Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Materiały budowlane a środowisko człowieka
Course of study:
2017/2018
Code:
CTC-2-111-TM-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Technologia materiałów budowlanych
Field of study:
Chemical Technology
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Wons Wojciech (wwons@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Brylska Elżbieta (brylska@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 ma świadomość ważności zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzega zasady etyki zawodowej TC2A_K04 Activity during classes,
Examination
M_K002 ma świadomość ważności i zrozumienia pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje TC2A_K01 Activity during classes,
Examination
Skills
M_U001 potrafi kształtować właściwości materiałów budowlanych drogą modyfikacji składu, struktury i mikrostruktury oraz ocenić procesy oddziaływań w układzie materiał budowlany-środowisko TC2A_U02 Activity during classes,
Examination,
Test,
Presentation
Knowledge
M_W001 posiada poszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu fizykochemii wytwarzania i użytkowania materiałów budowlanych w tym ceramicznych materiałów budowlanych i materiałów izolacyjnych oraz ich wpływu na kształtowanie warunków zdrowotnych w konstruowanych z nich obiektach TC2A_W05 Activity during classes,
Examination,
Presentation,
Participation in a discussion,
Test
M_W002 zna zasady zrównoważonego rozwoju, posiada wiedzę z zakresu gospodarki odpadami przemysłowymi, posiada wiedzę o wpływie niektórych właściwości materiałów budowlanych - zwłaszcza ceramicznych- na kształtowanie środowiska w pomieszczeniach mieszkalnych i otoczeniu TC2A_W11 Activity during classes,
Examination,
Test,
Presentation,
Participation in a discussion
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 ma świadomość ważności zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzega zasady etyki zawodowej + - - - - + - - - - -
M_K002 ma świadomość ważności i zrozumienia pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje + - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 potrafi kształtować właściwości materiałów budowlanych drogą modyfikacji składu, struktury i mikrostruktury oraz ocenić procesy oddziaływań w układzie materiał budowlany-środowisko + - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 posiada poszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu fizykochemii wytwarzania i użytkowania materiałów budowlanych w tym ceramicznych materiałów budowlanych i materiałów izolacyjnych oraz ich wpływu na kształtowanie warunków zdrowotnych w konstruowanych z nich obiektach + - - - - + - - - - -
M_W002 zna zasady zrównoważonego rozwoju, posiada wiedzę z zakresu gospodarki odpadami przemysłowymi, posiada wiedzę o wpływie niektórych właściwości materiałów budowlanych - zwłaszcza ceramicznych- na kształtowanie środowiska w pomieszczeniach mieszkalnych i otoczeniu + - - - - + - - - - -
Module content
Lectures:

Program wykładów:
Promieniotwórczość naturalna surowców i materiałów budowlanych. Jonizacja powietrza i jej wpływ na zdrowie człowieka.
Komfort cieplny pomieszczeń – właściwości termoizolacyjne materiałów, mikroklimat; paroprzepuszczalność; wymagania; sposoby doskonalenia.
Zagrożenia mykologiczne -przyczyny,skutki i przeciwdziałania.
Odporność ogniowa elementów budynku – reakcje materiałów na ogień, przenoszenie ognia, promieniowanie cieplne, emisja toksycznych produktów rozkładu materiałów podczas pożaru.
Izolacyjność akustyczna elementów budowlanych; szkodliwość hałasu i ochrona przed nim.
Wymywalność z elementów budowlanych metali ciężkich i innych substancji szkodliwych dla zdrowia.
Możliwości zapobiegania oraz likwidowania szkodliwego oddziaływania wymienionych wyżej czynników na zdrowie i środowisko człowieka.
Regulacje prawne: odnośne wymagania Prawa Budowlanego i Prawa Ochrony Środowiska.

Seminar classes:

Program seminarium:
Wymagania normowe i metody badania promieniotwórczości materiałów – analizy porównawcze różnych wyrobów budowlanych oraz materiałów wyposażenia pomieszczeń.
Badania higieniczne materiałów stosowanych w budownictwie – warunki dopuszczenia materiału do stosowania.
Porównanie warunków zdrowotnych w pomieszczeniach budynków o różnych konstrukcjach.
Metody badania wymywalności substancji szkodliwych z materiałów.
Sposoby poprawy zdrowotności materiałów budowlanych – dostosowywanie do wymagań norm europejskich.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 140 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Participation in lectures 30 h
Participation in seminar classes 30 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 20 h
Preparation for classes 15 h
Realization of independently performed tasks 30 h
Examination or Final test 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

OK = 0,6E + 0,4S

E – ocena z egzaminu
S – ocena z seminarium

Uzyskana wartość liczbowa OK jest przeliczana na ocenę końcową zgodnie z regulaminem AGH

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

1. Pogorzelski J.A.: Fizyka cieplna budowli; Arkady W-wa 1979
2. Brunarski L.: Promieniotwórczość naturalna wyrobów budowlanych; SBPB W-wa 1997
3. Szudrowicz B.: Izolacyjność akustyczna ścian; CB 2001;2008
4. Ustawa – Prawo budowlane
5. Aktualne przepisy normatywne odnośnie wymaganych warunków zdrowotnych w budowlach
i pomieszczeniach mieszkalnych

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None