Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Digital imaging: social history
Course of study:
2017/2018
Code:
HSO-2-239-EG-s
Faculty of:
Humanities
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
E-Economy
Field of study:
Sociology
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Olszewska Anna (aolsz@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr Olszewska Anna (aolsz@agh.edu.pl)
Module summary

Seria adresowana do osób zainteresowanych zjawiskami zachodzącymi w obrębie społeczeństwa informacyjnego. Poświęcona problemom kultury wizualnej.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Ma świadomość znaczenia humanistyki dla rozumienia oraz kształtowania współczesnych procesów społecznych, politycznych, gospodarczych i kulturowych. Activity during classes
Skills
M_U001 Wykrywa złożone zależności między procesami społecznymi, cywilizacyjnymi i kulturowymi. Activity during classes
M_U002 Potrafi krytycznie ocenić sposób funkcjonowania współczesnego obiegu informacji wizualnej SO2A_U06, SO2A_U07
Knowledge
M_W001 Posiada zaawansowaną wiedzę o relacjach zachodzących między nauką a technologią w kulturze współczesnej Test
M_W002 Posiada gruntowną wiedzę na temat społecznego kontekstu funkcjonowania technologii informatycznych i audiowizualnych. Test
M_W003 Zna sposoby wyjaśniania współczesnych zjawisk i procesów społecznych w zakresie przekazu informacji SO2A_W04 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Ma świadomość znaczenia humanistyki dla rozumienia oraz kształtowania współczesnych procesów społecznych, politycznych, gospodarczych i kulturowych. + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Wykrywa złożone zależności między procesami społecznymi, cywilizacyjnymi i kulturowymi. + - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi krytycznie ocenić sposób funkcjonowania współczesnego obiegu informacji wizualnej + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Posiada zaawansowaną wiedzę o relacjach zachodzących między nauką a technologią w kulturze współczesnej + - - - - - - - - - -
M_W002 Posiada gruntowną wiedzę na temat społecznego kontekstu funkcjonowania technologii informatycznych i audiowizualnych. + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna sposoby wyjaśniania współczesnych zjawisk i procesów społecznych w zakresie przekazu informacji + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Punktem wyjścia dla rozważań o kulturze wizualnej będą świadectwa twórców cyfrowej rewolucji. Zaprezentowane zostaną w porządku historii. Naszym celem jest odnalezienie wydarzeń oraz zależności społecznych, które określiły charakter współczesnych doświadczeń wizualnych. Ich rozpoznanie umożliwi również krytyczną ocenę potencjału kultury wizualnej.

W części pierwszej przyjrzymy się sylwetkom dwudziestowiecznych teoretyków obrazu. Zwrócimy uwagę na tych, którzy do swoich rozważań wprzęgli elementy matematyki, teorii informacji, nawiązywali do doświadczeń rozwijającej się równolegle informatyki. Następnie odwołamy się do historii eksperymentatorów działających okresie cyfrowej rewolucji. Przyjrzymy się warunkom, w których działali. W części trzeciej współczesne obrazy i obrazowanie zostaną przedstawione jako konstrukt społeczny, efekt pomyślnego (?) zlepienia funkcjonujących dotychczas niezależnie idei i umiejętności.

Spis treści

Część I Pryncypia obrazowania cyfrowego
1. Teorie obrazu w czasach rewolucji informacyjnej:
a) sztuka i humanistyka;
b) matematyka;
c) informatyka;
2. Kryzys? Ograniczenia technik obrazowania cyfrowego

Część II Podróż idei: historie osobiste
1. Kontrowersje, odrzucenie obrazów cyfrowych
2. Społeczności twórców
3. Warunki działania
4. Nowe umiejętności

Część III o współczesnym doświadczeniu wizualnym
1. Emergencja form wizualnych
2. Symbioza nauki i obrazów
3. Ludzkie wyjście: komunikacja wizualna w systemach AI
4. Paradoksy kultury wizualnej

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 30 h
Realization of independently performed tasks 26 h
Contact hours 4 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

obecność, aktywny udział w zajęciach 50%, kolokwium 50%

Prerequisites and additional requirements:

lektura w języku angielskim

Recommended literature and teaching resources:

Główne:
Nilsson, N. J. (2009). The quest for artificial intelligence. Cambridge University Press.
Gawrysiak, P. (2008). Cyfrowa rewolucja. Rozwój cywilizacji informacyjnej. Warszawa: Wydawn. Nauk. PWN.

Uzupełniające:
Roszak, T. (1986). Cult of information: The folklore of computers and the true art of thinking. Pantheon.
Gombrich, E. H.(1977). Art and illusion: A study in the psychology of pictorial representation (Vol. 5). London: Phaidon.
Schade, S., & Wenk, S. (2014). Studien zur visuellen Kultur: Einführung in ein transdisziplinäres Forschungsfeld (Vol. 8). transcript Verlag.
Purgar, K. (2018). Pictorial Appearing. Image Theory After Representation. Bielefeld: transcript-Verlag

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

zob.:
https://www.researchgate.net/profile/Anna_Olszewska/contributions

Additional information:

brak