Module also offered within study programmes:
Code Study programme
CTC-2-253-AK-s Chemical Technology (Analityka i kontrola jakości) - full-time studies second-cycle studies
CTC-2-239-AK-s Chemical Technology (Analityka i kontrola jakości) - full-time studies second-cycle studies
CTC-2-2##-AK-AK-s Chemical Technology (Analityka i kontrola jakości) - full-time studies second-cycle studies
CTC-2-295-AK-s Chemical Technology (Analityka i kontrola jakości) - full-time studies second-cycle studies
CTC-2-281-AK-s Chemical Technology (Analityka i kontrola jakości) - full-time studies second-cycle studies
CTC-2-267-AK-s Chemical Technology (Analityka i kontrola jakości) - full-time studies second-cycle studies
CTC-2-224-AK-s Chemical Technology (Analityka i kontrola jakości) - full-time studies second-cycle studies
CTC-2-236-TC-s Chemical Technology (Technologia ceramiki i materiałów ogniotrwałych) - full-time studies second-cycle studies
CIM-2-319-MF-s Materials Science (Materiały funkcjonalne) - full-time studies second-cycle studies
CTC-2-320-AK-s Chemical Technology (Analityka i kontrola jakości) - full-time studies second-cycle studies
CTC-2-209-TC-s Chemical Technology (Technologia ceramiki i materiałów ogniotrwałych) - full-time studies second-cycle studies
CTC-2-211-TS-s Chemical Technology (Technologia szkła i powłok amorficznych) - full-time studies second-cycle studies
CIM-2-210-BK-s Materials Science (Biomateriały i kompozyty) - full-time studies second-cycle studies
CIM-2-209-MF-s Materials Science (Materiały funkcjonalne) - full-time studies second-cycle studies
CIM-2-208-MN-s Materials Science (Mikro i nanotechnologie materiałowe) - full-time studies second-cycle studies
CIM-2-222-FM-s Materials Science (Functional Materials) - full-time studies second-cycle studies
CCE-2-215-MK-s Ceramics (Materiały dla konserwacji i rewitalizacji) - full-time studies second-cycle studies
CCE-2-215-WC-s Ceramics (Wzornictwo ceramiki i szkła) - full-time studies second-cycle studies
CCE-2-216-CT-s Ceramics (Ceramika techniczna i konstrukcyjna) - full-time studies second-cycle studies
CTC-2-216-TM-s Chemical Technology (Technologia materiałów budowlanych) - full-time studies second-cycle studies
General information:
Name:
Spektroskopia oscylacyjna ciała stałego
Course of study:
2017/2018
Code:
CTC-2-295-AK-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Analityka i kontrola jakości
Field of study:
Chemical Technology
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Mozgawa Włodzimierz (mozgawa@agh.edu.pl)
Academic teachers:
prof. dr hab. inż. Mozgawa Włodzimierz (mozgawa@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student rozumie potrzebę zdobywania wiedzy z zakresu metod spektroskopowych. TC2A_K08 Activity during classes,
Presentation,
Test results
Skills
M_U001 Student potrafi dobrać odpowiednią technikę pomiaru widm ciała stałego metodami spektroskopii oscylacyjnej. TC2A_U08 Activity during classes,
Presentation,
Test results
M_U002 Student potrafi interpretować widma oscylacyjne ciał stalych TC2A_U08 Activity during classes,
Presentation,
Test results
Knowledge
M_W001 Student ma poszerzoną wiedzę z zakresu stosowania spektroskopii oscylacyjnej w badanach ciał stałych TC2A_W08 Activity during classes,
Presentation,
Test results
M_W002 Student ma podbudowaną teoretycznie i poszerzona wiedzę o czynnikach wpływających na postać widm oscylacyjnych ciał stalych TC2A_W08 Activity during classes,
Test results,
Presentation
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student rozumie potrzebę zdobywania wiedzy z zakresu metod spektroskopowych. - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi dobrać odpowiednią technikę pomiaru widm ciała stałego metodami spektroskopii oscylacyjnej. - - - - - + - - - - -
M_U002 Student potrafi interpretować widma oscylacyjne ciał stalych - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma poszerzoną wiedzę z zakresu stosowania spektroskopii oscylacyjnej w badanach ciał stałych - - - - - + - - - - -
M_W002 Student ma podbudowaną teoretycznie i poszerzona wiedzę o czynnikach wpływających na postać widm oscylacyjnych ciał stalych - - - - - + - - - - -
Module content
Seminar classes:
Podstawy teoretyczne spektroskopii oscylacyjnej i jej zastosowanie w badaniach ciał stałych

1.Podstawowe pojęcia spektroskopii oscylacyjnej.
2.Czynniki determinujące kształt widm w podczerwieni i Ramana ciał stałych.
3.Reguły wyboru dla ciał stałych.
4.Rodzaje drgań, drgania sieciowe.
5.Podstawy analizy grupowo teoretycznej dla ciał stałych. 6. 6.Budowa i działanie spektrometrów w podczerwieni i Ramana.
7.Porównanie spektrometrów dyspersyjnych i fourierowskich.
8.Techniki pomiarowe i obszary ich zastosowań w badaniach ciał stałych.
9.Specjalne metody spektroskopowe.
10.Pomiary niskotemperaturowe. Prezentacje studentów cz. I.
11.Interpretacja widm ciał stałych. Prezentacje studentów cz. II.
12.Zastosowania analityczne widm ciał stałych. Prezentacje studentów cz. III.
13.Wykorzystanie programów komputerowych w procesie interpretacyjnym widm. Prezentacje studentów cz. IV.
14.Dekompozycja widm ciał stałych.
15.Zajęcia kończące.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Examination or Final test 2 h
Participation in seminar classes 30 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 10 h
Contact hours 4 h
Realization of independently performed tasks 3 h
Preparation for classes 11 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena z testu zaliczeniowego daje pierwszą część oceny z zajęć seminaryjnych (T)
Ocena za prezentację daje drugą część oceny z zajęć seminaryjnych (P)
W przypadku jeżeli student nie uzyskał oceny pozytywnej w pierwszym terminie ocena
odpowiednio T lub P jest średnią arytmentyczną ocen uzyskanych we wszystkich terminach.
Jeżeli średnia jest niższa niż 3.0 a student uzyskał ocenę pozytywną przyjmuję się ocenę 3.0.
Ocena końcowa (OK) liczona jest ze wzoru OK=0.5T+0.5P

Prerequisites and additional requirements:

Podstawowa wiedza o spektroskopowych metodach badań materiałów

Recommended literature and teaching resources:

1.Praca zbiorowa pod red. A. Bolewskiego i W. Żabińskiego, „Metody badań minerałów i skał”, WG, W-wa, 1988
2.Z. Kęcki, „ Podstawy spektroskopii molekularnej”, PWN, W-wa, 1992.
3.J. Konarski, „Teoretyczne podstawy spektroskopii molekularnej”, PWN, W-wa, 1991
4.Praca zbiorowa pod red. J.M. Janik, „Fizyka Chemiczna”, PWN, 1989.
5.S. Bhagavantam, T. Venkatarayudu, “Theory of Groups and its Application to Physical Problem”, Academic Press, New York, London, 1969
6.P.M.A. Sherwood, „Vibrational spectroscopy of solids”, Cambridge at the University Press, 1972.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None