Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Immoblilizacja substancji nieb. W matrycach mineralnych
Course of study:
2017/2018
Code:
CTC-2-120-TM-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Technologia materiałów budowlanych
Field of study:
Chemical Technology
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Królicka Agnieszka (krolicka@agh.edu.pl)
Academic teachers:
Nocuń-Wczelik Wiesława (wiesia@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Ma świadomość ważności pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w szczególności oddziaływania obiektów budowlanych na środowisko. Ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane decyzje. Presentation,
Participation in a discussion,
Case study
Skills
M_U001 Potrafi zaproponować metodę utylizacji wybranych odpadów przemysłowych z wykorzystaniem matryc mineralnych. Potrafi ocenić wpływ wyrobu na środowisko. Test,
Presentation,
Case study,
Participation in a discussion
M_U002 Potrafi wybrać optymalną dla danego analitu metodę oznaczania. Test,
Presentation,
Case study
Knowledge
M_W001 Zna regulacje prawne dotyczące oddziaływania obiektów budowlanych na środowisko. Potrafi wybrać procedurę badawczą pozwalającą ocenić oddziaływanie wyrobu na środowisko. Test,
Presentation
M_W002 Zna przydatność matryc mineralnych do unieruchamiania metali ciężkich i innych substancji niebezpiecznych. Zna mechanizmy immobilizacji substancji niebezpiecznych w matrycach mineralnych. Presentation,
Case study,
Participation in a discussion,
Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Ma świadomość ważności pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w szczególności oddziaływania obiektów budowlanych na środowisko. Ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane decyzje. + - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi zaproponować metodę utylizacji wybranych odpadów przemysłowych z wykorzystaniem matryc mineralnych. Potrafi ocenić wpływ wyrobu na środowisko. + - - - - + - - - - -
M_U002 Potrafi wybrać optymalną dla danego analitu metodę oznaczania. + - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna regulacje prawne dotyczące oddziaływania obiektów budowlanych na środowisko. Potrafi wybrać procedurę badawczą pozwalającą ocenić oddziaływanie wyrobu na środowisko. + - - - - + - - - - -
M_W002 Zna przydatność matryc mineralnych do unieruchamiania metali ciężkich i innych substancji niebezpiecznych. Zna mechanizmy immobilizacji substancji niebezpiecznych w matrycach mineralnych. + - - - - + - - - - -
Module content
Lectures:

Regulacje prawne dotyczące wpływu obiektów budowlanych na zdrowie i środowisko
Procedury badania uwalniania substancji szkodliwych z wyrobów budowlanych
Czynniki kontrolujące uwalnianie substancji toksycznych
Metale ciężkie i ich oddziaływanie na organizmy żywe. Metale ciężkie a produkcja wyrobów budowlanych.
Odpady przemysłowe utylizowane w trakcie produkcji wyrobów budowlanych.
Przegląd materiałów budowlanych wraz z określeniem ich potencjału immobilizacyjnego.
Mechanizm unieruchamiania metali ciężkich w matrycy cementowej
Instrumentalne metody analityczne w badaniach uwalniania substancji toksycznych wyrobów budowlanych

Seminar classes:

Poszerzenie tematyki wykładów z wykorzystaniem oryginalnych publikacji naukowych. Analiza przypadków uwalniania bądź stabilizowania substancji toksycznych dla wybranych wyrobów budowlanych przygotowana na podstawie danych udostępnionych przez prowadzącego zajęcia.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 80 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 15 h
Participation in seminar classes 15 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 20 h
Preparation for classes 10 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

OK = 0,5 zaliczenie (kolokwium) + 0,5 seminarium (prezentacja)

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość podstaw chemii

Recommended literature and teaching resources:

Literatura
1) W. Kurdowski, Chemia materiałów budowlanych, rozdział 17. Budowlane materiały wiążące.
2) http://ceramika.agh.edu.pl/index.php?id=318&tx_ttnews%5Btt_news%5D=494&cHash=325181de1f56ae0f6caa4b2df6effc3a (oraz literatura cytowana w artykule)
3) M.L.D. Gougar, B.E. Scheetz and D.M. Roy, Waste management 16 (1996) 295-303.
4) WWW.leaching.net

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None