Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
"Przyjemność, aktywność, indywidualizm, moda". Badania nad kulturą popularną
Course of study:
2017/2018
Code:
HSO-2-305-EG-s
Faculty of:
Humanities
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
E-Economy
Field of study:
Sociology
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. Skowronek Katarzyna (kskowronek85@gmail.com)
Academic teachers:
prof. dr hab. Skowronek Katarzyna (kskowronek85@gmail.com)
Module summary

Przedmiot pozwala na pogłębienie wiedzy teoretycznej i metodologicznej koniecznej do przygotowania studentów do pisania pracy dyplomowej.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Ma potrzebę ciągłego poszerzania swojej wiedzy i umiejętności oraz rozwoju zawodowego. Activity during classes
M_K002 Ma świadomość znaczenia refleksji humanistycznej i społecznej dla rozumienia procesów i przemian zachodzący we współczesnych społeczeństwach i jest aktywnym uczestnikiem życia kulturalnego. Activity during classes
M_K003 Samodzielnie podejmuje analizę problemów społecznych we współczesnej kulturze, efektywnie organizuje swoją pracę naukową w oparciu o obowiązujące zasady etyczne Activity during classes
Skills
M_U001 Potrafi sformułować problem badawczy, przedstawić go w kontekście teoretycznym samodzielnie dobierając źródła naukowe, postawić tezy i zaprezentować w tej perspektywie własne poglądy. Diploma thesis preparation
M_U002 Potrafi dokonać pogłębionej analizy przemian i zjawisk zachodzących we współczesnym świecie w oparciu o poznane koncepcje teoretyczne i podejścia metodologiczne w stopniu pozwalającym na przygotowanie pracy magisterskiej. Diploma thesis preparation
M_U003 Potrafi samodzielnie przeprowadzić analizę zjawisk i procesów zachodzących współcześnie w oparciu o właściwe narzędzia badawcze i z użyciem odpowiedniej terminologii z wykorzystaniem odpowiednich technik analitycznych i wspomagających programów komputerowych. Diploma thesis preparation
M_U004 Prowadzi na poziomie zaawansowanym pracę badawczą pod kierunkiem opiekuna naukowego Diploma thesis preparation
M_U005 Potrafi korzystać z różnorodnych źródeł pozyskiwania danych i dokonywać ich selekcji, posługując się potrzebnymi technologiami z poszanowaniem zasad prawa autorskiego. Diploma thesis preparation
Knowledge
M_W001 Ma wiedzę na temat zachodzących współcześnie przemian społecznych i znaczenia języka w formowaniu się społeczeństw i kultury. Diploma thesis preparation
M_W002 Ma pogłębioną wiedzę o tym, jakie miejsce wśród nauk humanistycznych, społecznych i nauk o sztuce zajmuje kulturoznawstwo oraz zna jego przedmiotową i metodologiczną specyfikę. Diploma thesis preparation
M_W003 Zna i rozumie znaczenie refleksji antropologicznej, społecznej, filozoficznej i ekonomicznej i ich wpływu na kształt obecnej kultury i przemian jakie się w dokonują współcześnie w udziale i tworzeniu kultury. Umie korzystać ze źródeł szanując zasady uczciwości naukowej i przepisy z zakresu ochrony własności intelektualnej. Diploma thesis preparation
M_W004 Posiada aktualną i wszechstronną wiedzę o dziedzinach i dyscyplinach nauki tworzących kulturoznawstwo oraz zna ich najważniejsze i najnowsze osiągnięcia badawcze, interpretacyjne i metodologiczne. Diploma thesis preparation
M_W005 Zna terminologię własciwą dla dziedzin i dyscyplin naukowych tworzących kanon kulturoznawstwa Diploma thesis preparation
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Ma potrzebę ciągłego poszerzania swojej wiedzy i umiejętności oraz rozwoju zawodowego. - - - - - + - - - - -
M_K002 Ma świadomość znaczenia refleksji humanistycznej i społecznej dla rozumienia procesów i przemian zachodzący we współczesnych społeczeństwach i jest aktywnym uczestnikiem życia kulturalnego. - - - - - + - - - - -
M_K003 Samodzielnie podejmuje analizę problemów społecznych we współczesnej kulturze, efektywnie organizuje swoją pracę naukową w oparciu o obowiązujące zasady etyczne - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi sformułować problem badawczy, przedstawić go w kontekście teoretycznym samodzielnie dobierając źródła naukowe, postawić tezy i zaprezentować w tej perspektywie własne poglądy. - - - - - + - - - - -
M_U002 Potrafi dokonać pogłębionej analizy przemian i zjawisk zachodzących we współczesnym świecie w oparciu o poznane koncepcje teoretyczne i podejścia metodologiczne w stopniu pozwalającym na przygotowanie pracy magisterskiej. - - - - - + - - - - -
M_U003 Potrafi samodzielnie przeprowadzić analizę zjawisk i procesów zachodzących współcześnie w oparciu o właściwe narzędzia badawcze i z użyciem odpowiedniej terminologii z wykorzystaniem odpowiednich technik analitycznych i wspomagających programów komputerowych. - - - - - + - - - - -
M_U004 Prowadzi na poziomie zaawansowanym pracę badawczą pod kierunkiem opiekuna naukowego - - - - - + - - - - -
M_U005 Potrafi korzystać z różnorodnych źródeł pozyskiwania danych i dokonywać ich selekcji, posługując się potrzebnymi technologiami z poszanowaniem zasad prawa autorskiego. - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma wiedzę na temat zachodzących współcześnie przemian społecznych i znaczenia języka w formowaniu się społeczeństw i kultury. - - - - - + - - - - -
M_W002 Ma pogłębioną wiedzę o tym, jakie miejsce wśród nauk humanistycznych, społecznych i nauk o sztuce zajmuje kulturoznawstwo oraz zna jego przedmiotową i metodologiczną specyfikę. - - - - - + - - - - -
M_W003 Zna i rozumie znaczenie refleksji antropologicznej, społecznej, filozoficznej i ekonomicznej i ich wpływu na kształt obecnej kultury i przemian jakie się w dokonują współcześnie w udziale i tworzeniu kultury. Umie korzystać ze źródeł szanując zasady uczciwości naukowej i przepisy z zakresu ochrony własności intelektualnej. - - - - - + - - - - -
M_W004 Posiada aktualną i wszechstronną wiedzę o dziedzinach i dyscyplinach nauki tworzących kulturoznawstwo oraz zna ich najważniejsze i najnowsze osiągnięcia badawcze, interpretacyjne i metodologiczne. - - - - - + - - - - -
M_W005 Zna terminologię własciwą dla dziedzin i dyscyplin naukowych tworzących kanon kulturoznawstwa - - - - - + - - - - -
Module content
Seminar classes:

Problematyka seminarium i prac magisterskich obejmuje zagadnienia analizy i interpretacji zjawisk istniejących we współczesnej kulturze popularnej, badanych metodami tekstologicznymi, dyskursywnymi, semiotycznymi. Omówione zostaną najważniejsze przejawy i cechy współczesnej popkultury oraz obszarów, w których jej obecność jest szczególnie widoczna.
Proponowana tematyka spotkań:
1. analiza własnych tematów prac; wyznaczanie dalszych kierunków badań w trakcie poszczególnych semestrów;
2. powtórzenie zasad redagowania tekstu pracy magisterskiej; struktura i kompozycja, styl, bibliografia, aparat krytyczny;
3. definicje i zasięg kultury popularnej; przyjemności popkultury;
4. konsumpcja i konsumeryzm w kulturze popularnej;
5. kultura indywidualizmu a wspólnotowość w kulturze popularnej;
6. erotyzm w kulturze popularnej;
7. płeć/gender , ciało/cielesność w kulturze popularnej;
8. moda, estetyzacja życia codziennego, styl życia;
9. analiza wybranego zjawiska kultury popularnej.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in seminar classes 30 h
Contact hours 10 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 20 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

- ukończona praca magisterska ( w wersji pierwszej) – 80 % oceny
- aktywność, systematyczność w pisaniu pracy, obecność na konsultacjach – 20%

Prerequisites and additional requirements:

Wymagania obligatoryjne do uzyskania zaliczenia z seminarium:
1. obecność (możliwa tylko jedna nieobecność w semestrze)
2. aktywność, przygotowanie do zajęć i prelekcji z wybranego tematu
3. napisany rozdział teoretyczny i metodologiczny – do zaliczenia semestru zimowego; napisana cała praca (przynajmniej w wersji pierwszej) – do zaliczenia całego seminarium

Recommended literature and teaching resources:

1. W. J. Burszta, Kultura popularna jako wspólnota uczuciowa, Kultura Popularna, 2002 nr 1.
2. J. Fiske, Zrozumieć kulturę popularną, Kraków 2010, r. 2 i 3.
3. M. Krajewski, Kultury kultury popularnej, Poznań 2003, część I.
4. J. Storey, Studia kulturowe i badania kultury popularnej. Teorie i metody, Kraków 2003, r. 1, 2, 4, 5, 7.
5. D. Strinati, Wprowadzenie do kultury popularnej, Poznań 1998, r. 1, 2, 6.
6. K. Banaszkiewicz, Nikt nie rodzi się telewidzem, Kraków 2000.
7. Bauman o popkulturze. Wypisy, wyb. M. Halawa, P. Wróbel, Warszawa 2008.
8. A. Ben-Ze’ev, Miłość w sieci. Internet i emocje. Poznań 2005.
9. B. Brzozowska, Gen X. Pokolenie konsumentów, Kraków 2005.
10. W. J. Burszta, Od mowy magicznej do szumów popkultury, Warszawa 2009.
11. J. Burszta, W. Kuligowski, Sequel. Dalsze przygody kultury w globalnym świecie, Warszawa 2005.
12. M. Czubaj, Biodra Elvisa Presleya. Od paleoherosów do neofanów, Warszawa 2007.
13. Dziecko w świecie mediów i konsumpcji, red. M. Bogunia-Borowska, Kraków 2006.
14. U. Eco, Superman w literaturze masowej. Powieść popularna: pomiędzy retoryką a ideologią, Kraków 2008.
15. T. Edensor, Tożsamość narodowa, kultura popularna i życie codzienne, Kraków 2004.
16. Film: fabryka emocji, red. K. Klejsa, T. Kłys, Kraków 2003.
17. Gadżety popkultury. Społeczne życie przedmiotów, W. Godzic, M. Żakowski (red.), Warszawa 2007.
18. W. Godzic, Oglądanie i inne przyjemności kultury popularnej, Kraków 1996.
19. W. Godzic, Rozumieć telewizję, Kraków 2001.
20. W. Godzic, Telewizja jako kultura, Kraków 2002.
21. W. Godzic, Telewizja i jej gatunki po „Wielkim Bracie”, Kraków 2004.
22. W. Godzic, Znani z tego, że są znani. Celebryci w kulturze tabloidów. Warszawa 2007.
23. M. Halawa, Życie codzienne z telewizorem, Warszawa 2006.
24. Intermedialność w kulturze końca XX wieku, red. A. Gwóźdź, Białystok 1998.
25. H. Jacoby, W. Irwin, Dr House i filozofia – wszyscy kłamią. Gliwice 2009
26. Kiczosfery współczesności, red. W. Burszta, E. Sekuła, Warszawa 2008.
27. P. Kowalski, Popkultura i humaniści. Daleki od kompletności remanent spraw, poglądów i mistyfikacji, Kraków 2004.
28. M. Krajewski, Kultury kultury popularnej, Poznań 2003.
29. K. Krzan, Ekstaza w wersji pop. Poszukiwania mistyczne w kulturze popularnej, Warszawa 2008.
30. Kultura Popularna (kwartalnik), red. nacz. W Godzic, Kraków-Warszawa.
31. Kultura popularna: konteksty teoretyczne i społeczno-kulturowe, red. A. Gromkowska-Melosik, Z. Melosik, Kraków 2010.
32. Kultura popularna – tożsamość – edukacja, red. D. Hejwosz, W. Jakubowski, Kraków 2010.
33. A. Lewicki, Od House’a do Shreka. Seryjność w kulturze popularnej, Wrocław 2011.
34. G. Makowski, Świątynia konsumpcji. Geneza i społeczne znaczenie centrum handlowego, Warszawa 2003.
35. Między powtórzeniem a innowacją. Seryjność w kulturze, red. A. Kisielewska, Kraków 2004.
36. Niedyskretny urok kiczu. Problemy filmowej kultury popularnej, red. G. Stachówna, Kraków 1997.
37. A. Nacher, Tele-płeć. Gender w telewizji doby globalizacji. Kraków, 2008 (rozdział “Znaczenia jako negocjacja”).
38. E. Nieroba, A. Czerner, M. Szczepański, Flirty tradycji z popkulturą. Dziedzictwo kulturowe w późnej nowoczesności. Warszawa 2010.
39. A. Ogonowska, Voyeuryzm telewizyjny. Między ontologią telewizji a rzeczywistością telewidza, Kraków 2006.
40. T. Olczyk, Politrozrywka i popperswazja. Reklama telewizyjna w polskich kampaniach wyborczych XXI wieku, Warszawa 2009.
41. R. Pankowski, Rasizm a kultura popularna. Warszawa 2006.
42. Pop komunizm. Doświadczenie komunizmu a kultura popularna, red. M. Bogusławska, Z. Grębecka, Kraków 2010.
43. Post-soap. Seriale nowej generacji a polska widownia, red. M. Filiciak, B. Giza, Warszawa 2011.
44. Rozkoszna zaraza. O rządach mody i kulturze konsumpcji, red. T. Szlendak i K. Pietrowicz, Wrocław 2007.
45. J. Ryczek, Piękno w kulturze ponowoczesnej, Kraków 2006.
46. Seriale. Przewodnik krytyki politycznej, Warszawa 20011.
47. Słownik literatury popularnej, red. T. Żabski, Wrocław 2006.
48. T. Szlendak, T. Kozłowski, Naga małpa przed telewizorem. Popkultura w świetle psychologii ewolucyjnej, Warszawa2008.
49. Świat (z) kolorowych czasopism, red. E. Zierkiewicz, Wrocław 2010.
50. W kulturze pierwszych stron, red. I. Borkowski, A. Woźny, Wrocław, 2005.
51. Wstydliwe przyjemności, czyli po co – tak naprawdę – chodzimy do kina?, red. G. Stachówna, Kraków 1995.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Książki:
1. Nowa duchowość w kulturze popularnej. Studia tekstologiczne, Kraków: Libron 2013 – (współautor Z. Pasek).
2. Kultura konsumpcji – kultura terapii. Studia językoznawcze, Kraków: Libron, 2016.
Tu następujące rozdziały, dotyczące różnych zjawisk kultury popularnej:
• Marynarka od Westwood, torebka od Fendi. Funkcje nazw własnych w dyskursie mody
• Nie trzeba mieć urody Brada Pitta. Onimiczne de/konstruowanie męskości w czasopismach life-stylowych dla mężczyzn
• Akademia Świadomego Życia. Nazwy własne w komercyjnej sferze nowej duchowości (współautor Zbigniew Pasek)
• Życie jest jak woda w oceanie. Język metaforyczny w motywacyjnych poradnikach psychologicznych
• Historia, z której zawsze płynie ten sam morał. Telewizyjne seriale paradokumentalne jako społeczne doświadczenie i medialna opowieść „terapeutyczna”
• Lifting, liposukcja, dermabrazja… Społeczne gry (z) ciałem i ich serialowe reprezentacje

Artykuły:
3. Ideologia przekazu telewizyjnego (na przykładzie stacji telewizyjnej AXN), w: Komunikowanie (się) w mediach elektronicznych. Język – semiotyka – edukacja, red. M. Filiciak, G. Ptaszek, Warszawa 2009, 314-330 (współautor: B. Skowronek).
4. Społeczne konstruowanie nowej duchowości a kultura popularna, w: Kultura popularna – tożsamość – edukacja, red. D. Hejwosz i W. Jakubowski, Kraków 2010, 361-378 (współautor Z. Pasek).
5. Kim jest Rysio z „Klanu”? Medialne symulakra w dyskursie publicznym, [w:] Współczesne media – wolne media?, tom. 2, pod red. I. Hofman, D. Kępy-Figury, Lublin 2010, 164-177 (współautor M. Rutkowski)
6. Jeden film – wielu widzów – różnorodność odczytań. Relatywizm interpretacji w świetle filozofii pragmatyzmu, w: Relatywizm w języku i kulturze („czerwona seria”), red. A. Pajdzińska, R. Tokarski, Lublin 2010, 249-259 (współautor B. Skowronek).
7. Nowa duchowość – w nowych serialach telewizyjnych, w: M. Filiciak, B. Giza (red.) Post-soap. Nowa generacja seriali telewizyjnych a polska widownia, seria: Warszawa 2011, 43-61 (współautor Z. Pasek).
8. Kaczor (i) Donald: Medialne konstrukcje ideowe premierów RP w świetle teorii amalgamatów, w: A. Ogonowska (red.), Oblicza nowych mediów, Kraków 2011, 61-81 (współautor: M. Rutkowski).
9. Sex i shopping – związki i paralele. Refleksja kulturoznawcza, „Studia Humanistyczne AGH” 1/2012, s.
10. Insynuacja w polskich tabloidach a kontekst językowo-społeczny, w: W komunikacyjnej przestrzeni nazw własnych i pospolitych. Red. I. Łuc, M. Pogłódek, Katowice 2012, s. 497-512.
11. Atlas anatomiczny piłkarza. Tekstowe obrazy męskiego ciała (i męskiej niedojrzałości?), „Konteksty” 2012.
12. Konstrukcje przyszłości w popularnych poradnikach psychologicznych (typu self-help), „Prace Kulturoznawcze” XV, Acta Universitatis Wratislaviensis No 3487, Wrocław 2013, s. 259-272.
13. Współczesne świętowanie Polaków – perspektywa socjologiczna i kulturoznawcza, w: Świętowanie w pluralistycznym społeczeństwie. Propozycja chrześcijańska w teorii i praktyce, red. S. Drzyżdżyk, T. Kałużny, Z. Kijas, Kraków Libron, 2014, s. 151-171.
14. Jan Kalwin „dla opornych”. Popularyzacja kalwinizmu w Internecie i kulturze popularnej Studia de Cultura, red. A. Ogonowska, M. Roszczynialska, Kraków 2015 (2014).
15. Tytuły poradników psychologicznych na tle kultury współczesnej, Onomastica 2016 (w recenzji)

Additional information:

-