Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Angielska terminologia techniczna
Course of study:
2017/2018
Code:
CTC-2-220-TC-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Technologia ceramiki i materiałów ogniotrwałych
Field of study:
Chemical Technology
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
English
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Godlewska Elżbieta (godlewsk@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Chlubny Leszek (rach@ceram2.ceramika.agh.edu.pl)
prof. dr hab. inż. Godlewska Elżbieta (godlewsk@agh.edu.pl)
dr Reczyński Witold (wreczyn@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Zych Łukasz (lzych@agh.edu.pl)
Module summary

Moduł umożliwia opanowanie podstawowego słownictwa stosowanego w anglojęzycznych tekstach naukowych i technicznych oraz jego praktyczne wykorzystanie (czytanie, pisanie, prezentacja).

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 ma świadomość ważności i zrozumienia pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje Activity during classes,
Scientific paper,
Participation in a discussion
M_K002 rozumie potrzebę dokształcania się oraz podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i społecznych Activity during classes,
Presentation,
Participation in a discussion
Skills
M_U001 potrafi przygotować opracowanie naukowe w języku polskim i krótkie doniesienie naukowe w języku angielskim przedstawiające wyniki własnych badań, posługuje się angielską terminologią techniczną TC2A_U20 Activity during classes,
Participation in a discussion,
Test results
Knowledge
M_W001 posiada poszerzoną znajomość technicznej terminologii angielskiej Activity during classes,
Presentation,
Participation in a discussion,
Test results
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 ma świadomość ważności i zrozumienia pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje - - - - - + - - - - -
M_K002 rozumie potrzebę dokształcania się oraz podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i społecznych - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 potrafi przygotować opracowanie naukowe w języku polskim i krótkie doniesienie naukowe w języku angielskim przedstawiające wyniki własnych badań, posługuje się angielską terminologią techniczną - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 posiada poszerzoną znajomość technicznej terminologii angielskiej - - - - - + - - - - -
Module content
Seminar classes:

Program ramowy:
Numerical expressions, mathematical symbols, geometrical objects, mathematical operations;
Names of elements and chemical compounds, laboratory equipment;
Chemical, physical, mechanical properties of solids;
New materials and their applications;
Energy and environment;
Manufacturing, processing and quality control;
Recycling and disposal issues;
Scientific writing: structure of a scientific paper/patent specification.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 54 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in seminar classes 30 h
Preparation for classes 10 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 12 h
Examination or Final test 2 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena Końcowa = 0,2 aktywność + 0,3 prezentacja + 0,4 egzamin + 0,1 frekwencja

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

1. Piotr Domański „English in Science and Technology”, Wyd Naukowo-Techniczne, Warszawa 1993.
2. Zuzana Svobodova et al.“Writing in English, A Practical Handbook for Scientific and Technical Writers”, European Commission Leonardo da Vinci programme, © 2000 Writing in English Project Group.
3. Heather Silyn-Roberts “Writing for Science and Engineering: Papers, Presentations and Reports”, ISBN: 0750646365 Publisher: Butterworth-Heinemann Pub. Date: December 2002.
4. Artykuły z czasopism naukowych o tematyce związanej z programem ramowym.
5. Podręczniki akademickie z dziedziny nauk technicznych i przyrodniczych.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

publikacje dostępne na stronie http://www.bpp.agh.edu.pl/

Additional information:

obecność na zajęciach jest obowiązkowa