Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Devices in the building industry
Course of study:
2017/2018
Code:
CTC-2-118-TM-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Technologia materiałów budowlanych
Field of study:
Chemical Technology
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
Responsible teacher:
dr hab. inż, prof. AGH Sidor Jan (jsidor@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż, prof. AGH Sidor Jan (jsidor@agh.edu.pl)
dr inż. Tomach Paweł (tomach@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 posiada umiejętność samodzielnego kształcenia się w celu podnoszenia kompetencji zawodowych i innych . Test,
Oral answer
Skills
M_U001 potrafi dokonać analizę oraz przeprowadzić wybór najkorzystniejszych rozwiązań urządzeń, uzasadnić to i zastosować nowoczesne rozwiązania obiektów i urządzeń w zakresie zgodnym z wybraną specjalnością Test,
Oral answer
Knowledge
M_W001 Posiada usystematyzowaną i ugruntowaną wiedzę w zakresie urządzeń i maszyn stosowanych w przemyśle budowlanym Test,
Oral answer
M_W002 Potrafi opracować zaawansowane technologicznie i technicznie rozwiązania projektowe urządzeń, maszyn oraz instalacji technologicznych z zakresu dziedziny chemii budowlanej Test,
Oral answer
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 posiada umiejętność samodzielnego kształcenia się w celu podnoszenia kompetencji zawodowych i innych . - - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 potrafi dokonać analizę oraz przeprowadzić wybór najkorzystniejszych rozwiązań urządzeń, uzasadnić to i zastosować nowoczesne rozwiązania obiektów i urządzeń w zakresie zgodnym z wybraną specjalnością - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Posiada usystematyzowaną i ugruntowaną wiedzę w zakresie urządzeń i maszyn stosowanych w przemyśle budowlanym + - - + - - - - - - -
M_W002 Potrafi opracować zaawansowane technologicznie i technicznie rozwiązania projektowe urządzeń, maszyn oraz instalacji technologicznych z zakresu dziedziny chemii budowlanej + - - + - - - - - - -
Module content
Lectures:
1. Klasyfikacja maszyn, urządzeń i układów technologicznych stosowanych w przemyśle chemicznym. Podstawowe wymagania technologiczne i bezpieczeństwa i

1. Klasyfikacja maszyn, urządzeń i układów technologicznych stosowanych w przemyśle materiałów budowlanych. Podstawowe wymagania technologiczne i bezpieczeństwa ich użytkowania.
2. Urządzenia do składowania materiałów uziarnionych, w tym proszków oraz materiałów plastycznych.
3. Urządzenia do składowania i magazynowania cieczy i gazów.
4. Urządzenia do dozowania volumetrycznego i wagowego, pakowania i konfekcjonowania proszków, cieczy i zawiesin.
5. Maszyny i urządzenia do kruszenia i uszlachetniania uziarnionych surowców i produktów.
6. Maszyny i urządzenia do mielenia surowców i wyrobów finalnych.
7. Urządzenia do klasyfikacji ziarnowej surowców i produktów: przesiewacze wibracyjne, obrotowe.
8. Urządzenia do separacji pneumatycznej: separatory grawitacyjne, inercyjne, wirowe i turbinowe. Układy do separacji pneumatycznej proszków.
9. Urządzenia do okresowego i ciągłego mieszania układów jedno- i wielofazowych proszków cieczy, zawiesin.
10. Maszyny i urządzenia transportu ciągłego, przenośniki.
11. Maszyny i urządzenia transportu okresowego, samochody ciężarowe, wozidła, samochody specjalne.
12. Maszyny do robót ziemnych: koparki, ładowarki, zagęszczarki.
13. Urządzenia do zagęszczania, formowania klasycznego i izostatycznego.
14. Urządzenia do robót wykończeniowych w budownictwie.
15. Urządzenia pomocnicze w budownictwie: agregaty prądotwórcze, sprężarki, wentylatory, nagrzewnice, wózki widłowe, wózki wysokiego podnoszenia, rusztowania.

Project classes:

Projekt koncepcyjny węzła transportu lub dozowania materiału uziarnionego lub cieczy. Dobór urządzenia technologicznego oraz urządzeń pomocniczych.
Projekt koncepcyjny układu mielenia – wytwarzania proszków wysokiej jakości. Dobór młyna, urządzeń pomocniczych oraz ochrony środowiska.
Projekt koncepcyjny węzła do formowania wyrobów z materiałów uziarnionych i plastycznych. Dobór urządzenia technologicznego oraz urządzeń pomocniczych.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 88 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Contact hours 10 h
Participation in project classes 30 h
Participation in lectures 15 h
Completion of a project 20 h
Examination or Final test 3 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Algorytm obliczania oceny końcowej
OC = 0,6x(ocena z projektów) + 0,3 (ocena z kolokwium – xx) + 0,1 (obecność na wykładach)

xx – do algorytmu wliczana jest tylko ocena pozytywna – powyżej 3,0. Ocena 2,0 wliczana jest jako “0”

Prerequisites and additional requirements:

Wiedza z przedmiotów: Grafika Inzynierska, Maszynoznawstwo ceramiczne, Procesów i technologii ceramicznych i chemicznych, Matematyka, Fizyka

Recommended literature and teaching resources:

Literatura
1. Warych J.: Aparatura chemiczna i procesowa, Ofic. Wyd. Politechniki Warszawskiej Warszawa 2004
2. Bieszk H. Urządzenia do realizacji procesów mechanicznych w inżynierii chemicznej. Wyd. Politechniki Gdańskiej, Wyd. II Gdańsk 2007
3. Koch R., Noworyta A. : Procesy mechaniczne w inżynierii chemicznej, WNT Warszawa 1995.
4. Heim A.: Procesy mechaniczne w inżynierii procesowej i urządzenia do ich realizacji. Wyd. Politechnika Łódzka 1998.
5. H. Otwinowski. Przeróbka mechaniczna surowców mineralnych : rozdrabianie strumieniowe i klasyfikacja pneumatyczna, Wyd. Pol. Częstochowskiej, Częstochowa 2013
6. Laboratorium z przeróbki mechanicznej i fluidyzacji materiałów ziarnistych Otwinowski H. red. Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2010
7. Drzymała Z., Dzik T., Guzik J., Kaczmarczyk S., Kurek B., Sidor J.: Badania i podstawy konstrukcji młynów specjalnych. PWN, Warszawa 1992,
8. Projektowanie Procesów Technologicznych, red. Synoradzki L. Ofic. Wyd. Pol. Warszawskiej, Warszawa 2001 – cz I÷IV
9. Sidor J. Badania, modele i metody projektowania młynów wibracyjnych UWND AGH Kraków 2005
10. Grzelak E. : Maszyny i urządzenia do przeróbki mechanicznej surowców mineralnych, WNT Warszawa 1975.
11. Pikoń J. : Podstawy konstrukcji aparatury chemicznej, PWN, Warszawa 1979
12. Pikoń J. : Aparatura chemiczna, PWN, Warszawa 1983.
13. Stręk F. : Mieszanie i mieszalniki, WNT Warszawa 1981.
14.Stępniewskii M. Pompy WNT Warszawa 1985
15. Czasopisma: Materiały Ceramiczne, Aparatura Chemiczna i Procesowa

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None