Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Chemia analityczna w przemyśle materiałów budowlanych
Course of study:
2017/2018
Code:
CTC-2-108-TM-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Technologia materiałów budowlanych
Field of study:
Chemical Technology
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. Bobrowski Andrzej (abobrow@agh.edu.pl)
Academic teachers:
prof. dr hab. Bobrowski Andrzej (abobrow@agh.edu.pl)
dr Królicka Agnieszka (krolicka@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Zdaje sobie sprawę z zadań i znaczenia chemii analitycznej w przemyśle i ochronie środowiska. Rozumie potrzebę rozwijania systemów jakości w laboratoriach analitycznych. Rozumie potrzebę ciągłego poszerzania wiedzy z zakresu chemii analitycznej i doskonalenia swoich umiejętności. TC2A_K06 Presentation,
Participation in a discussion
Skills
M_U001 Student potrafi dokonać wyboru optymalnej metody analitycznej w zależności od rodzaju próbki i charakteru informacji wymaganej przez technologa TC2A_U04 Examination,
Presentation
Knowledge
M_W001 Student zna najnowsze osiągnięcia z zakresu instrumentalnych technik analitycznych i metod roztwarzania materiałów. TC2A_W05, TC2A_W09 Examination,
Presentation,
Scientific paper
M_W002 Student potrafi zastosować klasyczne metody analizy chemicznej w badaniach składu surowców i produktów przemysłu materiałów budowlanych. Potrafi objaśnić zasadę działania analizatorów gazów, spektrometru mas i chromatografu gazowego. Posiada wiedzę na temat podstaw metod atomowej spektrometrii emisyjnej ze wzbudzeniem w płomieniu, łuku, iskrze i plaźmie, metody plazmowej spektrometrii mas, spektrometrii fluorescencji rentgenowskiej, fluorescencji rentgenowskiej w mikroobszarze oraz metody PIXE. Potrafi wyróżnić specjacyjne metody analizy i ich wskazać ich zastosowania w analizie przemysłowej. TC2A_W05, TC2A_W09 Examination,
Presentation,
Scientific paper
M_W003 Student posiada wiedzę na temat opracowania wyników analitycznych, rodzajów niepewności pomiarowych i sposobów ich oszacowania TC2A_W05, TC2A_W09 Examination,
Presentation,
Scientific paper
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Zdaje sobie sprawę z zadań i znaczenia chemii analitycznej w przemyśle i ochronie środowiska. Rozumie potrzebę rozwijania systemów jakości w laboratoriach analitycznych. Rozumie potrzebę ciągłego poszerzania wiedzy z zakresu chemii analitycznej i doskonalenia swoich umiejętności. + - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi dokonać wyboru optymalnej metody analitycznej w zależności od rodzaju próbki i charakteru informacji wymaganej przez technologa + - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna najnowsze osiągnięcia z zakresu instrumentalnych technik analitycznych i metod roztwarzania materiałów. + - - - - + - - - - -
M_W002 Student potrafi zastosować klasyczne metody analizy chemicznej w badaniach składu surowców i produktów przemysłu materiałów budowlanych. Potrafi objaśnić zasadę działania analizatorów gazów, spektrometru mas i chromatografu gazowego. Posiada wiedzę na temat podstaw metod atomowej spektrometrii emisyjnej ze wzbudzeniem w płomieniu, łuku, iskrze i plaźmie, metody plazmowej spektrometrii mas, spektrometrii fluorescencji rentgenowskiej, fluorescencji rentgenowskiej w mikroobszarze oraz metody PIXE. Potrafi wyróżnić specjacyjne metody analizy i ich wskazać ich zastosowania w analizie przemysłowej. + - - - - + - - - - -
M_W003 Student posiada wiedzę na temat opracowania wyników analitycznych, rodzajów niepewności pomiarowych i sposobów ich oszacowania + - - - - + - - - - -
Module content
Lectures:
Charakterystyka etapów postępowania analitycznego: opróbowanie, uśrednianie, roztwarzanie, rozdzielanie i oddzielanie matrycy, dobór optymalnej procedury i metody analitycznej w zależności od rodzaju i składu badanego materiału oraz żądanej informacji analitycznej. Nowoczesne metody roztwarzania surowców i produktów. Charakterystyka klasycznych i normowych metod analizy stosowanych w przemyśle. Kontrola zanieczyszczenia środowiska przemysłowego. Analizatory gazów, przetworniki półprzewodnikowe, detektory elektrochemiczne i monitory skażeń wody i atmosfery. Spektrometria mas. Chromatografia gazowa. Specjacyjne metody analizy i ich zastosowanie w analizie przemysłowej. Metody fluorescencji rentgenowskiej, fluorescencja rentgenowska w mikroobszarze oraz metoda PIXE. Analityczne badania wpływu przemysłu na stan i skażenie środowiska naturalnego. Wykorzystanie technologii materiałów budowlanych do utylizacji odpadów toksycznych. Zastosowanie metod analitycznych w badaniu składu wyciągów wodnych z odpadów. Ocena statystyczna wyników, kryteria przydatności metody analitycznej, sposoby wzorcowania oraz podstawy chemometrii. Zasady akredytacji i auditu laboratoriów badawczych i przemysłowych.
Seminar classes:

Analiza anionów metodami elektrochemicznymi, spektrometrycznymi i chromatograficznymi. Przegląd instrumentalnych metod oznaczania SiO2 w krzemianach. Zastosowanie metody AAS w analizie cementów. Chrom (VI) w cemencie – pochodzenie, sposoby oznaczania, toksykologia. Problemy związane z analizą specjacyjną chromu w próbkach cementów. Sposoby pobierania próbek do badań analitycznych w przemyśle cementowym. Kontrola zanieczyszczenia środowiska: analizatory gazów, przetworniki półprzewodnikowe, detektory elektrochemiczne i monitory skażeń wody i atmosfery. Analiza mikrośladów metodami elektrochemicznymi ze szczególnym uwzględnieniem metod woltamperometrii stripingowej. Instrumentalna neutronowa analiza aktywacyjna – podstawy metody. Oznaczenie naturalnych zanieczyszczeń promieniotwórczych w surowcach i materiałach budowlanych metodą spektrometrii gamma. Oznaczenie pierwiastków głównych w materiałach ceramicznych metodą aktywacji neutronowej. Wykorzystanie NAA w analizie surowców stosowanych w przemyśle cementowym. Analityka w badaniach i ochronie zabytków (szkła średniowieczne, ceramika). Zastosowanie mikroanalizatora rentgenowskiego w analizie powierzchni. Metody analizy polimerów stosowanych w przemyśle materiałów budowlanych. Termiczne unieszkodliwianie odpadów w procesie wytwarzanie cementu. Paliwa alternatywne. Właściwości fizykochemiczne dioksyn, mechanizmy ich powstawania i metody oznaczania. Metody sprawdzania wiarygodności wyników analitycznych. Materiały odniesienia i ich rola w zapewnieniu jakości w nieorganicznej analizie śladowej.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 136 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Examination or Final test 2 h
Contact hours 4 h
Realization of independently performed tasks 35 h
Preparation for classes 15 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 20 h
Participation in seminar classes 30 h
Participation in lectures 30 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

75% ocena z egzaminu
15% ocena z prezentacji
10% aktywność na seminariach

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość podstaw chemii nieorganicznej i organicznej.

Recommended literature and teaching resources:

Literatura podstawowa:
1) Bobrowski A., Gawlicki M., Łagosz A., Nocuń-Wczelik W. Cement. Metody badań. Wybrane kierunki stosowania, Wydawnictwo AGH 2010
2) Minczewski J., Marczenko Z.: Chemia analityczna. Chemiczne metody analizy, t. II, Wyd.9, PWN 2001
3) Szczepaniak W.: Metody instrumentalne w analizie chemicznej, WN PWN, W-wa 1997
4) Cygański A.: Chemiczne metody analizy ilościowej, Wyd 5 rozsz., WNT, 1999

Literatura uzupełniająca:
5) Welcher F. J.: Analityczne zastosowanie kwasu wersenowego, Warszawa WNT, 1958
6) Görlich E.: Analiza krzemianów, Wyd. Geologiczne, W-wa 1958
7) Hulanicki A.: Współczesna chemia analityczna, WNPWN, Warszawa 2001
8) Gawlicki M., Bobrowski A., Spyrka J.: Immobilizacja metali ciężkich w zaczynach cementowych, Prace Komisji Nauk Ceramicznych PAN o. Kraków, Ceramika 46, Polski Biuletyn Ceramiczny 8(1994)237-241
9) Bobrowski A. Gawlicki M., Małolepszy J.: Analytical Evaluation of Immobilization of Heavy Metals in Cement Matrices, Environmental Science&Technology 31(3) (1997) 745-749
10) Kopia B., Małolepszy J.: Metody badań immobilizacji metali ciężkich w materiałach budowlanych”, Cement Wapno Gips 5 (1994) 150 – 153

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None