Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Warsztat badań focusowych
Course of study:
2017/2018
Code:
HSO-2-210-EG-s
Faculty of:
Humanities
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
E-Economy
Field of study:
Sociology
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Fin Anna (annafin@interia.pl)
Academic teachers:
dr Fin Anna (annafin@interia.pl)
Module summary

Do uzup

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Jest przygotowany do uczestnictwa w zespołach badawczych, oraz współdziałania w grupie i pełnienia różnych ról w tychże SO2A_K05 Activity during classes
M_K002 Samodzielnie stawia problemy praktyczne i teoretyczne oraz podejmuje poszukiwania w zakresie ich rozwiązywania SO2A_K03 Execution of a project,
Execution of exercises
Skills
M_U001 Potrafi skonstruować i prowadzić różne projekty badawcze z zakresu socjologii z wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzędzi badawczych SO2A_U08 Execution of a project,
Execution of exercises
M_U002 Posiada umiejętność zastosowania zdobytej wiedzy do pogłębionej analizy przemian we współczesnej Polsce i we współczesnym świecie SO2A_U06 Execution of a project,
Execution of exercises
Knowledge
M_W001 Zna różnorodne techniki pozyskiwania danych właściwe dla nauk humanistycznych i społecznych, potrafi samodzielnie je konstruować i analizować wyniki SO2A_W10 Execution of a project,
Execution of exercises
M_W002 Zna zasady i potrafi samodzielnie prowadzić badania społeczne posługując się zarówno metodami ilościowymi jak i jakościowymi SO2A_W09 Execution of a project,
Execution of exercises
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Jest przygotowany do uczestnictwa w zespołach badawczych, oraz współdziałania w grupie i pełnienia różnych ról w tychże - - - - - - - - + - -
M_K002 Samodzielnie stawia problemy praktyczne i teoretyczne oraz podejmuje poszukiwania w zakresie ich rozwiązywania - - - - - - - - + - -
Skills
M_U001 Potrafi skonstruować i prowadzić różne projekty badawcze z zakresu socjologii z wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzędzi badawczych - - - - - - - - + - -
M_U002 Posiada umiejętność zastosowania zdobytej wiedzy do pogłębionej analizy przemian we współczesnej Polsce i we współczesnym świecie - - - - - - - - + - -
Knowledge
M_W001 Zna różnorodne techniki pozyskiwania danych właściwe dla nauk humanistycznych i społecznych, potrafi samodzielnie je konstruować i analizować wyniki - - - - - - - - + - -
M_W002 Zna zasady i potrafi samodzielnie prowadzić badania społeczne posługując się zarówno metodami ilościowymi jak i jakościowymi - - - - - - - - + - -
Module content
Workshops:
  1. Badania jakościowe są obecnie jedną z istotniejszych i potężnych metod zdobywania wiedzy o człowieku oraz o jego doświadczeniach, postawach i zachowaniach. Badania jakościowe odznaczają się bogactwem technik, które może wykorzystywać badacz jakościowy. Jedną z tych technik jest tzw. zogniskowany wywiad grupowy (FGI). Celem warsztatu jest zapoznanie słuchaczy ze specyfiką stosowania wywiadów fokusowych oraz przekazanie praktycznych wskazówek na temat realizacji badań przy wykorzystaniu tej techniki. Warsztaty prowadzone są w profesjonalnym laboratorium fokusowym. Zaliczenie kursu odbędzie się na podstawie oceny przeprowadzonego badania fokusowego przez zespół badawczy.

  2. Spotkanie 1: Specyfika zogniskowanych wywiadów grupowych: teoretyczna część warsztatu
    Rola wywiadu w badaniach jakościowych; czym są zogniskowane wywiady grupowe; relacje pomiędzy indywidualnym wywiadem pogłębionym (IDI) a zogniskowanym wywiadem grupowym (FGI); rodzaje wywiadów grupowych; dobór próby i rekrutacja do FGI; scenariusz wywiadu FGI; techniki wspomagające i projekcyjne; umiejętność zadawania pytań; analiza materiału empirycznego

    Spotkanie 2. Sztuka prowadzenia wywiadu: praktyczna część warsztatu
    Cechy dobrego moderatora; praca ze scenariuszem; prowadzenie wywiadu-zajęcia praktyczne

    Spotkanie 3. Sztuka prowadzenia wywiadu: samodzielna realizacja wywiadów przez słuchaczy

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 27 h
Module ECTS credits 1 ECTS
Participation in practical classes 12 h
Completion of a project 14 h
Contact hours 1 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa zawiera:
aktywne uczestnictwo w zajęciach 20%
wykonanie projektu i przeprowadzenie badania fokusowego 80%

Prerequisites and additional requirements:

brak

Recommended literature and teaching resources:

Zalecana literatura:
Charmaz, Kathy. 2009. Teoria ugruntowana. Praktyczny przewodnik po analizie jakościowej, Warszawa:
Wydawnictwo Naukowe PWN.
Gibbs, Graham. 2011. Analizowanie danych jakościowych, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Silver. Christina, Ann Lewins. 2014. Using Software in Qualitative Research A Step-by-Step Guide, Second
Edition, SAGE.
D. Jemielniak, Badania jakościowe: podejścia i teorie, tom 1, PWN, Warszawa 2012
D. Jemielniak, Badania jakościowe: metody i narzędzia, tom 2, PWN, Warszawa 2012
E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, PWN, Warszawa 2003
D. Maison, Zogniskowane wywiady grupowe: jakościowa metoda badań marketingowych, PWN, Warszawa 2001

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

MODUŁ METODOLOGICZNY
Celem modułu jest dostarczenie umiejętności badawczych przydatnych dla projektowania i badania
efektywności innowacyjnych rozwiązań i prowadzenia interwencji społecznych. Wprowadzanie zmiany
wymaga ciągłego monitoringu w postaci realizacji wysokiej jakości badań oraz umiejętności znajdowania
i wykorzystywania dostępnych informacji.
Przedmioty składające się na moduł metodologiczny to przede wszystkim zaawansowane metody analizy
danych ilościowych i jakościowych uzupełnione o nowoczesne techniki i narzędzia analityczne, m.in. badania
w działaniu (action research), badania internetowe, laboratorium procesów grupowych, analitykę internetową.