Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Technologia betonu
Course of study:
2017/2018
Code:
CTC-2-201-TM-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Technologia materiałów budowlanych
Field of study:
Chemical Technology
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. nadzw. dr hab. inż. Deja Jan (deja@agh.edu.pl)
Academic teachers:
prof. nadzw. dr hab. inż. Deja Jan (deja@agh.edu.pl)
dr inż. Kotwica Łukasz (lkotwica@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Łagosz Artur (alagosz@agh.edu.pl)
dr inż. Łój Grzegorz (gloj@agh.edu.pl)
dr inż. Mróz Radosław (rmroz@agh.edu.pl)
Różycka Agnieszka (ar@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 umiejętność realizowania pracy w zespole badawczym, podporządkowania przełożonym, odpowiedzialności za swoje działania jak i działania zespołu. TC2A_K06, TC2A_K05 Activity during classes,
Participation in a discussion,
Involvement in teamwork
Skills
M_U001 Umiejętność badania właściwości kruszyw zwykłych i lekkich oraz właściwości spoiw mineralnych. Umiejętność projektowania betonów zwykłych, betonów SCC, betonów do wyrobów wibroprasowanych oraz betonów komórkowych oraz badania ich właściwości. Umiejętność badania wpływu domieszek na właściwości mieszanki betonowej. Umiejętność oceny betonu w konstrukcji oraz badania odporność betonu na działanie czynników fizycznych i chemicznych. TC2A_U02, TC2A_U14 Completion of laboratory classes,
Activity during classes,
Test,
Oral answer,
Participation in a discussion,
Execution of laboratory classes
M_U002 Student nabywa umiejętności pozyskiwania wiedzy z literatury, baz danych i innych źródeł, interpretować, wyrażać swoją opinię oraz krytyczną ocenę zebranych materiałów. Potrafi również przygotować na podstawie posiadanych materiałów prezentacje multimedialne, wygłaszać je oraz skłaniać słuchaczy do dyskusji na temat poruszanych zagadnień. TC2A_U02, TC2A_U14 Presentation,
Scientific paper,
Participation in a discussion
Knowledge
M_W001 Znajomość surowców stosowanych do produkcji betonów, procesów fizyko-chemicznych zachodzących podczas twardnienia betonów, metod projektowania betonów, procesów wytwarzania betonów zwykłych, lekkich i specjalnych, metodyki badań betonów oraz procesów korozji wyrobów betonowych. TC2A_W07, TC2A_W05 Examination
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 umiejętność realizowania pracy w zespole badawczym, podporządkowania przełożonym, odpowiedzialności za swoje działania jak i działania zespołu. - - + - - + - - - - -
Skills
M_U001 Umiejętność badania właściwości kruszyw zwykłych i lekkich oraz właściwości spoiw mineralnych. Umiejętność projektowania betonów zwykłych, betonów SCC, betonów do wyrobów wibroprasowanych oraz betonów komórkowych oraz badania ich właściwości. Umiejętność badania wpływu domieszek na właściwości mieszanki betonowej. Umiejętność oceny betonu w konstrukcji oraz badania odporność betonu na działanie czynników fizycznych i chemicznych. - - + - - - - - - - -
M_U002 Student nabywa umiejętności pozyskiwania wiedzy z literatury, baz danych i innych źródeł, interpretować, wyrażać swoją opinię oraz krytyczną ocenę zebranych materiałów. Potrafi również przygotować na podstawie posiadanych materiałów prezentacje multimedialne, wygłaszać je oraz skłaniać słuchaczy do dyskusji na temat poruszanych zagadnień. - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Znajomość surowców stosowanych do produkcji betonów, procesów fizyko-chemicznych zachodzących podczas twardnienia betonów, metod projektowania betonów, procesów wytwarzania betonów zwykłych, lekkich i specjalnych, metodyki badań betonów oraz procesów korozji wyrobów betonowych. + - - - - + - - - - -
Module content
Lectures:

Rola betonu w budownictwie. Charakterystyka składników stosowanych do mieszanki betonowej. Wzajemne oddziaływanie mieszanki betonowej z kruszywem. Właściwości mieszanki betonowej. Rola domieszek i dodatków do betonu zwykłego. Podstawowe operacje technologiczne przy produkcji betonu zwykłego i komórkowego. Podstawowe właściwości betonów zwykłych i lekkich. Korozja chemiczna betonów. Korozja i ochrona stali zbrojeniowej w betonie.

Laboratory classes:

Badanie właściwości kruszyw zwykłych i lekkich. Badanie właściwości spoiw mineralnych. Domieszki stałe w technologii suchych zapraw. Projektowanie betonów zwykłych oraz badanie ich właściwości. Badanie wpływu domieszek na właściwości mieszanki betonowej. Projektowanie betonów SCC i sprawdzanie ich właściwości. Korozja stali w betonie. Ocena betonu w konstrukcji. Projektowanie betonów do wyrobów wibroprasowanych. Projektowanie betonów komórkowych i badanie ich właściwości. Odporność betonu na działanie czynników fizycznych.

Seminar classes:

Rodzaje cementów i metody badań cementów. Norma betonowa PN-EN 206-1. Skład chemiczny i mineralny klinkieru portlandzkiego a właściwości cementu. Współczesne poglądy na temat hydratacji cementu. Mikrostruktura stwardniałego zaczynu cementowego. Faza ciekła w stwardniałym betonie. Spoiwa specjalne (m.in. bezgipsowe, ekspansywne żużlowo-alkaliczne) i ich znaczenie w technologii betonu. Immobilizacja metali ciężkich w betonie. Metody badania pucolanowości dodatków mineralnych. Dyfuzja gazów i cieczy w betonie. Betony wysokowartościowe (BWW i BUWW). Betony samozagęszczalne (SCC). Betony RPC. Beton a zrównoważony rozwój. Metody obliczeniowe projektowania betonów zwykłych.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 267 h
Module ECTS credits 9 ECTS
Examination or Final test 2 h
Participation in lectures 30 h
Participation in seminar classes 60 h
Participation in laboratory classes 90 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Preparation for classes 30 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 30 h
Contact hours 5 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Składnikami oceny końcowej są: wynik egzaminu – 50%, ocena z laboratorium – 25%, ocena z seminarium – 25%

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Książki i Podręczniki :
Kurdowski W.: Chemia cementu i betonu. SPC Kraków, PWN Warszawa 2010
Neville A.M.: Właściwości betonu. SPC Kraków 2012
Praca zbiorowa pod red. Małolepszy J.: Materiały budowalne. Podstawy technologii i metody badań. UWND Kraków 2010
Kurdowski W. – Chemia cementu, PWN Warszawa 1991
Bukowski B. – Budownictwo betonowe, tom 1, Technologia betonu. Arkady Warszawa 1963
Małolepszy J. i inni – Technologia betonu – metody badań, Wydawnictwo AGH Kraków 2000
Piasta J., Piasta G. – Beton zwykły, Arkady Warszawa 1994
Piasta J. – Technologia betonów z kruszyw łamanych. Arkady Warszawa 1974
Jamroży Z. – Beton i jego technologie, PWN Warszawa 2006
Roszak W., Kubiczek F. – Technologia betonów z kruszyw lekkich. Arkady Warszawa 1979
Jatymowicz M., Siejko J., Zapotoczna-Sytek G. – Technologia autoklawizowanego betonu komórkowego. Arkady Warszawa 1980
Abramowicz M. – Roboty betonowe na placu budowy. Arkady Warszawa 1992.
Gruener M. – Korozja i ochrona betonu. Arkady Warszawa 1983
Szwabowski J. – Reologia mieszanek betonowych. Wyd. Politechniki Śląskiej 1999
Rusin Z. – Technologia betonów mrozoodpornych. Wyd. Polski Cement. Kraków 2002
Kurdowski W. – Chemia materiałów budowlanych Wyd. AGH Kraków 1999
Czarnecki L., Emmous P.H. – Naprawa i Ochrona Konstrukcji Betonowych. Wyd. Polski Cement. Kraków 2002
Pielichowski J. J., Puszyński A. A. – Technologia tworzyw sztucznych. Wyd. Nauk.-Tech. Warszawa 1992, 1994
Giergiczny Z. i inni – Cementy z dodatkami mineralnymi w technologii betonów nowej generacji. Wyd. Górażdże Cement. Heidelberg Cement Group. Opole 2002
Czarnecki L. i inni (praca zbiorowa) – Beton według normy PN-EN 206-1 – Komentarz. Wyd. Polski Cement + P.K.N. Kraków 2004
Fagerlund C. – Trwałość konstrukcji betonowych. Arkady Warszawa 1997
Ściślewski Z. – Ochrona konstrukcji żelbetowych. Arkady Warszawa 1999

Czasopisma:

Cement Wapno Beton
Kwartalnik “Budownictwo, Technologie, Architektura” – SPC Kraków
Inżynieria i Budownictwo
Cement and Concrete Composites
Cement and Concrete Research
Archiwum Inżynierii – Archives of Civil Engineering
Zement Kalk Gips – ZKG International

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None