Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Inżynieria kompozytów ze spoiwami mineralnymi
Course of study:
2017/2018
Code:
CTC-2-117-TM-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Technologia materiałów budowlanych
Field of study:
Chemical Technology
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Kotwica Łukasz (lkotwica@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Pichór Waldemar (pichor@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych, właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie Activity during classes,
Oral answer,
Presentation
M_U002 ma umiejętność samokształcenia się w celu podnoszenia kompetencji zawodowych i innych Activity during classes,
Oral answer,
Presentation
Knowledge
M_W001 ma szczegółową, uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie materiałów, w szczególności klasyfikowania i właściwości materiałów ceramicznych, polimerowych, metalicznych, kompozytowych oraz szklistych do zastosowań budowlanych i instalacyjnych, zna trendy rozwojowe w zakresie nowych materiałów TC2A_W13 Activity during classes,
Oral answer,
Presentation,
Scientific paper,
Participation in a discussion
M_W002 potrafi dokonać krytycznej analizy materiałów źródłowych i potrafi przygotować do druku własne opracowanie oraz prezentację ilustrującą zaawansowane problemy techniczne z zakresu technologii chemicznej Presentation
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych, właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie - - - - - + - - - - -
M_U002 ma umiejętność samokształcenia się w celu podnoszenia kompetencji zawodowych i innych - - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 ma szczegółową, uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie materiałów, w szczególności klasyfikowania i właściwości materiałów ceramicznych, polimerowych, metalicznych, kompozytowych oraz szklistych do zastosowań budowlanych i instalacyjnych, zna trendy rozwojowe w zakresie nowych materiałów + - - - - - - - - - -
M_W002 potrafi dokonać krytycznej analizy materiałów źródłowych i potrafi przygotować do druku własne opracowanie oraz prezentację ilustrującą zaawansowane problemy techniczne z zakresu technologii chemicznej - - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Tematyka wykładów obejmuje zagadnienia projektowania i badania materiałów opartych na spoiwach mineralnych. Szczególny nacisk kładzony jest na inzynierię materiałową jako powiązanie technologii otrzymywania materiału z jego budową wewnętrzną i wynikającymi z niej właściwościami w odniesieniu do materiałów opartych na spoiwach mineralnych. Przedstawiane są metody kształtowania właściwości takich jak wytrzymałość, przewodnictwo cieplne, specjalne właściwości termiczne, elektryczne.

Seminar classes:

W czasie seminarium studenci zapoznają się z metodami badania specjalnych właściwości materiałów opartych na spoiwach mineralnych. W oparciu o dyskusję i referaty omawia się na przykładach proces kształtowania właściwości materiałów łącznie z doborem metod służących kontrolowaniu i ocenie skuteczności procesu.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 79 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in seminar classes 15 h
Examination or Final test 14 h
Preparation for classes 35 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena ze sprawdzianów pisemnych w trakcie seminarium.
Ocena z przygotowanego i wygłoszonego referatu.
Ocena aktywności na zajęciach.

Prerequisites and additional requirements:

Ukończony I stopien studiów.

Recommended literature and teaching resources:

1. W. Kurdowski „Chemia cementu i betonu” Polski Cement – PWN, Kraków – Warszawa, 2010
2. H.F.W. Taylor, “Chemistry of Cement”, Thomas Telford, Londyn 1997
3. W. Kurdowski “Chemia materiałów budowlanych” Wydawnictwa AGH, Kraków 2000
4. W. Skalmowski “Chemia materiałów budowlanych” Arkady, Warszawa 1971

Dodatkowo literatura wskazana przez prowadzących dla poszczególnych zagadnień omawianych na seminarium.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None