Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Technika cieplna
Course of study:
2017/2018
Code:
CTC-2-113-TM-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Technologia materiałów budowlanych
Field of study:
Chemical Technology
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Lech Ryszard (lech@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Lech Ryszard (lech@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 prawidłowo interpretuje i rozstrzyga problemy technologiczne TC2A_K07 Examination,
Presentation,
Scientific paper
Skills
M_U001 potrafi wykorzystać wiedzę matematyczną do opisu i modelowania procesów w technologiach ceramicznych TC2A_U19 Examination,
Presentation,
Scientific paper
Knowledge
M_W001 ma poszerzoną wiedzę w zakresie matematyki, przydatną do opisu i modelowania procesów technologicznych TC2A_W03 Examination,
Presentation,
Scientific paper
M_W002 ma poszerzoną wiedzę w zakresie fizyki, w tym fizyki ciała stałego, niezbędną do zrozumienia i opisu zjawisk zachodzących w procesach technologicznych TC2A_W02 Examination,
Presentation,
Scientific paper
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 prawidłowo interpretuje i rozstrzyga problemy technologiczne + - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 potrafi wykorzystać wiedzę matematyczną do opisu i modelowania procesów w technologiach ceramicznych + - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 ma poszerzoną wiedzę w zakresie matematyki, przydatną do opisu i modelowania procesów technologicznych + - - - - + - - - - -
M_W002 ma poszerzoną wiedzę w zakresie fizyki, w tym fizyki ciała stałego, niezbędną do zrozumienia i opisu zjawisk zachodzących w procesach technologicznych - - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Strumień i gęstość strumienia ciepła. Równanie przewodzenia ciepła i warunki brzegowe. Ustalone przewodzenie ciepła i przypadki szczególne przewodzenia, w tym w ściankach złożonych. Ścianka płaska o szeregowym i równoległym połączeniu oporów cieplnych. Układ wielowarstwowy o zmiennym przekroju – średnica krytyczna izolacji. Wymiana ciepła w żebrach o stałym przekroju. Ustalone przewodzenie ciepła w płycie, gdy przewodność cieplna jest funkcją temperatury l = f(T). Przewodzenie ciepła w stanie ustalonym z wewnętrznymi źródłami ciepła.. Nieustalone przewodzenie ciepła w płycie płaskiej. Reguła Newmanna . Konwekcja naturalna i wymuszona. Przenikanie ciepła. Elementy teorii podobieństwa i analizy wymiarowej. Podstawy hydrodynamiki płynów. Warstwa przyścienna. Opory przepływu i pomiary przepływu. Wymiana ciepła przy opływie ciał wymieniających ciepło. Wymiana ciepła przez promieniowanie. Promieniowanie gazów. Teoria barwy Kublika – Munka. Swobodna struga izotermiczna i nieizotermiczna. Spalanie paliw: gazowych, ciekłych i stałych. Spalanie paliw wewnątrz wsadu. Palniki. Nagrzewanie w przeciwprądzie i współprądzie. Wymienniki ciepła. Obieg termodynamiczny. Obieg chłodziarki parowej i pompy ciepła. Pompa ciepła. Rura (rurka) cieplna. Kolektory słoneczne. Analiza egzergetyczna. Termografia.
Obecność na wykładach jest obowiązkowa.

Seminar classes:

Przygotowanie referatu i prezentacji z wybranego tematu z zakresu przedmiotu. Zawartość referatu:
1. Opis tematu z uwypukleniem jego występowania bądź zastosowania w technice, w szczególności w zakresie przepływów i bilansu ciepła w budynkach lub maszynach i urządzeniach przemysłu ceramicznego.
2. Model matematyczny lub inny mający zastosowanie do opisu tematu.
3. Sformułowanie zagadnienia obliczeniowego na podstawie wybranego modelu wraz z liczbowym rozwiązaniem postawionego problemu.
4. Wnioski
5. Literatura
6. Dwa pytania do słuchaczy związane z istotą omówionego tematu i kierunkujące dyskusję.
7. Zadanie obliczeniowe dla słuchaczy do rozwiązania w domu.

Kolokwium zaliczeniowe z seminarium wiąże się z tematyką wygłoszonych referatów i zagadnień ujętych w wykładzie.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 150 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Examination or Final test 2 h
Contact hours 30 h
Preparation for classes 37 h
Realization of independently performed tasks 38 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 13 h
Participation in lectures 30 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest prezentacja i zaliczenie referatu z zakresu tematyki przedmiotu.
Ok=0,6e+0,4s
gdzie: Ok jest oceną końcową, e oceną z egzaminu, s oceną z seminarium

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość podstawowego kursu matematyki, fizyki i chemii.

Recommended literature and teaching resources:

1. Lech R., „Wprowadzenie do modelowania procesów technologicznych i operacji jednostkowych w ceramice”, Kraków 2006
2. Lech R; Modelowanie matematyczne w technologii ceramiki; Wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne AGH; Kraków 2007.
3. Staniszewski, B. (1980). Wymiana ciepła. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
4. Staniszewski B.; Termodynamika, PWN, Warszawa 1969.
5. Moran, M.J.; Shapiro, H.N.; Munson, B.R.; DeWitt, D.P.; Introduction to thermal systems engineering: thermodynamics, fluid mechanics and heat transfer; John Wiley& Sons, Inc. 2003, str. 185 – 222.
6. Look, D.C.; Sauer, H.J.; Engineering thermodynamics; PWS Engineering; Boston 1986.
7. Sonntag, R.E.; Borgnakke, C.; van Wylen, G.J.; Fundamentals of thermodynamics; John Wiley & Sons, Inc.; 2003.
8. Moran, M.J.; Shapiro, H.N.; Fundamentals of engineering thermodynamics; John Wiley & Sons, Inc.; 1992.
9. Hobler, T.; Ruch ciepła i wymienniki; WNT, Warszawa 1979; str. 52 – 59.
10. Wójcicki S; Spalanie; WNT, Warszawa 1969.
11. Bennett, C.O.; Myers, J.E. (1967). Przenoszenie pędu, ciepła i masy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowo – Techniczne.
12. Pogorzelski, J. A. (1976). Fizyka cieplna budowli. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
13. WT 2008 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
14. PN-EN ISO 6946 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania., Warszawa 2008
15. PN-EN ISO 10077-1 Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji. Obliczanie współczynnika przenikania ciepła., Warszawa 2007
16. PN-EN 12831 Nowa metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego. Poradnik. Warszawa 2007
17. Mostki cieplne PN-EN ISO 14683, PN-EN ISO 10211:2007, PN-EN ISO 10211-1:1998
18. PN-B-02025:2004 „Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego”.
19. Dyrektywa 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków
20. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2008 r. w sprawie przeprowadzania szkolenia oraz egzaminu dla osób ubiegających się o uprawnienie do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową (Dz. U. Nr 17, poz. 104)
21. Ustawa z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane (Dz. U. z 2007 r. Nr 191, poz. 1373
22. Świadectwo charakterystyki energetycznej, Informator, Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa, 2009
23. Dz. U. 2008.228.1514 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania.
24. Władysław Korzeniewski, „Warunki techniczne dla budynków i ich usytuowanie 2003”, wydanie 4, Warszawa 2003.
25. Izolacje-Budownictwo przemysł ekologia Nr 5/2005.
26. Izolacje-Budownictwo przemysł ekologia Nr 6/2006.
27. Izolacje-Budownictwo przemysł ekologia Nr 3/2008.
28. Izolacje-Budownictwo przemysł ekologia Nr 10/2009
29. Izolacje-Budownictwo przemysł ekologia Nr 5/2009.
30. Izolacje-Budownictwo przemysł ekologia Nr 8/2011

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Wskazanym jest, aby student z własnej inicjatywy wskazał na interesujący go problem z zakresu tematyki przedmiotu, który stanowił będzie przedmiot jego referatu.