Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Creativity, body-mind, creative activity
Course of study:
2017/2018
Code:
HSO-2-424-EG-s
Faculty of:
Humanities
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
E-Economy
Field of study:
Sociology
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Stępień Agata (agatateresastepien@hotmail.com)
Academic teachers:
dr Stępień Agata (agatateresastepien@hotmail.com)
Module summary

Transgresje wielokulturowe; Podświadomość, gest, esencja; Ciało jako teren praktyk w sztuce; Procesy zachodzące między ludźmi i społecznościami w kontekście procesu tworzenia sztuki.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Docenia osiągnięcia ludzi w różnych kontekstach kulturowych. SO2A_K08
Skills
M_U001 Samodzielnie bada, ocenia, interpretuje i parafrazuje artykuły naukowe. SO2A_U12 Activity during classes,
Presentation
Knowledge
M_W001 Rozumie potrzeby i znaczenie manifestacji kreatywności jako punktu wyjścia rozumienia współczesnej sztuki. SO2A_W14 Activity during classes,
Test
M_W002 Zna współczesną europejską scenę sztuki wizualnej (ma świadomość jej tendencji artystycznych) i rozumie jej odniesienia do sytuacji politycznej i filozoficznej. SO2A_W14 Activity during classes,
Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Docenia osiągnięcia ludzi w różnych kontekstach kulturowych. + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Samodzielnie bada, ocenia, interpretuje i parafrazuje artykuły naukowe. + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Rozumie potrzeby i znaczenie manifestacji kreatywności jako punktu wyjścia rozumienia współczesnej sztuki. + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna współczesną europejską scenę sztuki wizualnej (ma świadomość jej tendencji artystycznych) i rozumie jej odniesienia do sytuacji politycznej i filozoficznej. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Informacje o celu kursu powinny ilustrować korzystny interdyscyplinarny program dynamiki kulturowej i aktualnych tematów sztuki w naszym globalnym społeczeństwie w całym spektrum ludzkich doświadczeń (mając na względzie te zróżnicowane i innowacyjne). Kurs dotyczy ludzkich zmagań i osiągnięć w różnych kulturach i analizuje ich rozwój w ramach władzy instytucjonalnej i społecznej, a także siły naukowe, które tworzą znaczenie wokół kreatywności. Co więcej, jest to kluczowe przypisanie refleksyjności dla podejścia międzysektorowego ciała w zakresie samokrytycyzmu w zakresie: rasy, klasy i płci. W jaki sposób dynamika ruchów feministycznych, widoczność współczesnych mniejszości seksualnych, a także badania post kolonialne, biopolityka i kapitalizm są obecne w naszym społeczeństwie: umyśle i ciele?
Ta kontemplacja rozwija coś bardziej transcendentalnego. Kurs obejmuje ewentualność stworzenia własnego dzieła, opartego na intymności i relacji między ciałem a tym, co go otacza, a mianowicie lokalizacji ciała i jego sytuacji. W rezultacie studenci powinni lepiej zrozumieć potrzeby i znaczenie manifestacji kreatywności, aby rozwikłać paradoks, że ciało nie może swobodnie istnieć jako jedynie koncepcja cielesna. Jest bowiem punktem wyjścia rozumienia współczesnej sztuki, zarazem nakreślającego nasza rzeczywistość.
Kurs obejmuje dwa bieguny intelektualnych napięć przekraczania granic w kontekście wartości i norm różnych społeczeństw. W tym interdyscyplinarnym kursie studenci będą poznawać kulturowe istnienie sztuki i przyczyny transgresji w obliczu bieżących spraw, badając, w jakim stopniu możemy przewidzieć konflikt i opracować strategię spotkań międzykulturowych. Zastanowimy się, w jaki sposób identyfikujemy różnice kulturowe, nie tylko między narodami, ale także między regionami, sub-grupami w kategorii różnorodności. Ostatecznie zbadamy, w jaki sposób możemy postępować naprzód ze względu na tabu i transgresję (zdolność przekraczania granic materialnych, społecznych i symbolicznych), aby utrzymać konstruktywne doświadczenia międzykulturowe. Jest to istotne, aby studenci spodziewali się wielu dyskusji podczas zajęć, fragmentów projekcji filmowych, omawiania literatury niezbędnej, aby wykorzystać świadomie teorie, koncepcje i pojęcia potrzebne do analizy rzeczywistości społecznej.

  1. Transgresje wielokulturowe
  2. Podświadomość, gest, esencja
  3. Ciało jako teren praktyk w sztuce
  4. Procesy zachodzące między ludźmi i społecznościami w kontekście procesu tworzenia sztuki.
  5. Założenia kulturowe, wartości, normy – sprzeciw
  6. Dyskusje i zajęcia w przestrzeni galeryjnej lub muzealnej (1)
  7. Wywiady z gośćmi (1)
  8. Prezentacje grupowe: (1-2)

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 50 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 30 h
Contact hours 4 h
Realization of independently performed tasks 16 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Test końcowy będzie oparty na wszystkich materiałach dostarczonych w trakcie semestru (60%).

Na dwóch ostatnich spotkaniach, obowiązkiem studenta jest grupowe wystąpienie i zaprezentowanie jednego tematu z dotychczasowych wykładów jako forma zaliczenia (40% oceny końcowej). Obok treści, nacisk zostanie położony na niezależne zrozumienie, w jaki sposób samodzielnie badać, oceniać, interpretować i parafrazować artykuły naukowe. Od studentów oczekuję samodzielności, własnej refleksji, wierząc, że kreatywność może być narzędziem radzenia sobie z konfliktami osobistymi i społecznymi nie tylko pośród artystów.

Prerequisites and additional requirements:

Student na pierwsze zajęcia obowiązkowo musi zapoznać się z bibliografia podana w załączniku.

Na pierwszych zajęciach odbędzie się wprowadzenie i ustalenie norm obecności oraz zaliczenia pod koniec semestru.

Lista obecności będzie sprawdzana osobiście pod koniec każdych zajęć. Obecność na wykładach jest obowiązkowa, aby umożliwić osiągnięcie efektów uczenia się. Wymagana jest także intensywność komunikacji (gotowość do dyskusji). Zajęcia integrują wykład i dyskusję, z okazjonalnymi działaniami grupowymi, wywiadami z międzynarodowymi gośćmi (naukowcami, psychologami, artystami). Programowe zajęcia odbywać będą się często w scenerii galeryjnej / muzealnej.

Grupa studentów powinna wybrać jedną osobę, która będzie organizatorem spraw administracyjnych i łącznikiem grupy do korespondencji/kontaktem z prowadzącą zajęcia.

Recommended literature and teaching resources:

Arber, Davidson, and Ginn (2003). Gender and Ageing: Changing Roles and Relationships. Open University Press.
Arendt (1998). The human condition. Chicago. University of Chicago Press, 2nd edition.
Annas (1996). Aristoteles human Nature and Political Virtue. The Review of Metaphysics, 49, 731-53.
Aristotle (1995). Books III and IV. Translated with introduction and comments by Robinson R. Oxford: Clarendon Press.
Agamben (2007). Sovereignty and Life. Stanford University Press.
Baker (2015). Things No One Will Tell Fat Girls: A Handbook for Unapologetic Living.
Brenner (1974). An Elementary Textbook of Psychoanalysis. Anchor
Bowles, John and Piper (2011). Race, Gender, and Embodiment. Durham: Duke University Press.
De Beauvoir (2015). The Second Sex. Vintage Books.
Brettell, amd Sargent (2008). Gender in Cross-Cultural Perspective. Pearson
Bourdieu, (2001). ''Masculine Domination'', trans. Richard Nice, Stanford: Stanford University Press.
Butler and Spivak (2007). Who sings the nation-state? Language, politics, belonging. London New York: Seagull Books.
Butler (1993). Bodies that matter: on the discursive limits of "sex". New York: Routledge, Fausto-Sterling A.
Ehrlich (1971). The Male Sociologists' Burden: The Place of Women in Marriage and Family Texts, Journal of Marriage and the Family, 421–430.
Estés (1992). Women Who Run with the Wolves: Myths and Stories of the Wild Woman Archetype. Balentine Books.
Estés (1992). The Dangerous Old Woman (Myths and Stories of the Wise Woman Archetype)
Fredricksson (1969). The Future Role of Women, Futures, 532–540.
Foucault (1980). The History of Sexuality Volume 1: An Introduction. NY: Vintage Books.
Goode (1971). Force and Violence in the Family. Journal of Marriage and the Family, 33, 624– 635.
Hooks (1981). Ain't I a Woman: Black Women and Feminism 2nd Edition. South End Press.
Michell (1996). Black Freud and Beyond: A History of Modern Psychoanalytic Thought. Basic Books.
Mitchell (2000) Psychoanalysis And Feminism: A Radical Reassessment Of Freudian Psychoanalysis. Basic Books.
Sedgwick and Kosofsky (1985). Between Men: English Literature and Male Homosocial Desire. New York: Columbia University Press.
Gold (1973). Alternative National Goals and Women's Employment, Science quarterly, 179- 197.
Spivak (1985). Three Women's Texts and a Critique of Imperialism. Critical Inquiry 12(1), 235- 261.
Steptoe (2016). Radiant Child: The Story of Young Artist Jean-Michel Basquiat Hardcover.
Lenz, Greene and Neely (2012). The Women's Part: Female Sexuality as Power in Shakespeare's Plays. University of Illinois Press. 17-34.
Walker (1985). In Search of Our Mothers’ Gardens. In Search of Our Mothers’Gardens. Harcourt Brace, 231- 243.
Wann (1998). Fat! So? Because You Don't Have to Apologize for Your Size. Ten Speed Press.
Walter (2011). Living Dolls: The Return of Sexism. Virago.
Woolf (1991). A Room of One's Own. Harcore Brace & Company.
Woolf (2002). The Beauty Myth: How Images of Beauty Are Used Against Women. Jarper Perennial.
Žižek S (2006). How to read Lacan. Granta Books.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

http://www.stepienartist.com/

Additional information:

Kurs obejmuje dwa bieguny intelektualnych napięć przekraczania granic w kontekście wartości i norm różnych społeczeństw. W tym interdyscyplinarnym kursie studenci będą poznawać

kulturowe istnienie sztuki i przyczyny transgresji w obliczu bieżących spraw, badając w jakim stopniu możemy przewidzieć konflikt i opracować strategię spotkań międzykulturowych. Zastanowimy się, w jaki sposób identyfikujemy różnice kulturowe, nie tylko między narodami, ale także między regionami, sub-grupami w kategorii różnorodności. Ostatecznie zbadamy, w jaki sposób możemy postępować naprzód ze względu na tabu i transgresję, aby utrzymać konstruktywne doświadczenia międzykulturowe. Jest to istotne, aby studenci spodziewali się wielu dyskusji podczas zajęć, fragmentów projekcji filmowych, omawiania literatury niezbędnej aby wykorzystać świadomie teorie, koncepcje i pojęcia potrzebne do analizy rzeczywistości społecznej. Prezentacja projektów grupowych będzie zaliczeniem semestralnym. Transgresja: zdolność przekraczania granic materialnych, społecznych i symbolicznych

Transgresje wielokulturowe

Podświadomość, gest, esencja

Ciało jako teren praktyk w sztuce

Procesy zachodzące między ludźmi i społecznościami w kontekście procesu tworzenia sztuki.

Założenia kulturowe, wartości, normy -sprzeciw

Zajęcia grupowe:(1-2)

Dyskusje i zajęcia w przestrzeni galeryjnej lub muzealnej (1)

wywiady z gośćmi (1)