perspektywie audiowizualności, (w:) Nowe Media w komunikacji społecznej w XX wieku, (red.) Hopfinger M., Warszawa
17. Hendrykowski M. (2005), Słowo w telewizji, (w:) Nowe Media w komunikacji społecznej w XX wieku, (red.) Hopfinger M., Warszawa.
18. Lalewicz J. (2005) Telewizja i kształt potocznego świata, (w:) Nowe Media w komunikacji społecznej w XX wieku, (red.) Hopfinger M., Warszawa.
19. Arnheim R. (2005) Perspektywy telewizji, Kluszczyński R.W. (2005), Nowe terytorium sztuki, (w:) Nowe Media w komunikacji społecznej w XX wieku, (red.) Hopfinger M., Warszawa.
20. Casetti F., Odin R., Od paleo- do neo-telewizji w perspektywie semiopraktycznej, (w:) Po kinie?, Gwóźdź A. (red), Kraków 1994.
21. Godzic W. (2005), Wideo, czyli kontrolowanie iluzji wolności, (w:) Nowe Media w komunikacji społecznej w XX wieku, (red.) Hopfinger M., Warszawa.
22. Kluszczyński R.W. (2005) Wprowadzenie do problematyki sztuki video, (w:) Nowe Media w komunikacji społecznej w XX wieku, (red.) Hopfinger M., Warszawa
23. Jarecka U., Od teledysku do wideoklipu. Ewolucja idiomu klipowego, (w:) Nowe Media w komunikacji społecznej w XX wieku, (red.) Hopfinger M., Warszawa.
24. Bolter J. D. (2005), Komputer maszyna i narzędzie, (w:) Nowe Media w komunikacji społecznej w XX wieku, (red.) Hopfinger M., Warszawa.
25. Hillis W. D. (2005), Superkomuptery i ewolucja, (w:) Nowe Media w komunikacji społecznej w XX wieku, (red.) Hopfinger M., Warszawa
26. Sitarski P. (2005), Czy rzeczywistość wirtualna to odkrycie nowego świata?, (w:) Nowe Media w komunikacji społecznej w XX wieku, (red.) Hopfinger M., Warszawa.
27. Wałaszewski Z. (2005), Interaktywność gier komputerowych, (w:) Nowe Media w komunikacji społecznej w XX wieku, (red.) Hopfinger M., Warszawa.
28. Filiciak Mirosław: Wirtualny palc zabaw 2007 Warszawa
29. Kisielewski A. (2005), Nowoczesna sztuka a świat reklamy, (w:) Nowe Media w komunikacji społecznej w XX wieku, (red.) Hopfinger M., Warszawa
30. Berger J. (2005), Obrazy reklamowe, (w:) Nowe Media w komunikacji społecznej w XX wieku, (red.) Hopfinger M., Warszawa
31. Werner A. (2005), Przemiany mediów i zagrożenie kultury, (w:) Nowe Media w komunikacji społecznej w XX wieku, (red.) Hopfinger M., Warszawa
32. Grzenia J. Komunikacja językowa w Internecie, Warszawa 2007, r. 3
33. Przybylska a., Internet a reforma instytucji demokratycznych: nadzieje, wyzwania, porażki, (w:) Re: internet – społeczne aspekty medium. Warszawa 2006
34. Szumiewicz P., Egalitarna polityka w dobie internetu (w:,) Re: internet – społeczne aspekty medium. Warszawa 2006
35. Wiench P., Za wielkim murem. Internet a społeczeństwo obywatelskie, (w:) Re: internet – społeczne aspekty medium. Warszawa 2006
36. Habermas Jürgen. 1977. „Nauka i technika jako ideologia”, w: Jerzy Szacki (red.), Czy kryzys socjologii?, Warszawa: PIW.
37. Jenkins Henry, Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, Warszawa 2006
38. Mirosława Marody , Andrzej Nowak Społeczna przestrzeń Internetu, Warszawa 2006
39. Keen Andrew Kult amatora. Jak internet niszczy kulturę cyberkultura, Warszawa 2006
40. Castells Manuel. 2003. Galaktyka Internetu. Refleksje nad Internetem, biznesem i społeczeństwem, Poznań: REBIS.
41. Bendyk Edwin. 2004. Antymatrix. Człowiek w labiryncie sieci, Warszawa: W.A.B.
42. Bolter J. David. 1990. Człowiek Turinga. Kultura Zachodu w wieku komputera, Warszawa: PIW.
43. Bowcott Owen i Sally Hamilton. 1993. Hackerzy. Włamywacze i komputery, Warszawa: Almapress.
44. Bógdał-Brzezińska Agnieszka i Marcin Florian Gawrycki. 2003. Cyberterroryzm i problemy bezpieczeństwa we współczesnym świecie, Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.
45. Chmielewski Piotr. 1988. Kultura i ewolucja, Warszawa: PWN.
46. Denning Elizabeth R. 2002. Wojna informacyjna i bezpieczeństwo informacji, Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne.
47. Doroziński Dariusz. 2001. Hakerzy. Technoanarchiści cyberprzestrzeni, Gliwice: Wydawnictwo Helion.
48. Dziuba Dariusz Tadeusz. 1998a. Wirtualizacja działalności gospodarczej w oparciu o sieć Internet. W stronę gospodarki usieciowionej, Warszawa: Uniwersytet Warszawski.
49. Ellul Jacques. 1974. „Cechy charakterystyczne techniki”, w: Andrzej Siciński (red.), Technika a społeczeństwo, tom 1, Warszawa: PIW, s. 224-316.
50. Ellul Jacques. 1974a. „Technika – umiejscowienie zjawiska”, w: Andrzej Siciński (red.), Technika a społeczeństwo, tom 1, Warszawa: PIW, s. 195-223.
51. Fiut S. I. Media @ Internet, Kraków 2006
52. Fromm Erich. 2002. „Współczesne społeczeństwo technologiczne”, w: Maryla Hopfinger (red.), Nowe media w komunikacji społecznej XX wieku, Warszawa: Oficyna Naukowa, s. 583-598.
53. Goban-Klas Tomasz. 1999. „Społeczeństwo informacyjne i jego teoretycy”, w: Józef Lubacz (red.), W drodze do społeczeństwa informacyjnego, Warszawa, s. 29-54.
54. Goban – Klas T. (2005), Cywilizacja medialna, Kraków
55. Goban-Klas Tomasz i Piotr Sienkiewicz. 1999. Społeczeństwo informacyjne: szanse, zagrożenia, wyzwania, Kraków: Wydawnictwo Fundacji Postępu Telekomunikacji.
56. Godzic Wiesław. 1999. „Czy nowe media potrzebują nowej estetyki? Humanista w Internecie”, w: Krystyna Wilkoszewska (red.), Piękno w sieci. Estetyka a nowe media, Kraków: Universitas, s. 257-272.
57. Goliński Michał. 1999. „Gospodarka i informacja”, w: Józef Lubacz (red.), W drodze do społeczeństwa informacyjnego, Warszawa, s. 137-155.
58. Hofmokl Justyna. 2002. „Rozwój pola organizacyjnego Internetu – dominacja sieciowej formy porządku społecznego”, Studia Socjologiczne, nr 4, s. 85-112.
59. Kerckhove Derrick de. 1996. Powłoka kultury. Odkrywanie nowej elektronicznej rzeczywistości, Warszawa: MIKOM.
60. Kościański Artur J. 1999. „Społeczeństwo informacyjne. Propozycje konceptualizacji”, Kultura i Społeczeństwo, tom XLIII, nr 3, s. 151-161.
61. Kryszczuk Maciej. 2002. „Historia nowego medium – sieci Internet”, Kultura i Społeczeństwo, tom XLVI, nr 1, s. 127-141.
62. Krzysztofek Kazimierz. 1999. „Polityka i demokracja w społeczeństwie informacyjnym”, w: Józef Lubacz (red.), W drodze do społeczeństwa informacyjnego, Warszawa, s. 79-99.
63. Krzysztofek Kazimierz i Marek S. Szczepański. 2002. Zrozumieć rozwój. Od społeczeństw tradycyjnych do informacyjnych, Katowice: Wydawnictwo UŚ.
64. Kuligowski Waldemar. 2002. „Internet: ziemia obiecana czy post coitum triste”, Kultura i Społeczeństwo, tom XLVI, nr 1, s. 91-101.
65. Levison Paul. 1999. „Otwarta sieć i jej wrogowie”, w: tenże, Miękkie ostrze. Naturalna historia i przyszłość rewolucji informacyjnej, Warszawa: Muza, s. 227-246.
66. Levy Steven. 2002. Rewolucja w kryptografii, Warszawa: WNT.
67. Mazurek Paweł. 2003. „Internetowa grupa dyskusyjna”, Kultura i Społeczeństwo, tom XLVII, nr 1, s. 103-124.
68. Mumford Lewis. 1966. Technika a cywilizacja. Historia rozwoju maszyny i jej wpływ na cywilizację, Warszawa: PWN.
69. Niezgoda Marian. 2004. „Społeczeństwo informacyjne w perspektywie socjologicznej: idea czy rzeczywistość”, w: Lesław H. Haber (red.), Społeczeństwo informacyjne. Wizja czy rzeczywistość?, tom I, Kraków: AGH, s. 121-129.
70. Olcoń Marta. 2003. „Blog jako dokument osobisty – specyfika dziennika prowadzonego w Internecie”, Kultura i Społeczeństwo, rok XLVII, nr 2, s. 123-143.
71. Paklepa Tomasz. 2004. „Komputer – izoluje czy łączy? Badania nad uzależnieniem od komputera i Internetu”, w: Lesław H. Haber (red.), Społeczeństwo informacyjne. Wizja czy rzeczywistość?, tom I, Kraków: AGH, s. 459-472..
72. Poster Mark. 1995. „CyberDemocracy: Internet and the Public Sphere”, [dostępny: http://www.humanities.uci.edu/mposter/writings/democ.html]
73. Postman Neil. 1995. Technopol. Triumf techniki nad kulturą, Warszawa: PIW.
74. Rheingold Howard. 2003. Narzędzia ułatwiające myślenie. Historia i przyszłość metod poszerzania możliwości umysłu, Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne.
75. Rifkin Jeremy. 2001. Koniec pracy: schyłek siły roboczej na świecie i początek ery postrynkowej, Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie.
76. Rothert Agnieszka. 2003. Technopolis. Wirtualne sieci polityczne, Warszawa: Elipsa.
77. Toffler Alvin i Heidi Toffler. 1996. Budowa nowej cywilizacji. Polityka trzeciej fali, Poznań: Zysk i S-ka.
78. Wallace Patricia. 2001. Psychologia Internetu, Poznań: REBIS.
79. Wielka sieć. E-seje z socjologii Internetu, Warszawa 2006
80. Castells Manuel.2008. Siła tożsamości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Szeroko rozumiana tematyka przemian komunikacji pod wpływem rosnącego znaczenia medialnych i informatycznych zarówno w przestrzeni publicznej, jak i prywatnej jest obecna w moich zainteresowaniach naukowych od wielu lat. Dotyczy ona kwestii, przemian zachodzących w polityce, gospodarce i aktywności zbiorowości, grup i jednostek we współczesnych społeczeństwach, które transformują pod wpływem nowych technologii w kierunku społeczeństw informacyjnych.

Wybrane publikacje:
Dorota Żuchowska-Skiba, Maria Stojkow. 2006. Internet i nowe technologie komunikowania : ich rola w procesie wyrównywania szans edukacyjnych na przykładzie krakowskich uczelni , w: Równi i równiejsi, zwycięzcy i przegrani : dynamika zróżnicowań społecznych w Polsce na przełomie XX i XXI wieku, pod red. Ewy Jurczyńskiej-McCluskey, Marka S. Szczepańskiego, Zbigniewa Zagały. Bielsko-Biała : Śląskie Wydawnictwa Naukowe WSZiNS ; Wydawnictwo ATH, (s. 395–406).

Dorota Żuchowska-Skiba. 2006. Nowe media – stare problemy, czyli rzecz o kontroli treści w Internecie w opinii krakowskich studentów. w: Społeczeństwo informacyjne: aspekty funkcjonalne i dysfunkcjonalne, red. Lesław H. Haber, Marian Niezgoda. Kraków : Wydawnictwo UJ, (s. 200–208).
Dorota Żuchowska-Skiba, Maria Stojkow. 2007. Rodzaje komunikacji politycznej w sieci – Internet nowym multikanałem humoru politycznego w społeczeństwie informacyjnym, w: Kultura a tożsamość, pod red. Ignacego Stanisława Fiuta, Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, (s. 33–58)
Dorota Żuchowska-Skiba, Maria Stojkow. 2008. Internet jako nowy kanał humoru politycznego, w: Co łączy, co dzieli Polaków, czyli społeczeństwo informacyjne w działaniu, red. Lesław H. Haber, Stanisław Jędrzejewski, Lublin : Wydawnictwo KUL, (s. 155–168).
Dorota Żuchowska-Skiba. 2008. Ruchy społeczne w Internecie : Internet: od kanału informacyjnego do przestrzeni społecznej dla nowych ruchów społecznych, w: Fenomen Internetu : monografia, T. 1, pod red. nauk. Agnieszki Szewczyk, Ewy Krok Szczecin : Wydawnictwo Hogben, (s. 216–227).
Lesław H. Haber, Dorota Żuchowska-Skiba. 2009. Technologie informatyczne w procesie edukacyjnym młodzieży akademickiej – Krakowski Eksperyment Internetowy, w: Edukacja w dobie przemian kulturowych : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Januszowi Sztumskiemu, pod red. Kazimierza Rędzińskiego i Mirosława Łapota. Częstochowa : Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza, (s. 161–171).
Dorota Żuchowska-Skiba, Maria Stojkow. 2010. Internet nową przestrzenią publiczną, czy nową sferą publiczną? : analiza serwisów dziennikarstwa obywatelskiego w Polsce, w: Nie tylko Internet : nowe media, przyroda i ,,technologie społeczne” a praktyki kulturowe, pod red. Janusza Muchy. Kraków: Zakład Wydawniczy ,,NOMOS”, (s.109–118).
Dorota Żuchowska-Skiba, Maria Stojkow. 2010. Karnawalizacja polityki : śmiech jako narzędzie kontroli i krytyki władzy w mediach, w: Prawne, ekonomiczne i polityczne aspekty funcjonowania mediów i kreowania ich zawartości, pod red. Patrycji Dudek i Michała Kusia. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, (s. 371–390).
Dorota Żuchowska-Skiba. 2011.Organizacje medialne i ich przemiany we współczesnej Polsce, w: Rynek pracy i organizacje w gospodarce wiedzy : praca zbiorowa, pod red. Barbary Gąciarz, Marzeny Mamak-Zdaneckiej. Łódź: Wydawnictwo PRINTPAP, (s. 191–212).
Dorota Żuchowska-Skiba. 2011. Marketing w praktyce socjologicznej, w: Komunikowanie i zarządzanie w społeczeństwie informacyjnym: wybrane zagadnienia, red. Lesław H. Haber. Kraków : NOMOS, (s. 101–122).
Dorota Żuchowska-Skiba, Maria Stojkow. 2012. Edukacja osób niepełnosprawnych w Internecie, w: Człowiek, media, edukacja, pod red. nauk. Janusza Morbitzera i Emilii Musiał ; Uniwersytet Pedagogiczny
im. KEN w Krakowie. Katedra Technologii i Mediów Edukacyjnych. Kraków: KTiME UP, (s.559–575).
20. Dorota Żuchowska-Skiba, Maria Stojkow. 2007. Blog – nowa forma przekazu politycznego w społeczeństwie informacyjnym, w: Od społeczeństwa industrialnego do społeczeństwa informacyjnego, pod red. Anny Siwik. Kraków: Wydawnictwa Naukowe Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, (s. 345–356).
Dorota Żuchowska-Skiba. 2007. Internet w kampanii wyborczej w 2005 roku : nowe narzędzie marketingu politycznego czy forum debaty publicznej, w: Media – między władzą a społeczeństwem, pod red. Magdaleny Szpunar. — Rzeszów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, (s. 133–153).
Dorota Żuchowska-Skiba. 2007. Perspektywy wykorzystania technologii informatycznych na wyższych uczelniach w opinii pracowników administracji AGH, UJ, AE w: Problemy społeczeństwa informacyjnego : monografia, T. 2. pod red. nauk. Agnieszki Szewczyk ; Szczecin : Wydawnictwo Printshop, (s. 713–720).
Jarosław Królewski, Tomasz Masłyk, Ewa Migaczewska, Maria Stojkow, Dorota Żuchowska. 2014. Potencjał Internetu i jego (nie)wykorzystanie w kontekście potrzeb osób niepełnosprawnych, w: Polscy Niepełnosprawni. Od kompleksowej diagnozy do nowego modelu polityki społecznej, pod red. Barbary Gąciarz, Seweryna Rudnickiego, Kraków: Wydawnictwo AGH, (s.335-376).
Dorota Żuchowska –Skiba. 2015. Obraz aktywności osób z niepełnosprawnościami na profilach i forach w społeczeństwie sieci. w: „Polityka Społeczna”, nr 5-6 (współautor: Maria Stojkow) (s. 17-21)

spis wszystkich publikacji dostępny pod adresem:
http://www.bpp.agh.edu.pl/autor/zuchowska-skiba-dorota-

Additional information: