Module also offered within study programmes:
Code Study programme
CTC-2-2##-AK-AK-s Chemical Technology (Analityka i kontrola jakości) - full-time studies second-cycle studies
CTC-2-280-AK-s Chemical Technology (Analityka i kontrola jakości) - full-time studies second-cycle studies
CTC-2-252-AK-s Chemical Technology (Analityka i kontrola jakości) - full-time studies second-cycle studies
CTC-2-238-AK-s Chemical Technology (Analityka i kontrola jakości) - full-time studies second-cycle studies
CTC-2-294-AK-s Chemical Technology (Analityka i kontrola jakości) - full-time studies second-cycle studies
CTC-2-266-AK-s Chemical Technology (Analityka i kontrola jakości) - full-time studies second-cycle studies
CTC-2-223-AK-s Chemical Technology (Analityka i kontrola jakości) - full-time studies second-cycle studies
CTC-2-235-TC-s Chemical Technology (Technologia ceramiki i materiałów ogniotrwałych) - full-time studies second-cycle studies
CIM-2-318-MF-s Materials Science (Materiały funkcjonalne) - full-time studies second-cycle studies
CTC-2-319-AK-s Chemical Technology (Analityka i kontrola jakości) - full-time studies second-cycle studies
CTC-2-238-TC-s Chemical Technology (Technologia ceramiki i materiałów ogniotrwałych) - full-time studies second-cycle studies
CIM-2-209-BK-s Materials Science (Biomateriały i kompozyty) - full-time studies second-cycle studies
CIM-2-221-MN-s Materials Science (Mikro i nanotechnologie materiałowe) - full-time studies second-cycle studies
CTC-2-215-TM-s Chemical Technology (Technologia materiałów budowlanych) - full-time studies second-cycle studies
CTC-2-210-TS-s Chemical Technology (Technologia szkła i powłok amorficznych) - full-time studies second-cycle studies
CIM-2-208-MF-s Materials Science (Materiały funkcjonalne) - full-time studies second-cycle studies
CIM-2-221-FM-s Materials Science (Functional Materials) - full-time studies second-cycle studies
General information:
Name:
Przemiany fazowe
Course of study:
2017/2018
Code:
CTC-2-223-AK-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Analityka i kontrola jakości
Field of study:
Chemical Technology
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Tkacz-Śmiech Katarzyna (smiech@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Tkacz-Śmiech Katarzyna (smiech@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Rozumie, że znajomość przemian fazowych, które towarzyszą procesom technologicznym pozwala skutecznie rozstrzygać problemy w technologii. TC2A_K07 Activity during classes
Skills
M_U001 Potrafi klasyfikować przemiany fazowe i wskazać ich związki z właściwościami materiałów. TC2A_U12 Activity during classes,
Presentation,
Scientific paper,
Participation in a discussion,
Test results
Knowledge
M_W001 Zna obszary technologii materiałów oparte o wykorzystanie przemian fazowych. TC2A_W02 Activity during classes,
Presentation,
Scientific paper,
Test results
M_W002 Zna fizykochemiczne podstawy technologii materiałów szklistych. TC2A_W04 Activity during classes,
Participation in a discussion,
Test results
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Rozumie, że znajomość przemian fazowych, które towarzyszą procesom technologicznym pozwala skutecznie rozstrzygać problemy w technologii. - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi klasyfikować przemiany fazowe i wskazać ich związki z właściwościami materiałów. - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna obszary technologii materiałów oparte o wykorzystanie przemian fazowych. - - - - - + - - - - -
M_W002 Zna fizykochemiczne podstawy technologii materiałów szklistych. - - - - - + - - - - -
Module content
Seminar classes:

1. Parametry termodynamiczne i termodynamiczne funkcje stanu. Warunki równowagi fazowej, przesuniecie równowagi, reguła faz Gibbsa.
2. Termodynamiczna klasyfikacja przejść fazowych wg Ehrenfesta – przemiany fazowe I i II rodzaju, analiza kryteriów klasyfikacji i przykłady.
3. Parametr uporządkowania i teoria Landaua. Typy przemian fazowych: ze zmianą uporządkowania, ze zmianą struktury, ze zmianą właściwości fizycznych, przemiany nierównowagowe – przykłady.
4. Mechanizmy przemian fazowych: przemiany dyfuzyjne i bezdyfuzyjne.
5. Zarodkowanie, front krystalizacji, rozpad spinodalny – modele i aspekty eksperymentalne.
6. Krystalizacja ze stopu, z roztworu, z fazy gazowej – termodynamika i kinetyka.
7. Samorzutność i kinetyka krystalizacji, konstrukcja i zastosowanie diagramów TTT, przemiany szkliste.
8. Krystalizacja w układach wieloskładnikowych, kształtowanie mikrostruktury – analiza ilościowa i jakościowa z zastosowaniem diagramów fazowych.
9. Przemiany strukturalne – polimorfizm i alotropia.
10. Wykorzystanie przemian fazowych: w technologii szkła i ceramiki, technologii polimerów i metalurgii.
11. Przemiany typu porządek – nieporządek w stopach i roztworach stałych.
12. Fluktuacje i zjawiska krytyczne; przemiany w układzie ciecz – gaz. Nadciekłość i ciekłe kryształy. Przemiany zol – żel, fraktale i zjawisko perkolacji.
13. Zjawiska kolektywne a przemiany fazowe: magnetyzm, ferroelektryczność, nadprzewodnictwo.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Contact hours 2 h
Examination or Final test 3 h
Preparation for classes 10 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 5 h
Participation in seminar classes 30 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Oceną końcową jest ocena z zajęć seminaryjnych, równa średniej ważonej ocen z testu zaliczeniowego (z wagą 0,4), za referat (z wagą 0,3) oraz za aktywność na zajęciach (z wagą 0,3).

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość podstaw termodynamiki fenomenologicznej

Recommended literature and teaching resources:

1)Z. Kędzierski: Przemiany fazowe w układach skondensowanych, AGH Ucz. Wyd. Nauk. Dyd., Kraków, 2003.
2)Z. Kędzierski: Przemiany fazowe w metalach i stopach, Wyd. AGH, Kraków, 1988.
3)J. Klamut: Wstęp do fizyki przemian fazowych, Zakład Nar. Im. Ossolińskich, Wrocław, 1979.
4)M. Blicharski: Przemiany fazowe, Wydawnictwo AGH, Kraków, 1990.
5)Ch. Kittel: Wstęp do fizyki ciała stałego, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 1999.
6)P.W. Atkins: Podstawy chemii fizycznej, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 1999.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None