Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Polymers in building industry
Course of study:
2017/2018
Code:
CTC-2-110-TM-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Technologia materiałów budowlanych
Field of study:
Chemical Technology
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Laska Jadwiga (jlaska@agh.edu.pl)
Academic teachers:
prof. dr hab. inż. Laska Jadwiga (jlaska@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Ma świadomość potrzeby ciągłego dokształcania się, własnej pracy i pracy zespołowej, ma świadomość oddziaływania materiałów na środowisko TC2A_K01, TC2A_K02 Examination,
Test,
Presentation
Skills
M_U001 Potrafi rozpoznać materiał polimerowy oraz oznaczyć jego właściwości TC2A_U10, TC2A_U04, TC2A_U03, TC2A_U09 Examination,
Test,
Presentation
Knowledge
M_W001 Ma podstawową wiedzę o materiałach polimerowych stosowanych w przemyśle budowlanym. Potrafi zidentyfikowć oraz scharakteryzować materiał polimerowy. TC2A_W13, TC2A_W08 Examination,
Test,
Presentation
M_W002 Ma podstawową wiedzę w zakresie metod badań polimerów, w tym odpadów polimerowych. Zna metody recyklingu polimerów. TC2A_W13, TC2A_W08, TC2A_W11 Examination,
Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Ma świadomość potrzeby ciągłego dokształcania się, własnej pracy i pracy zespołowej, ma świadomość oddziaływania materiałów na środowisko + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi rozpoznać materiał polimerowy oraz oznaczyć jego właściwości + - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma podstawową wiedzę o materiałach polimerowych stosowanych w przemyśle budowlanym. Potrafi zidentyfikowć oraz scharakteryzować materiał polimerowy. + - - - - + - - - - -
M_W002 Ma podstawową wiedzę w zakresie metod badań polimerów, w tym odpadów polimerowych. Zna metody recyklingu polimerów. + - - - - + - - - - -
Module content
Lectures:

Przedmiot zapoznaje studentów z różnorodnymi zastosowaniami polimerów, tworzyw sztucznych i kompozytów polimerowych w budownictwie. Omawiane są technologie produkcji oraz przetwórstwa polimerów najczęściej stosowanych w budownictwie, problemy starzenia, degradacji i recyklingu oraz możliwości wielokrotnego stosowania tworzyw polimerowych. Wiele uwagi poświęcone jest procesom modyfikacji właściwości materiałów budowlanych poprzez dodatki polimerowe oraz dostosowywania właściwości polimerów do potrzeb rynku budowlanego poprzez odpowiednie dodatki lub w procesach spieniania, sieciowania itp. (np. materiały izolacyjne na bazie polimerów). Omawiane są także polimerowe kompozyty włókniste, kompozyty warstwowe z tworzyw odpadowych oraz betony modyfikowane polimerami

Tematy wykładów:
1. Przegląd polimerów stosowanych w budownictwie
2. Podział technologiczny polimerów (termoplasty, duroplasty, elastomery)
3. Właściwości mechaniczne polimerów – powiązanie z budową chemiczną polimeru
4. Metody badań właściwości mechanicznych
5. Folie budowlane (metody otrzymywania, odpowiednie polimery: PE, PP, PVC)
6. Materiały termoizolacyjne ( spienianie, porowatość; PS, PUR, PE)
7. Materiały dźwiękochłonne (spienianie, zamszowanie; PS, PUR, PE)
8. Polimery konstrukcyjne – budownictwo mieszkalne, nawierzchnie (żywice, sieciowanie)
9. Polimery konstrukcyjne – rury wodno-kanalizacyjne, drenażowe, przesyłowe (technologie otrzymywania)
10. Dodatki do tworzyw sztucznych – modyfikacja właściwości użytkowych. Kompozyty.
11. Betony żywiczne i polimerobetony
12. Impregnacja materiałów ceramicznych i betonów
13. Powłoki antykorozyjne
14. Degradacja chemiczna, biodegradacja, recykling polimerów

Seminar classes:

W trakcie seminarium studenci zapoznają się z metodami polimeryzacji (reakcje i procesy technologiczne) oraz przetwórstwa polimerów. Zapoznają się z pojęciem masy cząsteczkowej związków wielkocząsteczkowych, polidyspersyjności, temperatury zeszklenia, itp. Część zajęć prowadzona jest w formie prezentacji studenckich, planowana jest także wycieczka technologiczna do zakładu produkującego np. płyty styropianowe lub profile okienne z PVC.
Studenci przygotowuj i głoszą referaty na temat zastosowań polimerów w budownictwie

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 129 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Examination or Final test 5 h
Contact hours 5 h
Realization of independently performed tasks 32 h
Preparation for classes 15 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 12 h
Participation in lectures 30 h
Participation in seminar classes 30 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

OK = 0.6xE + 0.4xS

Prerequisites and additional requirements:

Podstawy chemii organicznej

Recommended literature and teaching resources:

1. E. Osiecka „Materiały Budowlane. Tworzywa sztuczne” OWPW Warszawa 2005
2. E. Osiecka „Materiały Budowlane. Właściwości techniczne i zdrowotne” OWPW 2002
3. A. Boczkowska, J. Kapuściński i in. „Kompozyty” OWPW 2003 (recykling)
4. E. Szymański „Materiałoznawstwo budowlane z technologią betonu” OWPW 1999
5. J. Pielichowski, A. Puszyński „Technologia tworzyw sztucznych”, WNT, Warszawa, dowolne wydanie
6. D. Żuchowska „Polimery konstrukcyjne”, WNT , Warszawa 1995
7. T. Hop „Betony modyfikowane polimerami”
8. M. F. Ashby, D. R. H. Jones “Materiały inżynierskie” WNT Warszawa 1996

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None