Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
to be completed
Course of study:
2017/2018
Code:
HSO-2-415-EG-s
Faculty of:
Humanities
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
E-Economy
Field of study:
Sociology
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
Responsible teacher:
dr Zwierżdżyński Marcin (zwierzdzynski@hotmail.com)
Academic teachers:
dr Zwierżdżyński Marcin (zwierzdzynski@hotmail.com)
Module summary

Celem modułu jest zapoznanie studentów z teoriami i technikami zarządzania wiedzą i organizacji uczących się ze szczególnym uwzględnieniem organizacji publicznych i przedsiębiorstw z branży IT.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Samodzielnie poszerza własną wiedzę i umiejętności oraz poszukuje ich adekwatnego zastosowania w praktyce życia społecznego SO2A_K02 Test
Skills
M_U001 Umie wykorzystać pozyskaną wiedzę do analizy zróżnicowanych zjawisk społecznych z uwzględnieniem aparatu pojęciowego zarządzania wiedzą i organizacji uczących się SO2A_U01, SO2A_U03 Test
M_U002 Potrafi samodzielnie interpretować złożone zjawiska społeczne odnoszące się do zarządzania wiedzą i organizacji uczących się SO2A_U03 Test
Knowledge
M_W001 Posiada wiedzę na temat związków zarządzania wiedzą i organizacji uczących się z wymiarem technologicznym kultury i społeczeństwa SO2A_W04 Test
M_W002 Posiada podstawową wiedzę na temat wzajemnych relacji między poszczególnymi instytucjami społecznymi, zarówno ze sfery publicznej, jak i prywatnej SO2A_W05 Test
M_W003 Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu zarządzania wiedzą i na temat relacji tej dyscypliny z innymi dyscyplinami nauk społecznych i humanistycznych SO2A_W02 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Samodzielnie poszerza własną wiedzę i umiejętności oraz poszukuje ich adekwatnego zastosowania w praktyce życia społecznego + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Umie wykorzystać pozyskaną wiedzę do analizy zróżnicowanych zjawisk społecznych z uwzględnieniem aparatu pojęciowego zarządzania wiedzą i organizacji uczących się + - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi samodzielnie interpretować złożone zjawiska społeczne odnoszące się do zarządzania wiedzą i organizacji uczących się + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Posiada wiedzę na temat związków zarządzania wiedzą i organizacji uczących się z wymiarem technologicznym kultury i społeczeństwa + - - - - - - - - - -
M_W002 Posiada podstawową wiedzę na temat wzajemnych relacji między poszczególnymi instytucjami społecznymi, zarówno ze sfery publicznej, jak i prywatnej + - - - - - - - - - -
M_W003 Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu zarządzania wiedzą i na temat relacji tej dyscypliny z innymi dyscyplinami nauk społecznych i humanistycznych + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawowymi teoriami i technikami zarządzania wiedzą i funkcjonowania organizacji uczących się, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji publicznych i przedsiębiorstw z branży IT. Studenci nabędą niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu organizacyjnego uczenia się, podstawowych determinantów uczenia się i zarządzania wiedzą oraz wybranych metod i technik wspierających uczenie się i zarządzanie wiedzą w odniesieniu do paradygmatu gospodarki opartej na wiedzy.

Program zajęć:
1. Wprowadzenie do kursu i omówieniu programu zajęć
2. Zarządzanie wiedzą, organizacje uczące się, organizacyjne uczenie się: przegląd koncepcji
3. Założenia koncepcji organizacyjnego uczenia się
4. Założenia koncepcji organizacji uczących się
5. Założenia zarządzania wiedzą
6. Gospodarka oparta na wiedzy jako środowisko zarządzania wiedzą i organizacji uczących się
7. Wiedza i kapitał intelektualny jako zasób organizacyjny
8. Podejście systemowe do zarządzania wiedzą i organizacji uczących się
9. Organizacje uczące się w sferze publicznej: case study I
10. Organizacje uczące się w sferze publicznej: case study II
11. Organizacje uczące się w sferze prywatnej: case study I
12. Organizacje uczące się w sferze prywatnej: case study II
13. Determinanty zarządzania wiedzą w organizacjach uczących się
14. Wyzwania stojące przez zarządzaniem wiedzą i organizacjami uczącymi się
15. Kolokwium zaliczeniowe

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 50 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 30 h
Contact hours 6 h
Examination or Final test 2 h
Realization of independently performed tasks 12 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa będzie wystawiona na podstawie kolokwium pisemnego (pytania otwarte i zamknięte)

Prerequisites and additional requirements:

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa (dopuszczalne są 2 nieobecności)

Recommended literature and teaching resources:

Jemielniak D., A. Koźmiński (red.), 2012, Zarządzanie wiedzą, Warszawa: Wolters Kluwer.
Olejniczak K. (red.), 2012, Organizacje uczące się. Model dla administracji publicznej, Warszawa: Scholar.
Jashapara A., 2014, Zarządzanie wiedzą, Warszawa: PWE.
Senge P.M., 2012, Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się, Warszawa: Wolters Kluwer.
Gruszczyńska-Malec G., M. Rutkowska, 2013, Strategie zarządzania wiedzą, Warszawa: PWE.
Baruk J., 2006, Zarządzanie wiedzą i innowacjami, Toruń: Adam Marszałek.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None