Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Durability of mortars and concretes
Course of study:
2017/2018
Code:
CTC-2-116-TM-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Technologia materiałów budowlanych
Field of study:
Chemical Technology
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Łagosz Artur (alagosz@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Łagosz Artur (alagosz@agh.edu.pl)
dr inż. Mróz Radosław (rmroz@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student potrafi zaprezentować w sposób świadomy i zrozumiały wyniki swojej pracy, komunikować się ze specjalistami i innymi osobami w grupie, potrafi oceniać swoją i innych pracę oraz dokonywać krytyki pracy innych osób. Scientific paper,
Participation in a discussion,
Involvement in teamwork
Skills
M_U001 Student potrafi formułować hipotezy dotyczące przyczyn zaistniałych problemów i potrafi opracować proste testy służące potwierdzeniu lub zaprzeczeniu hipotezy, zna możliwości i ograniczenia testu. Test,
Oral answer,
Case study,
Participation in a discussion
Knowledge
M_W001 Student rozumie podstawowe określenia i pojęcia związane z technikami pomiarowymi zjawisk korozyjnych. Student rozumie ogólne prawa, na których opierają się omawiane techniki. Test,
Case study,
Participation in a discussion
M_W002 Student zna mechanizmy degradacji materiałów oraz posiada wiedzę dotyczącą metod poprawy odporności na korozję, erozję i inne mechanizmy degradacji betonu i zapraw Test,
Scientific paper
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student potrafi zaprezentować w sposób świadomy i zrozumiały wyniki swojej pracy, komunikować się ze specjalistami i innymi osobami w grupie, potrafi oceniać swoją i innych pracę oraz dokonywać krytyki pracy innych osób. - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi formułować hipotezy dotyczące przyczyn zaistniałych problemów i potrafi opracować proste testy służące potwierdzeniu lub zaprzeczeniu hipotezy, zna możliwości i ograniczenia testu. + - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Student rozumie podstawowe określenia i pojęcia związane z technikami pomiarowymi zjawisk korozyjnych. Student rozumie ogólne prawa, na których opierają się omawiane techniki. + - - - - + - - - - -
M_W002 Student zna mechanizmy degradacji materiałów oraz posiada wiedzę dotyczącą metod poprawy odporności na korozję, erozję i inne mechanizmy degradacji betonu i zapraw - - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Wprowadzenie do korozji materiałów uzyskiwanych na bazie spoiw mineralnych. Podstawowe pojęcia związane z fizykochemią ciała stałego, użyteczne przy analizie zjawisk korozyjnych. Rodzaje środowisk, na które narażone są betony oraz zaprawy podczas eksploatacji w różnych elementach i rozdzaje zjawisk korozyjnych jakie wywołują. Skład mineralny i mikrostruktura stwardniałego zaczynu cementowego oraz ich rola w kształtowaniu trwałości zapraw i betonów. Odporność korozyjna betonów (chemiczna i fizyczna) i sposoby jej kształtowania. Reakcja kruszywo-alkalia. Metody badań odporności korozyjnej betonów i zapraw narażonych na korozję chemiczną i fizyczną. Rola pielęgnacji betonu w kształtowaniu jego trwałości. Rodzaje zabezpieczeń powłokowych elementów wykonanych z betonu. Korozja stali w betonie. Sposoby ochrony stali w elementach żelbetowych.

Seminar classes:

Określenie składu stwardniałego betonu, gęstości, wilgotności i nasiąkliwości.
Korozja fizyczna betonu i zapraw: erozja, abrazja, kawitacja, niszczenie mrozowe oraz pod wpływem chlorków przy zamrażaniu i rozmrażaniu.
Korozja chemiczna betonów i zapraw: ługująca, kwaśna, chlorkowa, węglanowa, siarczanowa.
Metody badań odporności korozyjnej betonów i zapraw narażonych na korozję chemiczną i fizyczną.
Sposoby oceny głębokości karbonatyzacji betonu w elementach żelbetowych. Szybkość karbonatyzacji betonu i sposoby jej oceny.
Pasywacja zbrojenia i mechanizm depasywacji na skutek karbonatyzacji. Rodzaje korozji stali zbrojeniowej.
Przebieg niszczenia konstrukcji wywołany korozją zbrojenia.
Badania profilu chlorków i pH betonu.
Metody odwzorowywania składu cieczy porowej w betonie.
Lokalizacja zbrojenia w konstrukcji.
Metody badań zagrożenia korozyjnego zbrojenia przy pomocy metod elektrochemicznych (badania potencjałowe, spektroskopia impedancyjna).
Sposoby renowacji elementów żelbetowych.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 77 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Examination or Final test 2 h
Realization of independently performed tasks 30 h
Participation in lectures 15 h
Participation in seminar classes 15 h
Preparation for classes 5 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Składnikami oceny końcowej są: wynik kolokwium zaliczeniowego – 50%, ocena z seminarium – 50%

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Podręczniki:
Małolepszy J. i inni – Technologia betonu – metody badań, Wydawnictwo AGH Kraków 2000
Wieczorek G., Korozja zbrojenia inicjowana przez chlorki lub karbonatyzację otuliny, Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław 2002.
Fagerlund G., Trwałość konstrukcji betonowych, Arkady, Warszawa, 1997.
Ajdukiewicz A., Konstrukcje betonowe projektowane na okres użytkowania – badania a nowe ujęcie normatywne: Problemy naukowo-badawcze budownictwa, vol. II, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok 2007, s. 15-38.
L. Bertolini,B. Elsener, P. Pedeferri, E. Redaelli, R.B. Polder, Corrosion of Steel in Concrete: Prevention, Diagnosis, Repair, Wiley 2013.
Kurdowski W. – Chemia cementu i betonu, Wydawnictwo Polski Cement i Wydawnictwo Naukowe PWN, Kraków, Warszawa 2010.
Neville A.M. – Właściwości betonu, Wydawnictwo Polski Cement, Kraków, 2012

Czasopisma:
Cement Wapno Beton
Cement and Concrete Composites
Cement and Concrete Research
Budownictwo Technologie Architektura

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None