Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Zagospodarowanie surowców wtórnych w przemyśle materiałów budowlanych
Course of study:
2017/2018
Code:
CTC-2-112-TM-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Technologia materiałów budowlanych
Field of study:
Chemical Technology
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Gawlicki Marek (gawlic@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Gawlicki Marek (gawlic@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student ma świadomość ważności i zrozumienia pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje TC2A_K01 Activity during classes,
Examination,
Presentation,
Scientific paper,
Participation in a discussion
M_K002 Student ma świadomość ważności zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzega zasady etyki zawodowej TC2A_K04 Activity during classes,
Examination,
Presentation,
Scientific paper,
Participation in a discussion
Skills
M_U001 Student potrafi zagospodarować produkty uboczne i odpady w przemyśle materiałów budowlanych TC2A_U05 Activity during classes,
Examination,
Presentation,
Scientific paper,
Participation in a discussion
Knowledge
M_W001 Student posiada wiedzę o wytwarzaniu i użytkowaniu materiałów budowlanych. W tym otrzymywanych z odpadowych surowców przemysłowych TC2A_W05 Activity during classes,
Examination,
Presentation,
Scientific paper,
Participation in a discussion
M_W002 Student zna zasady zrównoważonego rozwoju oraz posiada wiedzę o zagospodarowaniu odpadów przemysłowych zgodnie z wymaganiami BAT TC2A_W11 Activity during classes,
Examination,
Presentation,
Scientific paper,
Participation in a discussion
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student ma świadomość ważności i zrozumienia pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje + - - - - + - - - - -
M_K002 Student ma świadomość ważności zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzega zasady etyki zawodowej + - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi zagospodarować produkty uboczne i odpady w przemyśle materiałów budowlanych + - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Student posiada wiedzę o wytwarzaniu i użytkowaniu materiałów budowlanych. W tym otrzymywanych z odpadowych surowców przemysłowych + - - - - + - - - - -
M_W002 Student zna zasady zrównoważonego rozwoju oraz posiada wiedzę o zagospodarowaniu odpadów przemysłowych zgodnie z wymaganiami BAT + - - - - + - - - - -
Module content
Lectures:

Zasady zrównoważonego rozwoju. Działalność gospodarcza a środowisko. Gaz cieplarniane. Kryteria podziału produktów ubocznych. Odpady przemysłowe. Zasady zagospodarowania surowców wtórnych. Podstawowe źródła produktów ubocznych, które mogą być wykorzystane w przemyśle materiałów budowlanych. Czynniki determinujące przydatność produktów ubocznych w określonej technologii. Charakterystyka produktów ubocznych powstających w energetyce, górnictwie, hutnictwie, przemyśle chemicznym i innych dziedzinach gospodarki. Podstawowe kierunki zagospodarowania popiołów lotnych i desulfogipsów w przemyśle materiałów wiążących. Popiół lotny w betonie. Wykorzystanie popiołów i żużli elektrownianych w procesach wytwarzania ceramicznych materiałów budowlanych (wypalanych i niewypalanych) Produkty uboczne w przemyśle materiałów izolacyjnych. Produkty uboczne hutnictwa. Paliwa alternatywne. Możliwości zagospodarowanie odpadów komunalnych. Recykling materiałów budowlanych.

Seminar classes:

Charakterystyka poszczególnych rodzajów produktów ubocznych, które mogą być wykorzystane przez przemysł materiałów budowlanych. Systemy klasyfikacji i zasady zagospodarowania produktów ubocznych i odpadów przemysłowych. Klasyfikacja popiołów lotnych. Metody badań i kierunki zastosowania popiołów lotnych i żużli elektrownianych. Chemigipsy. Pyły hutnicze. Pyły krzemionkowe. Przykłady i ocena możliwości wykorzystania różnego rodzaju produktów ubocznych w poszczególnych technologiach.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 150 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Examination or Final test 2 h
Contact hours 8 h
Realization of independently performed tasks 40 h
Preparation for classes 20 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 20 h
Participation in seminar classes 30 h
Participation in lectures 30 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

OK=0,5E+0,5S

E-ocena z egzaminu
S-ocena z seminarium

Procent uzyskanych punktów przeliczany jest na ocenę końcową zgodnie z regulaminem studiów AGH.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

•Duda J., Weryński B. (red.): Energia i środowisko w technologiach materiałów budowlanych. Wyd. IMMB Opole 2004
•Pawłowski L. (red.): Ochrona i inżynieria środowiska. Zrównoważony rozwój. Wyd. PAN KIŚ, Kraków 2004
•Giergiczny Z., Małolepszy J, Szwabowski J., Śliwiński J.: Cementy z dodatkami mineralnymi w technologii betonów nowej generacji. Wyd. Górażdże Cement, Opole 2000
•Nocuń-Wczelik W.: Mikrokrzemionka właściwości i zastosowanie w betonie. Wyd. Polski Cement, Kraków 2005
•Borkiewicz J.: Włókna mineralne w budownictwie i przemyśle. Wyd. PWN, Warszawa 1975
•Kurdowski W.: Dodatki mineralne do cementu a trwałość betonu. Monografia 106. Politechnika Krakowska, Krakw 1990
•Neville A.Ł Właściwości betonu. Wydawnictwo Polski Cement, Kraków 2012
•Materiały Szkoły Gospodarki Odpadami z lat 1997-2004. Wyd. AGH ZGP, Kraków
•Materiały Konferencji Popioły z Energetyki z lat 2001-2008. Wyd. Biuro Informacji Gospodarczej. Szczecin
•Giergiczny Z. Rola popiołów lotnych wapniowych i krzemionkowych w kształtowaniu właściwości współczesnych spoiw budowlanych i tworzyw cementowych. Monografia 325. Seria Inż. Lądowa. Politechnika Krakowska. Kraków 2006
•Czasopisma fachowe, informatory, materiały konferencyjne.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None