Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Chemical reactors
Course of study:
2017/2018
Code:
CTC-2-108-AK-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Analityka i kontrola jakości
Field of study:
Chemical Technology
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Pasierb Paweł (ppasierb@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Mitoraj-Królikowska Marzena (mmitoraj@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Pasierb Paweł (ppasierb@agh.edu.pl)
dr Łańcucki Łukasz (lancucki@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student potrafi scharakteryzować proces technologiczny oraz dobrać odpowiedni reaktor. TC2A_K06, TC2A_K07 Test,
Presentation,
Project,
Participation in a discussion,
Execution of a project
Skills
M_U001 Student umie wykonać obliczenia z zakresu bilansu masy, bilansu ciepła oraz doboru reaktora. TC2A_U19, TC2A_U21 Presentation,
Project,
Execution of a project,
Involvement in teamwork
Knowledge
M_W001 Student posiada wiedzę w zakresie ogólnych równań bilansowych, kinetyki procesów zachodzących w reaktorach, charakteryzowania pracy reaktorów różnych typów oraz określania warunków stosowania reaktorów chemicznych. TC2A_U19, TC2A_W03, TC2A_W15, TC2A_U21 Test,
Presentation,
Project,
Execution of a project
M_W002 Student posiada podstawową wiedzę z zakresu zasad doboru optymalnego procesu technologicznego oraz typu reaktora. TC2A_K06, TC2A_K07, TC2A_W03, TC2A_W15 Test,
Project,
Execution of a project
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student potrafi scharakteryzować proces technologiczny oraz dobrać odpowiedni reaktor. + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student umie wykonać obliczenia z zakresu bilansu masy, bilansu ciepła oraz doboru reaktora. - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student posiada wiedzę w zakresie ogólnych równań bilansowych, kinetyki procesów zachodzących w reaktorach, charakteryzowania pracy reaktorów różnych typów oraz określania warunków stosowania reaktorów chemicznych. + - - + - - - - - - -
M_W002 Student posiada podstawową wiedzę z zakresu zasad doboru optymalnego procesu technologicznego oraz typu reaktora. + - - + - - - - - - -
Module content
Lectures:
Reaktory chemiczne – wykład

Miejsce i zadania procesów reaktorowych w przemyśle.
Klasyfikacja reakcji chemicznych i reaktorów.
Reaktory chemiczne dla procesów homogenicznych i heterogenicznych.
Reaktory periodyczne i reaktory przepływowe.
Analiza stechiometryczna, termodynamiczna i kinetyczna procesu technologicznego zachodzącego w rektorze chemicznym.
Zasady sporządzania bilansu masowego i cieplnego reaktorów chemicznych.
Typy reaktorów chemicznych.

Project classes:
Reaktory chemiczne – projekt

Ćwiczenia projektowe, w trakcie których omawiane są szczegółowe przykłady obliczeniowe związane z zagadnieniami poruszanymi w trakcie wykładów, dotyczącymi:
- bilansu masy
- bilansu ciepła
- kinetyki procesów
- obliczeń reaktorów.
Ponadto, studenci przedstawiają postępy oraz problemy w przygotowaniu projektów wybranych przez siebie procesów technologicznych.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 90 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 15 h
Participation in project classes 30 h
Completion of a project 30 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 5 h
Realization of independently performed tasks 5 h
Preparation for classes 5 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest równa ocenie z zajęć projektowych.
Ocena z zajęć projektowych jest równa średniej arytmetycznej ocen uzyskanych z części teoretycznej i praktycznej. Obie te oceny muszą być pozytywne.
Ocena z części teoretycznej jest równa średniej arytmetycznej ocen uzyskanych z kolokwiów pisemnych. Każde kolokwium musi być zaliczone pozytywnie.
Ocena z części praktycznej jest równa średniej arytmetycznej ocen z przygotowania projektu i jego prezentacji (obrony). Obie oceny muszą być pozytywne.
Szczegółowe zasady uzyskania zaliczenia oraz tematy projektów są ustalane przez prowadzącego w ciągu pierwszych dwóch zajęć.

Prerequisites and additional requirements:

Obecność na wykładach jest obowiązkowa.

Recommended literature and teaching resources:

Spis literatury pomocniczej (pozycje nie wymagane).
Literatura z zakresu inżynierii chemicznej i reaktorów chemicznych:
„Aparatura Chemiczna”, J. Pikoń, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1978
„Przykłady obliczeń z termodynamiki i kinetyki procesów inżynierii chemicznej”, S. Wroński, R. Pohorecki, J. Siwiński, , Wydawnictwa Naukowo-Techniczne WNT, Warszawa 1979
„Zasady Inżynierii Chemicznej i Procesowej”, M. Serwiński, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1982
„Podstawy Inżynierii Reaktorów Chemicznych”, J. Szarawara, J. Skrzypek, A. Gawdzik, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1991
„Zasady Inżynierii Reaktorów Chemicznych”, Blolesław Tabiś, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne WNT, Warszawa 2000
„Przykłady i Zadania z Zakresu Inżynierii Reaktorów Chemicznych”, – Podręcznik dla studentów studiów technicznych, B. tabiś, W. Żukowski, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2000
„Inżynieria Reaktorów Chemicznych”, TOM I – Reaktory dla układów homogenicznych, A. Burghardt, G. Bartelmus, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001
„Inżynieria Reaktorów Chemicznych”, TOM II – Reaktory dla układów heterogenicznych, A. Burghardt, G. Bartelmus, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001
„Obliczeniowe Zagadnienia Inżynierii Reaktorów Chemicznych”, M. Palica, A. Burghardt, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2009
„Pomoce Projektowe z Inżynierii Chemicznej i Procesowej”, praca zbiorowa pod redakcją Michała Palicy i Jerzego Raczka, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2010
Literatura z zakresu technologii chemicznej:
„Technologia Chemiczna Organiczna”, TOM I oraz II, praca zbiorowa pod redakcją S. Malinowski, T. Ślebodziński T. Urbański, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1957
„Technologia Chemiczna”, J. Molenda, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1971
„Ogólna Technologia Chemiczna”, I.P. Muchlenow, D.A. Kuzniecow, A.J. Awerbuch, J.S. Tumarkina, I.E. Furmer, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne WNT, Warszawa 1974
„Zarys Technologii Chemicznej”, E. Bortel, H. Koneczny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1992
„Podstawy Technologii Chemicznej – Organizacja procesów produkcyjnych”, K. Schmidt-Szałowski, J. Sentek, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2001
„Technologia Podstawowych Syntez Organicznych”, TOM I oraz II, E. Grzywa, J. Molenda, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne WNT, Warszawa 2008
„Technologia Biochemiczna”, K.W. Szewczyk, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2003
„Podstawy Technologii Chemicznej – Procesy w przemyśle nieorganicznym”, K. Schmidt-Szałowski, J. Sentek, J. Raabe, E. Bobryk, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2004
„Projektowanie Procesów Technologicznych – Od laboratorium do instalacji przemysłowej”, praca zbiorowa pod redakcją L. Synoradzkiego i J. Wisialskiego, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2006
Podręcznik anglojęzyczny:
“Chemical Reactor Design, Optimization, and Scaleup”, E. B. Nauman, McGraw-Hill, New York 2001

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None