Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Technologia ceramiki budowlanej
Course of study:
2017/2018
Code:
CTC-2-203-TM-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Technologia materiałów budowlanych
Field of study:
Chemical Technology
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Murzyn Paweł (murzyn@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Brylska Elżbieta (brylska@agh.edu.pl)
dr inż. Murzyn Paweł (murzyn@agh.edu.pl)
dr inż. Pichór Waldemar (pichor@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Pytel Zdzisław (pytel@agh.edu.pl)
dr inż. Wons Wojciech (wwons@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student dostrzega możliwość komercjalizacji rozwiązań technologicznych w zakresie ceramicznych materiałów bodowlanych TC2A_K05 Participation in a discussion,
Examination
M_K002 Student rozumie znaczenie wpływu chemii na rozwój nowoczesnych technologii nowej generacji ceramicznych materiałów budowlanych TC2A_K06 Examination,
Presentation,
Completion of laboratory classes,
Test
Skills
M_U001 Student potrafi scharakteryzować technologie ceramicznych materiałów budowlanych oraz zastosować je do wytwarzania poszczególnych rodzajów wyrobów TC2A_U03 Examination,
Test,
Presentation,
Execution of laboratory classes,
Completion of laboratory classes,
Activity during classes,
Report
M_U002 Student potrafi zbadać przydatność surowców oraz zaprojektować warunki technologiczne produkcji ceramicznego materiału budowlanego o wymaganych parametrach użytkowych TC2A_U14 Examination,
Test,
Presentation,
Execution of laboratory classes,
Completion of laboratory classes,
Participation in a discussion
Knowledge
M_W001 Student ma pogłębioną wiedzę z zakresu technologii wytwarzania, właściwości i warunków użytkowania ceramicznych materiałów budowlanych: wypalanych (elementy murowe, klinkierowe, dekarskie, stropowe, kamionkowe, sztuczne kruszywa lekkie) oraz niewypalanych (wyroby wapienno-piaskowe). TC2A_W06 Activity during classes,
Examination,
Test,
Presentation,
Execution of laboratory classes,
Completion of laboratory classes
M_W002 Student ma pogłębioną wiedzę o surowcach stosowanych w technologiach ceramicznych materiałów budowlanych oraz o odpadach przemysłowych wykorzystywanych w tych technologiach TC2A_W07 Activity during classes,
Examination,
Test,
Presentation,
Execution of laboratory classes,
Completion of laboratory classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student dostrzega możliwość komercjalizacji rozwiązań technologicznych w zakresie ceramicznych materiałów bodowlanych + - + - - + - - - - -
M_K002 Student rozumie znaczenie wpływu chemii na rozwój nowoczesnych technologii nowej generacji ceramicznych materiałów budowlanych + - + - - + - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi scharakteryzować technologie ceramicznych materiałów budowlanych oraz zastosować je do wytwarzania poszczególnych rodzajów wyrobów + - + - - + - - - - -
M_U002 Student potrafi zbadać przydatność surowców oraz zaprojektować warunki technologiczne produkcji ceramicznego materiału budowlanego o wymaganych parametrach użytkowych + - + - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma pogłębioną wiedzę z zakresu technologii wytwarzania, właściwości i warunków użytkowania ceramicznych materiałów budowlanych: wypalanych (elementy murowe, klinkierowe, dekarskie, stropowe, kamionkowe, sztuczne kruszywa lekkie) oraz niewypalanych (wyroby wapienno-piaskowe). + - + - - + - - - - -
M_W002 Student ma pogłębioną wiedzę o surowcach stosowanych w technologiach ceramicznych materiałów budowlanych oraz o odpadach przemysłowych wykorzystywanych w tych technologiach + - + - - + - - - - -
Module content
Lectures:

Program wykładów:
Rodzaje ceramicznych materiałów budowlanych wypalanych i niewypalanych.
Surowce ceramiki budowlanej: klasyfikacja technologiczna i właściwości surowców ilastych; dodatki technologiczne (schudzające, poryzujące, topniki).
Formowanie plastyczne w technologii ceramicznych materiałów budowlanych; układ surowce ilaste-woda; metody przerobu surowców i homogenizacji mas; urządzenia; wady formowania.
Suszenie ceramiki budowlanej, zjawiska fizykochemiczne zachodzące podczas suszenia; suszarnie stosowane w przemyśle ceramiki budowlanej; wady suszenia.
Wypalanie: zjawiska fizykochemiczne w procesie wypalania, wady wypalania, piece stosowane w przemyśle ceramiki budowlanej.
Formowanie półsuche ceramicznych materiałów budowlanych: surowce, urządzenia, wady wyrobów.
Nowe technologie w przemyśle ceramiki budowlanej wykorzystujące surowce wtórne.
Technologia wyrobów kamionkowych: surowce i metody produkcji.
Technologia wyrobów klinkierowych: surowce i metody produkcji.
Technologia sztucznych kruszyw lekkich: klasyfikacja i właściwości; metody produkcji kruszyw spęcznianych.
Technologia wyrobów sylikatowych: surowce; zjawiska zachodzące w procesie autoklawizacji; właściwości wyrobów wapienno-piaskowych.

Laboratory classes:

Program laboratorium:
Badanie surowców ilastych i dodatków technologicznych: opis makroskopowy, oznaczanie składu granulometrycznego, obecności węglanów i siarczanów rozpuszczalnych.
Laboratoryjne badania technologicznej przydatności surowców dla ceramiki budowlanej produkowanej metodą plastycznego formowania – przygotowanie mas z surowca ilastego modyfikowanego dodatkami technologicznymi i domieszkami szkodliwymi (“margiel”, siarczany); badanie właściwości kształtek po formowaniu, suszeniu i wypalaniu.
Formowanie metodą półsuchego prasowania – przygotowanie mas i prasowanie kształtek; badanie właściwości tworzyw po wypaleniu i ocena technologicznej przydatności mas do produkcji ceramiki budowlanej o czerepie spieczonym.
Ocena przydatności surowców do produkcji wyrobów wapienno-piaskowych.
Badanie właściwości użytkowych ceramicznych materiałów budowlanych zgodnie z wymaganiami norm europejskich.

Seminar classes:

Program seminarium :
Przemiany nisko- i wysokotemperaturowe surowców ilastych i nieilastych stosowanych w technologii ceramiki budowlanej – interpretacja wyników kompleksowych badań.
Skład fazowy ceramicznych materiałów budowlanych o czerepie spieczonym i porowatym (metody jego identyfikacji) w zależności od składu mineralnego surowców wyjściowych.
Korozja wyrobów ceramiki budowlanej: przyczyny (czynniki wewnętrzne i zewnętrzne); sposoby unieszkodliwiania “domieszek szkodliwych ceramiki budowlanej” w procesie technologicznym, w wyrobie i w budynku.
Właściwości promieniotwórcze surowców i materiałów budowlanych.
Teoria a praktyka – zajęcia w zakładach produkujących ceramiczne materiały budowlane – porównywanie sposobów realizacji i doskonalenia procesów produkcji w zakładach ceramiki budowlanej.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 270 h
Module ECTS credits 9 ECTS
Participation in lectures 30 h
Participation in seminar classes 60 h
Participation in fieldworks 20 h
Participation in laboratory classes 90 h
Realization of independently performed tasks 17 h
Preparation for classes 30 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 10 h
Examination or Final test 13 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

OK=0,5E*+0,3l*+0,2S

E-ocena z egzaminu
L*=L1+L2…Ln -średnia ocen z wszystkich zajęć laboratoryjnych
S-ocena z seminarium

Uzyskana wartość liczbowa OK przeliczana jest na ocenę końcową zgodnie z regulaminem studiów AGH.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Literatura zalecana:
1.Gawlicki M., Pichór W., Brylska E., Brylicki W., Łagosz A., Malata G., Małolepszy J. (red)., Nocuń-Wczelik W.
Petri M., Pytel Z., Roszczynialski W., Stolecki J., Reben M.– Podstawy technologii materiałów budowlanych
i metody badań; Wyd.AGH, Kraków 2013
2. Brylska E., Murzyn P., Stolecki J.- Ceramiczne materiały budowlane-metody badań surowców
i wyrobów;Wyd.AGH,Kraków 2014
3.Tokarski Z.,Kałwa M.,Przybyłek A.,Ropska H.,Wolfke S.-Surowce ceramiki budowlanej; Zeszyty PAN,
Ceramika 1; Warszawa 1964
4.Bolewski A. Budkiewicz M. Wyszomirski P.-Surowce ceramiczne; Wyd.Geolog.Warszawa 1991
5.Stoch L. Minerały ilaste; Wyd. Geolog. Warszawa 1974
6.Tokarski Z. Wolfke S. – Korozja ceramicznych materiałów budowlanych; Arkady,W-wa1969
7.Wolfke S. – Rozpuszczalne związki siarki występujące w typowych surowcach ilastych ceramiki
budowlanej; Zeszyty PAN, Ceramika 12; Kraków 1969
8.Awgustinik A.J. – Ceramika; Arkady, Warszawa 1980;
9.Praca zbiorowa -Poradnik pracownika cegielni; Arkady, Warszawa 1978;
10.Rusiecki A. Raabe J.-Pracownia technologiczna ceramiki; Warszawa 1972;
11.Janiak M.i in.-Maszyny i urządzenia w przemyśle ceramiki budowlanej; Arkady,
Warszawa 1970;
12.Piech J.-Operacje suszenia i suszarnie w przemyśle ceramicznym;SUAGH 1658;Kraków2003
13.Piech J. -Piece ceramiczne i szklarskie; Wyd. AGH, Kraków 1993;
14.Kowalenko W. i in.– Sztuczne kruszywa lekkie– produkcja i zastosowanie; Arkady,
Warszwa 1972
15.Pampuch R. Haberko K. Kordek M. Nauka o procesach ceramicznych; PWN Warszawa 1992
16.Sikora W. Rybicka E. –Surowce ilaste; Skrypt AGH nr 1404, Kraków 1994
17.Langier-Kuźniarowa A. –Termogramy minerałów ilastych; Warszawa 1967
18.Kubisz J. Żabiński W. –Materiały do ćwiczeń z mineralogii; Skrypt AGH
19.Kurdowski W. –Chemia materiałów budowlanych; Kraków 2003

Czasopisma:
•Ceramika Budowlana
•Materiały Budowlane

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None