Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
E-praca
Course of study:
2017/2018
Code:
HSO-2-303-EG-s
Faculty of:
Humanities
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
E-Economy
Field of study:
Sociology
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab, prof. AGH Nawojczyk Maria (marnaw@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab, prof. AGH Nawojczyk Maria (marnaw@agh.edu.pl)
dr Mamak-Zdanecka Marzena (mamak@agh.edu.pl)
mgr Fasuga Ilona (i.fasuga@gmail.com)
mgr Stachera-Krzyżowska Katarzyna (katarzyna.stachera@gmail.com)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 zdaje sobie sprawę z etycznych i prawnych aspektów funkcjonowania w wirtualnej rzeczywistości, w szczególności w komunikacji pomiędzy organizacjami (np. B2B) SO2A_K09 Participation in a discussion,
Case study,
Presentation,
Project,
Activity during classes
M_K002 ma świadomość znaczenia analizy socjologicznej dla rozumienia zjawisk charakterystycznych dla nowoczesnego rynku pracy. SO2A_K06 Examination,
Activity during classes
M_K003 samodzielne wykonywanie działań wymagających specjalistycznej wiedzy umiejętność pracy w grupie SO2A_K03, SO2A_K05 Project,
Activity during classes
Skills
M_U001 umiejętność prowadzenia specjalistycznych analiz w obrębie branży e-commerce w Polsce i na świecie (np. analizy użyteczności sklepów internetowych) SO2A_U07 Project,
Activity during classes
M_U002 organizacja oraz optymalizacji procesów komunikacyjnych z wykorzystaniem nowinek technologicznych SO2A_U08 Project,
Activity during classes
M_U003 opracowywanie oraz prezentacja studium przypadku (case studies). SO2A_U11 Project,
Activity during classes
M_U004 potrafi analizowac i rozumie zmiany zachodzące na rynku pracy uwzględniając ich społeczne i kulturowe zakorzenienie. SO2A_U02, SO2A_U03 Examination,
Activity during classes
M_U005 wykorzystania ogólnej i specjalistycznej wiedzy w codziennej pracy zawodowej SO2A_U06 Project,
Activity during classes
M_U006 praktyczne wykorzystanie mediów społecznościowych dla komunikacji oferty handlowej (np. publiczny wizerunek firmy w Internecie oraz podtrzymywanie lojalności użytkowników podczas i po zakończeniu kampanii reklamowych) SO2A_U04 Project,
Activity during classes
Knowledge
M_W001 ma poszerzona wiedze na temat wzajemych relacji między zmianami społecznycznymi, nowymi technologiami a rynkiem pracy. SO2A_W06 Examination,
Activity during classes
M_W002 treść kursu odnosi się do realiów lokalnego rynku ale wskazuje także trendy i ważne zjawiska na rynkach bardziej rozwiniętych Project,
Activity during classes
M_W003 zna i potrafi wyjaśnic zmiany zachodzace na rynkach pracy, tak w kategoriach rynków lokalnych, jak i globalnych. SO2A_W14 Examination,
Activity during classes
M_W004 ma poszerzona wiedzę na temat specyfiki stosunków pracy w społeczeństwach nowoczesnych i relacjach zachodzących między czestnikami procesu pracy. SO2A_W07 Examination,
Activity during classes
M_W005 podczas zajęć studenci zdobywają szczegółową wiedzę na temat nowych zawodów w branży internetowej oraz nowoczesnych form komunikacji w organizacjach globalnych; SO2A_W06 Project,
Activity during classes
M_W006 podczas zajęć studenci zdobywają szczegółową wiedzę na temat procesu uruchomienia sprzedaży on-line SO2A_W06 Project,
Activity during classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 zdaje sobie sprawę z etycznych i prawnych aspektów funkcjonowania w wirtualnej rzeczywistości, w szczególności w komunikacji pomiędzy organizacjami (np. B2B) + - - + - - - - + - -
M_K002 ma świadomość znaczenia analizy socjologicznej dla rozumienia zjawisk charakterystycznych dla nowoczesnego rynku pracy. + - - - - - - - - - -
M_K003 samodzielne wykonywanie działań wymagających specjalistycznej wiedzy umiejętność pracy w grupie - - - + - - - - + - -
Skills
M_U001 umiejętność prowadzenia specjalistycznych analiz w obrębie branży e-commerce w Polsce i na świecie (np. analizy użyteczności sklepów internetowych) - - - - - - - - + - -
M_U002 organizacja oraz optymalizacji procesów komunikacyjnych z wykorzystaniem nowinek technologicznych - - - + - - - - - - -
M_U003 opracowywanie oraz prezentacja studium przypadku (case studies). - - - + - - - - - - -
M_U004 potrafi analizowac i rozumie zmiany zachodzące na rynku pracy uwzględniając ich społeczne i kulturowe zakorzenienie. + + - - - - - - - - -
M_U005 wykorzystania ogólnej i specjalistycznej wiedzy w codziennej pracy zawodowej - - - + - - - - + - -
M_U006 praktyczne wykorzystanie mediów społecznościowych dla komunikacji oferty handlowej (np. publiczny wizerunek firmy w Internecie oraz podtrzymywanie lojalności użytkowników podczas i po zakończeniu kampanii reklamowych) - - - - - - - - + - -
Knowledge
M_W001 ma poszerzona wiedze na temat wzajemych relacji między zmianami społecznycznymi, nowymi technologiami a rynkiem pracy. + + - - - - - - - - -
M_W002 treść kursu odnosi się do realiów lokalnego rynku ale wskazuje także trendy i ważne zjawiska na rynkach bardziej rozwiniętych - + - + - - - - + - -
M_W003 zna i potrafi wyjaśnic zmiany zachodzace na rynkach pracy, tak w kategoriach rynków lokalnych, jak i globalnych. + + - - - - - - - - -
M_W004 ma poszerzona wiedzę na temat specyfiki stosunków pracy w społeczeństwach nowoczesnych i relacjach zachodzących między czestnikami procesu pracy. + + - - - - - - - - -
M_W005 podczas zajęć studenci zdobywają szczegółową wiedzę na temat nowych zawodów w branży internetowej oraz nowoczesnych form komunikacji w organizacjach globalnych; - - - + - - - - - - -
M_W006 podczas zajęć studenci zdobywają szczegółową wiedzę na temat procesu uruchomienia sprzedaży on-line - - - - - - - - + - -
Module content
Lectures:

 • Procesy globalizacji i postępu technologicznego spowodowały rewolucyjne zmiany w sytuacji pracy. Kiedyś w miarę jednorodny i przewidywalny świat pracy stał się obecnie wielce zróżnicowany i niepewny. Przedefiniowaniu ulegają takie pojęcia jak zawód, ścieżka kariery, umowa o pracę, pożądane na rynku pracy kwalifikacje, organizacje pracy, systemy zarządzania pracą, sfera zawodowa jako odrębna sfera życia, bezpieczeństwo pracy, brak pracy, dyskryminacja na rynku pracy, kulturowe uwarunkowania środowiska pracy, zarządzanie międzykulturowe, migracje pracowników i migracja miejsc pracy w globalizującej się gospodarce oraz samo pojęcie pracy. Analiza wymienionych zagadnień stanie się podstawą programową dla tego przedmiotu.
 • Zajęcia będą składały się z dwóch podstawowych komponentów: wykładów i zajęć warsztatowych. Tematyka wykładów będzie kontynuacją i rozwinięciem rozważań teoretycznych z zakresu socjologii ekonomicznej, tak aby dostarczyć Państwu najnowszych kategorii analitycznych umożliwiających teoretyczną ramifikację dynamicznych procesów zmiany zachodzących w sferze pracy, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu nowych technologii na te procesy. Zajęcia warsztatowe będą dostarczać Państwu wiedzy praktycznej z różnych szczegółowych pól współczesnej gospodarki.
 • Zakres tematyczny wykładów:
 • 1. Praca w ujęciach definicyjnych (1 godziny).
  Praca jako szczególna aktywność ludzka, jej rola w życiu jednostki i społeczeństw. Zmiany charakteru pracy pod wpływem zmian społecznych i technologicznych. Rynek pracy, sposoby jego badania i kierunki ewolucji.
 • 2. Praca w koncepcjach socjologicznych (2 godziny).
  Społeczny podział pracy Emila Durkheima, weberowskie biurokratyczne zasady organizacji pracy, organizacja jako negocjowany porządek w ujęciu interakcjonizmu, postmodernistyczny dyskurs nad podmiotowością jednostki w procesie pracy, praca w sieci.
 • 3. Technologia jako czynnik zmian w świecie pracy (2 godziny).
  Rewolucja przemysłowa i rewolucja informacyjna i ich konsekwencje dla organizacji pracy. Nowe podziały na centra i peryferie, gospodarka rozproszona. Wiedza jako podstawowy zasób ekonomiczny.
 • 4. E-praca, szanse i zagrożenia (2 godziny).
  Nowe technologie wspomagające proces pracy, telepraca, indywidualny i społeczny bilans zysków i strat nowego typu zatrudnienia, problem inkluzji i ekskluzji społecznej, nowe czynniki stratyfikacji społecznej.
 • 5. Zawód jako zanikająca kategoria społeczna (2 godziny).
  Relacje pomiędzy zawodem, wykonywaną pracą, umiejętnościami a procesami profesjonalizacji. Ścieżka kariery zawodowej jako patchwork, jednostka aktywnym kreatorem siebie i swego miejsca na rynku pracy.
 • 6. Stosunki i środowisko pracy (2 godziny).
  Procesy indywidualizacji i ich wpływ na stosunki pracy. Zmiana typów umów o pracę oraz czynników gwarantujących jej bezpieczeństwo. Uncooperative self jako nowy typ tożsamości charakterystyczny dla przemian świata pracy.
 • 7. Dyskryminacja na rynku pracy (2 godziny).
  Nowe czynniki pozycjonowania na rynku pracy. Lokalne i globalne procesy i praktyki dyskryminacji w świecie pracy oraz społeczne i kulturowe zmiany w tym zakresie jako konsekwencja rewolucji informacyjnej.
 • 8. Podsumowanie (1 godzina).
  Dyskusja nad aplikowalnością poznanych koncepcji teoretycznych jako kategorii wyjaśniających w projektach empirycznych przygotowywanych podczas warsztatów.

Auditorium classes:

Gospodarka rynkowa rozwija się równolegle z gospodarką w sieci, a wprowadzenie technologii mobilnych umożliwiło wykonywanie wielu zadań zawodowych poza stacjonarnym miejscem pracy – zdalnie na urządzeniach mobilnych. Praca na etacie nie jest już atrakcyjna dla pracodawców a zatrudnienie pracownika zdalnego pozwala obniżyć koszty utrzymania zasobów kadrowych oraz pozyskać idealnego pracownika bez ograniczenia dystansu geograficznego pracownik zdalny. Czy rynek e-pracy przynosi korzyści także pracownikom? Jest szansą dla specjalistów, którzy są dynamiczni i źle znoszą ograniczenia w ramach struktur firmowych. Dla start-upów. Dla przedstawicieli zawodów wolnych. Dla osób, którym sytuacja rodzinna i zdrowotna nie pozwala na wiązanie się z miejscem pracy w stałych terminach. Elastyczne zatrudnienie (telepraca, zdalna praca), pozwalając na pracę w dowolnym miejscu – staje coraz bardziej powszechne, stwarza możliwość outsourcingu i obejmuje kolejne sektory gospodarki. Jeżeli połączymy rozwijającą się gospodarkę wiedzy z jej cechą gospodarki internetowej oraz “smartfonową rewolucją”, to otrzymamy nowy typ zachowań organizacji w gospodarce i zapotrzebowanie na pracowników o nowych kompetencjach. Polega to na upowszechnianiu się e-pracy, e-rekrutacji, pojawianiu nowych zawodów a czasami tylko przekształcaniu dotychczasowych lub nadawaniu im anglojęzycznej nazwy, nowych technologii pracy, akceptacji kobiet w zawodach dotychczas niedostępnych, prowadzeniu firm „born globals”. Gwałtowny rozwój rynku telepracy, zanikanie tradycyjnych zawodów i powstawanie nowych, może powodować dezorientację co pełnionych ról zawodowych, specjalizacji w zakresie obowiązków i wymagań, wymaganych kompetencji. Celem ćwiczeń jest zaprezentowanie wymienionych zagadnień i zjawisk współczesnego rynku pracy. Metodą jaką będą pracować uczestniczy zajęć są: studia przypadku, symulacje, action learning, wykorzystanie materiałów multimedialnych oraz krótkie formy projektowe.
Zakres tematyczny
1. Pracownik jutra (2 godziny).
Jakich pracowników potrzebują pracodawcy w warunkach trzeciej i czwartej rewolucji przemysłowej. Nowa klasa pracowników wiedzy. Technologie zwiększające wydajność pracy (oprogramowania dla pracowników wiedzy, aplikacje i sztuczna inteligencja, komputerowe systemy szkoleniowe). Indywidualne zarządzanie wiedzą i zarządzanie informacjami.

2. Zasadnicze zmiany w charakterze pracy (2 godziny)
Automatyzacja i robotyka przyczyną zmian w zatrudnieniu w produkcji i usługach. Pracownicy pokolenia organizacji sieciowych i wirtualnych (bardziej gracze niż pracownicy). Pozycjonowanie w sieci istotnym czynnikiem w budowaniu wizerunku menedżera. Networking. Pokolenie przedsiębiorców społecznościowych.

3. Telepraca w Polsce i zagranicą (2 godziny)
Branże i zawody, w których wykonuje się telepracę. Prawa i obowiązki telepracownika. Freelancer jako opcja kariery dla osób wykonujących kreatywny zawód. Wirtualne zespoły i zasady angażowania pracowników wirtualnych.

4.Skuteczne poszukiwanie pracy w sieci (2 godziny)
Serwisy rekrutacyjne i ich specjalizacja (ogólne branżowe, kierowane do absolwentów, listy dyskusyjne). Zalety i wady e-rekrutacji. Grywalizacja w rekrutacji (przykłady zastosowania rywalizacji w rekrutacji i selekcji).

5. Zarządzanie karierą zawodową (2 godziny)
Internetowe giełdy pracy – atrakcyjny zautomatyzowany sposób poszukiwania pracowników. Do jakich sektorów poszukuje się pracowników poprzez internetowe giełdy pracy? Kategorie pracodawców korzystających z internetowej giełdy pracy. Trafność zatrudnienia przez Internet. Serwisy kariery czyli jak pozyskiwać i zarządzać talentami.

6. E – praca, nowe zawody. Rezygnacja z posiadania zasobów pracowników na rzecz dostępu do zasobów (2 godziny).
Przykładowe nowe zawody w rozwijającej się gospodarce internetowej: e-commerce sales manager, social media menager, researcher (broker, selekcjoner informacji w branży medialnej, HR, medycznej, technologicznej), dydaktyk medialny, organizator pracy wirtualnej, teletutor na rynku edukacyjnym, specjalista w zarządzaniu strukturą informacyjną firmy. Pilnie poszukiwany „naukowiec ds. danych”.

7. E –praca, biura dla zdalnych pracowników (1 godzina)
Centra pracy wspólnej (coworking spaces) alternatywą dla pracy w domu i obniżaniem kosztów operacyjnych firmy. Klaster coworkigowy i usługi prawne, gospodarcze na poziomie lokalnym. Wirtualne biuro.

7. Zasady etykiety w komunikacji i korespondencji przez Internet (1 godzina).
Jakich zasad należy przestrzegać w korespondencji mailowej. Reguła krótkich wiadomości. Praktyka spersonalizowanych e-maili pracowników. Komunikowanie się pracownika przez komunikatory jako forma „dyżuru przyjmowania interesantów”. Telekonferencje, videokonferencje a small talk.

Project classes:
Nowe formy pracy i nowoczesna komunikacja w organizacji

Współczesny rynek pracy generuje coraz to nowe potrzeby, w szczególności w aspekcie nowych technologii informacyjnych. Powoduje to wyłanianie się zupełnie nowych, dotąd nie praktykowanych zawodów, skupionych wokół, często wąskich dyscyplin wiedzy. W ramach przedmiotu zaprezentowane zostaną nowoczesne zawody związane z nowymi technologiami. Podczas zajęć studenci dowiedzą się również, w jaki sposób optymalizować swoją pracę z wykorzystaniem nowinek technologicznych, jak komunikować się na odległość, dostosowywać komunikację do struktury przedsiębiorstw, kooperować w systemach rozproszonych, raportować wyniki pracy, kontrolować pracę innych oraz efektywnie i efektownie sprzedawać wyniki swoich działań. Tematyka przedmiotu dotyczy również procesu komunikacji w organizacjach ponadnarodowych i dużych korporacjach. Szum informacyjny spowodowany natłokiem danych generowanych często w sposób nierozsądny, nieprzemyślany oraz masowy spowodował, że teoretycy zarządzania podjęli próby walki z przesyceniem informacji, powodującej spadek jakości i efektywności pracy. W ramach zajęć zaprezentowane zostaną nowatorskie formy komunikacji w ramach organizacji, elementy wykorzystania grywalizacji w procesie komunikacji, stosowania narzędzi usprawniających przekazywanie danych, wspomagających działanie przedsiębiorstw. Podczas zajęć studenci poznają również różnice w kulturach organizacyjnych określonych krajów i wpływ tych różnic na kooperację między przedsiębiorstwami z różnych zakątków świata drogą online.
• Tematyka zajęć (10h akademickich):
o Wstęp. Omówienie programu studiów
o Nowe formy pracy – praca zdalna czy praca w biurze? (Omówienie przykładowych form pracy oraz nowych zawodów związanych z technologią). Jak technologia wpływa na „tradycyjne” zawody?
o Wady, zalety oraz skutki telepracy w czasie tradycyjnych oraz nietradycyjnych godzin pracy. Czy i jakie przedsiębiorstwa powinny zatrudniać pracowników pracujących zdalnie?
o Formy komunikacji w organizacji oraz ich zależność od struktury przedsiębiorstwa.
o Wyzwania w komunikacji w organizacji, w której pracownicy nie mówią w tym samym języku i pochodzą z różnych kręgów kulturowych.
o Jak się komunikować efektywnie i efektownie?

• Forma zajęć: warsztatowa. Zaliczenie będzie zależało od obecności, aktywności na zajęciach i w pracy zespołowej oraz od rozwiązań case studies/zadań.

Workshops:
E-commerce. Handel elektroniczny

 • Celem zajęć jest wielowymiarowe i kompleksowe przygotowanie studentów do prowadzenia własnej działalności handlowej w Internecie. W ramach zajęć studenci uzyskają fachową i merytoryczną wiedzę z zakresu handlu elektronicznego w Internecie (Polska i Świat), poznają teoretyczne i praktyczne paradygmaty działań handlowych w Internecie. Posiądą wiedzę dotyczącą krytycznej i specjalistycznej analizy mechanizmów rządzących rynkiem e-commerce (np. w odniesieniu do usług, produktów, mediów społecznościowych).
 • 1. Strategia realizacji eCommerce. Jak i dlaczego różne firmy wchodzą w sprzedaż elektroniczną. Podział eCommerce. Obieranie strategii wejścia do eCommerce – 1 h;
 • 2. Proces uruchomienia sprzedaży internetowej. Podstawowe kroki do uruchomienia sklepu. Towar, cena, logistyka, finanse, opisy produktów, regulamin, uruchomienie i testy. – 2 h;
 • 3. Oprogramowanie sklepu internetowego. Analiza potrzeb i wybór oprogramowania. Oprogramowanie komercyjne a open-source. Oprogramowanie dedykowane a platformy sprzedażowe. Proces projektowania i wdrożenia oprogramowania sklepowego. Rozszerzenia i istotne moduły sklepu internetowego. Integracje z systemami zewnętrznymi. – 2 h;
 • 4. Cena w eCommerce. Co ma wpływ na cenę on-line. Jak kształtują się ceny on-line. Jak zapewnić dochodowość sprzedaży. Jak dywersyfikować przychody. – 1 h;
 • 5. Produkt w eCommerce. Jak prezentować produkt. Jak poznać kluczowe czynniki decyzji zakupowej. – 1 h;
 • 6. Proces zakupu. Jak badać proces zakupowy on-line. Konwersja. Jak optymalizować proces zakupu. Użyteczność. Testy z użytkownikami. – 3 h

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 127 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Examination or Final test 2 h
Participation in lectures 15 h
Participation in auditorium classes 15 h
Participation in laboratory classes 10 h
Participation in project classes 10 h
Preparation for classes 30 h
Realization of independently performed tasks 30 h
Completion of a project 10 h
Contact hours 5 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Na ocenę końcową będą się składać oceny:
- z egzaminu 60%,
- z ćwiczeń audytoryjnych 20%,
- z ćwiczeń laboratoryjnych 10%,
- z ćwiczeń projektowych 10%.

Prerequisites and additional requirements:
 • Wykład:

Student powinien znac podstawowe koncepcje socjologii ekonomicznej. Powinien czytać teksty do poszczególnych wykładów i czynnie w nich uczestniczyć poddając te teksty krytycznej analizie.

 • Ćwiczenia laboratoryjne:

Obecność jest obowiązkowa, na zaliczenie trzeba bedzie przygotować strategię wejścia na rynek sklepu internetowego

 • Ćwiczenia projektowe:

Podstawowym wymogiem umożliwiającym zaliczenie kursu jest obecność. Kolejnym wymogiem będzie praca w zespołach nad opracowaniem studium przypadku (case studies) oraz krótka prezentacja . Oceniane będzie kompleksowe podejście do tematu, kreatywność oraz wykorzystanie wiedzy z zajęć teoretycznych.

 • Ćwiczenia audytoryjne
  Forma zaliczenia przedmiotu: obecność i aktywny udział w zajęciach, przygotowanie krótkiego projektu z zakresu e-pracy lub e-rekrutacji.
Recommended literature and teaching resources:

Literatura (wykład):

 1. Castells, Manuel. Społeczeństwo sieci. Warszawa: PWN. 2007.
 2. Castells, Manuel i Pekka Himanen. Społeczeństwo informacyjne i państwo dobrobytu. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej. 2009.
 3. Fevre, Ralph. The New Sociology of Economic Behaviour. London: Sage. 2003.
 4. Grint, Keith. The Sociology of Work. Cambridge: Polity Press. 1991.
 5. Kare-Silver, Michael de. E-szok. Warszawa: PWE. 2002.
 6. Piróg, Tomasz. Elastyczny popyt i elastyczna podaż pracy. Późnonowoczesny rynek pracy a jakość życia jednostek. (w:) Barbara Gąciarz i Marzena Mamak-Zdanecka (red.). Rynek pracy i organizacje w gospodarce opartej na wiedzy. Łódź: Printpap. s.127-145. 2011.
 7. Rifkin, Jeremy. Koniec pracy. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie. 2001.
 8. Rifkin, Jeremy. Wiek dostępu. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie. 2003.
 9. Ritzer, George. Enchanting a Disenchanted World. London: Sage 2010.
 10. Rynek pracy wobec zmian demograficznych. Zeszyty demograficzne 1, 2013
 11. Sennett, Richard. Together: The Rituals, Pleasures, and Politics of Cooperation. New Haven: Yale University Press. 2012.
 12. Standing, Guy. Prekariat. Warszawa: PWN 2014.
 13. Wallerstein, Immanuel. Koniec świata jaki znamy. Warszawa: Scholar. 2004.
 14. Watson, Tony J. Sociology, Work and Industry. London: Routledge. 2001.

Literatura (ćwiczenia laboratoryje):

• Dlaczego kupujemy. Nauka o robieniu zakupów. Zachowania klienta w sklepie., Paco Underhill ;
• Nie każ mi myśleć! O życiowym podejściu do funkcjonalności stron internetowych, Steve Krug
• Przetestuj ją sam! Steve Krug o funkcjonalności stron internetowych, Steve Krug;
• Jak założyć skuteczny i dochodowy sklep internetowy. Wojciech Kyciak;
• Projektowanie stron WWW. Użyteczność w praktyce, Marek Kasperski, Anna Boguska-Torbicz
• Usability w e-biznesie. Co kieruje Twoim klientem?, Tomasz Karwatka;
• E-commerce. Proste odpowiedzi na trudne pytania, Tomasz Karwatka , Dawid Sadulski.#

 • Materiały własne/cyfrowe prowadzących zajęcia zostaną udostępnione w formie elektronicznej i/lub przekazane do biblioteki wydziału

Literatura (ćwiczenia projektowe):
• Jack Nilles, Telepraca – Strategie kierowania wirtualną załogą;
• Janusz Wiśniewski, Zatrudnianie pracowników w formie telepracy;
• Marek Gałusza, Telepraca Praktyczny poradnik

 • Materiały własne/cyfrowe prowadzących zajęcia zostaną udostępnione w formie elektronicznej i/lub przekazane do biblioteki wydziału

Literatura (ćwiczenia audytoryjne):
• Bonek T., Smaga M. Biznes w Internecie – Praktyczny poradnik o marketingu, sprzedaży, public relations on-line i promocji w mediach społecznościowych. Warszawa: Wolters Kluwer Polska. 2012.
• Davenport Thomas H. Zarządzanie pracownikami wiedzy. Kraków: Wolters Kluwer Polska. 2007.
• Flaga-Gieruszyńska K., Gołaczyński J., Szostek D. Media elektroniczne – Współczesne problemy prawne. Warszawa: Wydawnictwo C. H. BECK. 2016.
• Jelonek M., Szklarczyk D., Balcerzak – Raczyńska A., Oczekiwania pracodawców a pracownicy jutra. Na podstawie badań zrealizowanych w 2012 roku w ramach III edycji projektu Bilans Kapitału Ludzkiego. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. 2012.
• Kamińska – Radomska I. Etykieta biznesu czyli międzynarodowy język kurtuazji. Warszawa: Wydawnictwo Studio EMKA. 2013.
• Meritum prawo pracy 2016. Warszawa: Wolters Kluwer. 2016.
• Rifkin J. Społeczeństwo zerowych kosztów krańcowych. Internet przedmiotów. Ekonomia współdzielenia. Zmierz kapitalizmu. Warszawa: Studio Emka. 2016.
• Tkaczyk P. Grywalizacja. Gliwice: Hellion. 2012.
• Forbes Polska. Forbes.pl, aktualne artykuły i materiały multimedialne.
• Harvard Business Review Polska, aktualne artykuły, studia przypadków.
• Materiały własne (studia przypadków, cyfrowe), udostępnione w trakcie zajęć dla celów realizacji tematów ćwiczeń.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:
 1. Maria Nawojczyk. „Kulturowe uwarunkowania biznesu w dobie społeczeństwa informacyjnego”; (w:) Łucja Kapralska (red.); Kulturowe aspekty społeczeństwa informacyjnego; Łódź: Printpap, 2011, ss. 185-203.
 2. Maria Nawojczyk. „Społeczeństwo post-industrialne i jego gospodarka”; (w:) Barbara Gąciarz i Marzena Mamak-Zdanecka (red.); Rynek pracy i organizacje w gospodarce wiedzy; Łódź: Printpap, 2011, ss. 87-104.
 3. Maria Nawojczyk. „Czas wolny- pochodna czy determinanta pozycji społecznej”; (w:) Dorota Mroczkowska (red.); Czas wolny. Refleksje, dylematy, perspektywy. Warszawa: Difin SA, 2011, ss. 121-136.
Additional information:
 • Ćwiczenia audytoryjne
  dr Marzena Mamak-Zdanecka
 • Ćwiczenia laboratoryjne (E-commerce. Handel elektroniczny):
  mgr Ilona Fasuga Koordynator ds. obsługi klienta answear.com 26
 • Ćwiczenia projektowe (Nowe formy pracy i nowoczesna komunikacja w organizacji)
  mgr Katarzyna Stachera-Krzyżowska