Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Zarządzanie innowacjami
Course of study:
2017/2018
Code:
CTC-1-207-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Chemical Technology
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Kowal Dominik (dkowal@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Nowińska Alicja (anowinsk@zarz.agh.edu.pl)
dr inż. Kowal Dominik (dkowal@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Podczas zajęć poruszane są zarówno kwestie teoretyczne, jak i praktyczne związane z istotą, rolą, znaczeniem kreowanie i wprowadzanie innowacji w budowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Ma umiejętność wykorzystania wiedzy z różnych dziedzin w celu tworzenia innowacyjnych rozwiązań TC1A_U16 Test,
Activity during classes
M_U002 Ma umiejetność oceny istniejącego projektu innowacyjnego TC1A_U16 Activity during classes
Knowledge
M_W001 Zna wiedzę teoretyczną z zakresu zarządzania innowacjami w aspekcie organizacyjnym, społecznym i współpracy ze sferą B R TC1A_W13 Test
M_W002 Ma wiedzę odnośnie czynników wewnętrznych i zewnętrznych wpływających na procesy innowacyjne TC1A_W13 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Ma umiejętność wykorzystania wiedzy z różnych dziedzin w celu tworzenia innowacyjnych rozwiązań - - - - - + - - - - -
M_U002 Ma umiejetność oceny istniejącego projektu innowacyjnego - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna wiedzę teoretyczną z zakresu zarządzania innowacjami w aspekcie organizacyjnym, społecznym i współpracy ze sferą B R - - - - - + - - - - -
M_W002 Ma wiedzę odnośnie czynników wewnętrznych i zewnętrznych wpływających na procesy innowacyjne - - - - - + - - - - -
Module content
Seminar classes:
Zarządzanie innowacjami

Istota i rodzaje innowacji. Cele działalności innowacyjnej. Rodzaje innowacji i ich klasyfikacja. Źródła innowacji. Bariery innowacyjności. Cechy organizacji innowacyjnej. Procesy innowacyjne. Wybrane narzędzia i techniki stymulujące kreatywność. Metody poszukiwania innowacyjnych rozwiązań. Ochrona własności intelektualnej a działalność innowacyjna. Finansowanie działalności innowacyjnej przedsiębiorstw. Wybrane zagadnienia związane z transferem oraz komercjalizacją innowacyjnych technologii.

W ramach seminarium studenci w zespołach przygotowują projekt polegający na zaproponowaniu innowacyjnego rozwiązania odpowiadającego na zidentyfikowany problem np. społeczny. Zajęcia kończą się złożeniem krótkiego raportu z przeprowadzonych prac, jak również prezentacją, obroną i dyskutują rezultatów pracy zespołowej.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 30 h
Module ECTS credits 1 ECTS
Participation in seminar classes 30 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa z modułu jest obliczana na podstawie pozytywnych ocen z kolokwium zaliczeniowego (40%) i projektu zespołowego (60%).

Prerequisites and additional requirements:

Podstawowa wiedza z marketingu

Recommended literature and teaching resources:

1) Drucker P.F., Innowacje i przedsiębiorczość. Praktyka i zastosowanie, PWE, Warszawa 1992
2) Tidd J., Bessant J., Zarządzanie innowacjami. Integracja zmian technologicznych, rynkowych i organizacyjnych, Oficyna Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011
3) Knosala R., Boratyńska-Sala A., Jurczyk-Bunkowska M., Moczała A., Zarządzanie innowacjami, PWE, Warszawa 2014
4) Pomykalski A., Zarządzanie innowacjami, WN PWN, Warszawa 2001
5) Białoń L., Zarządzanie działalnością innowacyjną, PLACET, Warszawa 2010
6) Matusiak K.B., Budowa powiązań nauki z biznesem w gospodarce opartej na wiedzy, SGH, Warszawa 2010
7) Jasiński A., Innowacje i transfer technologii w procesie transformacji, Difin, Warszawa 2006
8) Grudzewski W., I.Hejduk, Zarządzanie technologiami, Difin Warszawa 2008

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Uczestnictwo w zajęciach:
- seminaria są obowiązkowe,
- sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych w wyniku nieobecności studenta na zajęciach wyznacza prowadzący zajęcia.
Zaliczenie zajęć:
- poprawa oceny niedostatecznej z zaliczenia jest możliwa tylko jeden raz,
- warunki uzyskania zaliczenia w drugim terminie określa prowadzący zajęcia,
- sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych w wyniku nieobecności studenta na zajęciach wyznacza prowadzący zajęcia.
Pozostałe ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia określa Regulamin Studiów.