Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Technologia materiałów wiążących
Course of study:
2017/2018
Code:
CTC-2-202-TM-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Technologia materiałów budowlanych
Field of study:
Chemical Technology
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
Nocuń-Wczelik Wiesława (wiesia@agh.edu.pl)
Academic teachers:
Nocuń-Wczelik Wiesława (wiesia@agh.edu.pl)
prof. dr hab. Bobrowski Andrzej (abobrow@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Gawlicki Marek (gawlic@agh.edu.pl)
dr inż. Kotwica Łukasz (lkotwica@agh.edu.pl)
dr inż. Łój Grzegorz (gloj@agh.edu.pl)
dr inż. Mróz Radosław (rmroz@agh.edu.pl)
dr inż. Murzyn Paweł (murzyn@agh.edu.pl)
dr inż. Wons Wojciech (wwons@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 dostrzega możliwości komercjalizacji rozwiązań technologicznych TC2A_K05 Activity during classes,
Examination,
Test,
Execution of exercises
M_K002 rozumie znaczenie chemii w technologii TC2A_K06 Activity during classes,
Examination,
Test,
Execution of exercises
Skills
M_U001 potrafi kształtować właściwości materiałów budowlanych drogą modyfikacji składu, struktury i mikrostruktury oraz ocenić procesy oddziaływań w układzie materiał budowlany-środowisko potrafi wytworzyć spoiwa mineralne o określonych parametrach użytkowych TC2A_U02, TC2A_U15 Activity during classes,
Examination
M_U002 potrafi wytworzyć spoiwa o okreslonych parametrach użytkowych TC2A_U15 Activity during classes,
Examination
Knowledge
M_W001 ma wiedzę z zakresu technologii spoiw TC2A_W05 Activity during classes,
Examination,
Test,
Execution of laboratory classes,
Completion of laboratory classes
M_W002 ma pogłebioną wiedzę na temat nowoczesnych materiałów kompozytowych z udziałem spoiw posiada poszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu fizykochemii wytwarzania i użytkowania materiałów budowlanych w tym betonów, cementów, spoiw gipsowych i wapna, ceramicznych materiałów budowlanych oraz materiałów termoizolacyjnych TC2A_W07, TC2A_W05 Activity during classes,
Examination,
Presentation,
Participation in a discussion
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 dostrzega możliwości komercjalizacji rozwiązań technologicznych + - + - - - - - - - -
M_K002 rozumie znaczenie chemii w technologii + - + - - + - - - - -
Skills
M_U001 potrafi kształtować właściwości materiałów budowlanych drogą modyfikacji składu, struktury i mikrostruktury oraz ocenić procesy oddziaływań w układzie materiał budowlany-środowisko potrafi wytworzyć spoiwa mineralne o określonych parametrach użytkowych + - + - - + - - - - -
M_U002 potrafi wytworzyć spoiwa o okreslonych parametrach użytkowych + - + - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 ma wiedzę z zakresu technologii spoiw + - + - - + - - - - -
M_W002 ma pogłebioną wiedzę na temat nowoczesnych materiałów kompozytowych z udziałem spoiw posiada poszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu fizykochemii wytwarzania i użytkowania materiałów budowlanych w tym betonów, cementów, spoiw gipsowych i wapna, ceramicznych materiałów budowlanych oraz materiałów termoizolacyjnych + - + - - + - - - - -
Module content
Lectures:
Technologia i fizykochemia materiałów wiążących

Przemysł materiałów wiążących – tradycja i współczesność. Podział materiałów wiążących. Surowce naturalne i przemysłowe stosowane w technologii cementu, wapna i gipsu. Procesy rozdrabniania i urządzenia. Prehomogenizacja i homogenizacja. Eksploatacja pieców i innych urządzeń cieplnych w przemyśle spoiw; wymienniki ciepła i chłodniki. Fizykochemia dekarbonatyzacji kamienia wapiennego; fizykochemia dehydratacji gipsu. Fizykochemia syntezy klinkieru. Systemy mielące i separatory. Dodatki mineralne i rodzaje cementów. Właściwości spoiw/zapraw wapiennych i gipsowych. Zagadnienia normalizacji. Fizykochemia procesu hydratacji. Bilanse materiałowe i cieplne mielenia/obróbki cieplnej. Przemysł materiałów wiążących a ochrona środowiska

Laboratory classes:

Praktyczne zapoznanie się z procedurami analitycznymi stosowanymi w przemyśle materiałów wiążących i badaniem cech użytkowych oraz trwałości materiałów metodami standardowymi. Badania materiałów z zastosowaniem nowoczesnych technik badawczych (mikroskopia, kalorymetria, termiczna analiza różnicowa, dyfraktometria rentgenowska). Wykorzystanie komputerów do opracowywania wyników badań i obliczeń namiarów surowcowych

Seminar classes:

Poszerzenie tematyki wykładów i ćwiczeń laboratoryjnych w oparciu o referaty studenckie, dyskusje i podsumowania prowadzących. Na przykład: surowce wtórne nowej generacji; składniki akcesoryczne w syntezie klinkieru; dodatki ułatwiające mielenie, wtórny i opóźniony ettringit w procesie hydratacji; niektóre cementy specjalne; sorbenty wapienne, możliwości wykorzystania gipsu w technologii nowoczesnych materiałów budowlanych. Jak również wybrane nowoczesne rozwiązania dotyczące poszczególnych procesów jednostkowych (systemy mielenia, transportu, procesy wysokotemperaturowe, paliwa alternatywne,), trendy światowe zaznaczające się w technologiach objętych specjalnością i kierunkach zastosowania wytwarzanych produktów, modyfikowanie właściwości materiałów w pożądanym kierunku i otrzymywanie produktów o założonych parametrach użytkowych.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 256 h
Module ECTS credits 9 ECTS
Participation in seminar classes 60 h
Examination or Final test 4 h
Realization of independently performed tasks 30 h
Participation in laboratory classes 90 h
Preparation for classes 50 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 20 h
Contact hours 2 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

średnia ważona z oceny zajęć laboratoryjnych, seminaryjnych i egzaminu

Prerequisites and additional requirements:

Przygotowanie do realizacji bloku specjalistycznego w oparciu o zdane egzaminy i zaliczenia przedmiotów IV r., takie jak na przykład „Technologia materiałów budowlanych” na poziomie ogólnym czy „Maszynoznawstwo”

Recommended literature and teaching resources:

1. W. Kurdowski – „Poradnik technologa przemysłu cementowego”, wyd. Arkady, Warszawa 1981
2. W. Kurdowski – „Chemia cementu” PWN 2010
3. „Cement. Właściwości. Wybrane kierunki stosowania” – praca zbiorowa pod redakcją W. Nocuń-Wczelik, wyd. AGH, Kraków 2010
4. J. Małolepszy, J. Deja, W. Brylicki, M. Gawlicki – „Technologia betonu – metody badań”, Wyd. AGH (skrypt 1447) 1995
Roczniki czasopism „Cement-Wapno-Gips”, „Cement-Wapno-Beton”, „Zement Kalk Gips”, „Cement and Concrete Research”, wybrane monografie wydane jako Zeszyty Naukowe AGH,
normy, dokumenty CEMBUREAU i innych organizacji związanych z przemysłem materiałów wiążących

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None