Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Projektowanie technologii ceramicznych
Course of study:
2017/2018
Code:
CTC-2-106-TC-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Technologia ceramiki i materiałów ogniotrwałych
Field of study:
Chemical Technology
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Dalczyńska-Jonas Stanisława (jonas@agh.edu.pl)
Academic teachers:
prof. dr hab. inż. Dalczyńska-Jonas Stanisława (jonas@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Ma świadomość odpowiedzialności za realizowane samodzielnie i zespołowo zadania, potrafi kierować zespołem. TC2A_K02 Activity during classes,
Examination
M_K002 Prawidłowo interpretuje i rozstrzyga problemy technologiczne. TC2A_K07 Activity during classes,
Examination
Skills
M_U001 Potrafi zaprojektować i wytworzyć materiały ceramiczne o określonycxh parametrach użytkowych. TC2A_U13 Activity during classes,
Examination
M_U002 Ma umiejętność interpretacji diagramów fazowych istotnych dla technologii ceramicznych. TC2A_U12 Activity during classes,
Examination
M_U003 Potrafi posługiwać się wiedzą chemiczną dla kontroli procesów technologicznych. TC2A_U21 Activity during classes,
Examination
Knowledge
M_W001 Ma poszerzoną wiedze o materiałach ceramicznych i projektowaniu ich technologii. Ma poszerzoną wiedzę w zakresie interpretacji diagramów fazowych. TC2A_W06 Activity during classes,
Examination
M_W002 Ma wiedze o surowcach mineralnych oraz zasadach ich doboru do danej technologii. TC2A_W07 Activity during classes,
Examination
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Ma świadomość odpowiedzialności za realizowane samodzielnie i zespołowo zadania, potrafi kierować zespołem. + - - - - + - - - - -
M_K002 Prawidłowo interpretuje i rozstrzyga problemy technologiczne. + - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi zaprojektować i wytworzyć materiały ceramiczne o określonycxh parametrach użytkowych. + - - - - + - - - - -
M_U002 Ma umiejętność interpretacji diagramów fazowych istotnych dla technologii ceramicznych. + - - - - + - - - - -
M_U003 Potrafi posługiwać się wiedzą chemiczną dla kontroli procesów technologicznych. + - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma poszerzoną wiedze o materiałach ceramicznych i projektowaniu ich technologii. Ma poszerzoną wiedzę w zakresie interpretacji diagramów fazowych. + - - - - + - - - - -
M_W002 Ma wiedze o surowcach mineralnych oraz zasadach ich doboru do danej technologii. + - - - - + - - - - -
Module content
Lectures:
Kształtowanie się mikrostruktury tworzywa w toku obróbki ogniowej. Podstawowe elementy wyboru w projektowaniu technologii – 2 godz.

Termodynamiczne aspekty procesów wysokotemperaturowych w technologii ceramiki – 2 godz.
Podział i charakterystyka reakcji ceramicznych w aspekcie zmian funkcji termodynamicznych – przykłady – 4 godz. Przykłady rozwiązywania problemów technologicznych w oparciu o trójkąty współtrwałości w układach trójskładnikowych -
6 godz.
Kinetyczne aspekty przemian wysokotemperaturowych w ceramice – 4 godz.
Kinetyka i mechanizm reakcji gaz-ciało stałe,niektórych przemian wysokotemperaturowych i syntez minerałów tlenkowych,oddziaływań na styku stopionych faz szklistych i stałych – 6 godz.
Proces kształtowania się mikrostruktury tworzyw ceramicznych rozpatrywane w ujęciu dynamicznym – reakcje przejściowe i spontaniczne,zmiany składu fazowego, mulityzacja, efekty związane z przeobrażeniami systemu porów – 6 godz.

Seminar classes:

Projektowanie technologii – powiązanie procesów technologicznych i elementów ekonomiki w projekcie, kształtowanie się mikrostruktury tworzywa w toku obróbki ogniowej, podstawowe elementy wyboru w projektowaniu technologii.
Podział i charakterystyka reakcji ceramicznych w aspekcie zmian funkcji termodynamicznych – reakcje egzotermiczne, reakcje egzotermiczne pomiędzy ciałami stałymi, reakcje egzotermiczne przebiegające ze zmniejszeniem się entropii, reakcje endotermiczne.
Przykłady przewidywania kierunku przebiegu reakcji wysokotemperaturowych w oparciu o dane termodynamiczne.
Układy fazowe – fazy skondensowane, rola fazy gazowej w procesach ogniowych.
Niektóre aspekty interpretacji diagramów fazowych – układy jedno i dwuskładnikowe, układy trójskładnikowe, układy wieloskładnikowe.
Skład fazowy tworzyw z surowców ilastych (glinokrzemianowych) – ocena roli domieszek, zmiany składu fazowego ze wzrostem temperatury i ich interpretacja, wyznaczenie skumulowanej zawartości fazy ciekłej i mulitu.
Przykłady rozwiązywania problemów technologicznych w oparciu o trójkąty współtrwałości w układach trójskładnikowych.
Przykłady rozwiązywania problemów technologicznych w oparciu o charakterystykę fazy ciekłej w układach dwu- i trójskładnikowych.
Kinetyczne aspekty przemian wysokotemperaturowych w ceramice – specyfika reakcji w tworzywach ceramicznych, zależność stałej szybkości reakcji od temperatury, kinetyka liniowa, kinetyka reakcji kontrolowanych przez dyfuzję w fazie stałej i w obecności fazy ciekłej, kinetyka reakcji pierwszego rzędu i rzędów ułamkowych, kinetyka reakcji kontrolowanych przez zarodkowanie, dobór przykładów.
Kinetyka i mechanizm niektórych reakcji pomiędzy fazami stałymi i gazowymi.
Kinetyka i mechanizm oddziaływań obejmujących krystalizację produktu reakcji z fazy gazowej.
Kinetyka i mechanizm niektórych przemian wysokotemperaturowych i syntez minerałów tlenkowych.
Kinetyka i mechanizm niektórych procesów przebiegających na styku stopionych faz szklistych i faz stałych.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 130 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Examination or Final test 5 h
Realization of independently performed tasks 30 h
Preparation for classes 35 h
Participation in seminar classes 30 h
Participation in lectures 30 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Wynik egzaminu: 70%
Ocena z seminarium: 30%

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

1.F.Nadachowski, S.Jonas, W.S.Ptak; Wstęp do projektowania technologii ceramicznych. Uczelniane Wyd. Naukowo-Dydaktyczne, Kraków, 1999
2.F.Nadachowski, S.Jonas,W.S.Ptak;Introduction to Technological Design in Ceramics, AGH University of Science and Technology Press, Kraków 2012
3.F. Nadachowski, S.Jonas, K.Wodnicka; Zarys Ceramografii; Ceramika/Ceramics, vol. 82, 2003.
4.R. Pampuch, K.Haberko, M.Kordek ; Nauka o procesach ceramicznych. PWN, Warszawa 1992
5.F. Nadachowski; Zarys technologii materiałów ogniotrwałych. Katowice, Wyd. „Śląsk”, 1972
6.Artykuły bieżącej prasy światowej

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None